Prestatie indicatoren

Prestatie-indicatoren bieden meetbare inzichten, sturen verbeteringen aan en vergemakkelijken vergelijkingen, waardoor effectieve evaluatie en optimalisatie van prestaties in diverse contexten mogelijk zijn.

Inleiding[bewerken | brontekst bewerken]

De prestatie-indicatoren zijn referentie-indicatoren. Je kunt deze één op één over nemen. Het staat organisaties vrij om afwijkende indicatoren op te stellen, maar de methodiek moet wel identiek worden toegepast. Hoe prestatie-indicatoren aan processen als prestatie-indicator zijn verbonden, respectievelijk als resultaat-indicator aan resultaten zijn gekoppeld, is in de processjablonen uitgewerkt.

Referentie

In CORA 3.0 zijn de allereerste prestatie-indicatoren uitgewerkt van de bedrijfsprocessen: Verhuren eenheden, Verkopen eenheden en Verkopen appartementen. Omdat deze prestatie-indicatoren helemaal tot en met de kengetallen zijn uitgewerkt, kunnen we die ook tonen op de pagina CORA kengetallen.

Prototype

Inmiddels zijn er ook prestatie-indicatoren beschikbaar behorende bij de Procesketens respectievelijk stuurscenario's[1]:

Procesketen/stuurscenario:
(Her)ontwikkelen en opleveren vastgoed
Asbestsanering
Bepalen en inkopen nieuw ingekochte servicecomponenten
Coördineren planmatig onderhoud
Incasso
Inkopen, leveren en verrekenen servicecomponenten
Jaarcyclus Algemene Ledenvergadering VvE
Leveren, afrekenen en managen contract servicecomponenten
Meerjaren onderhoudsbegroting en conditiemeting
Opstellen/actualiseren Complex- en projectplannen
Opstellen/actualiseren portefeuilleplan
Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen vastgoed
Periodieke huurverhoging
Planmatig onderhoud inclusief (M)JOB
Reparatieonderhoud
Splitsen en verkopen vastgoed
Vastgoedsturing inclusief Ondernemingsstrategie
Verhuurmutatie
Vernieuwen energielabels
Voeren Assetsadministratie
Wederverkoop appartementsrechten
Wederverkoop eenheden


Alfabetisch overzicht van Prestatie-indicatoren[bewerken | brontekst bewerken]

Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

Je kunt door de regels te selecteren van onderstaande tabel ze heel eenvoudig naar excel kopiëren: [CTRL-C][CTRL-V]


# Automatische incasso'sAantal overeengekomen automatische Incasso’s, geteld aan het einde van het kwartaal, gedeeld door het aantal VHE. Dus het aantal automatische Incasso’s op bijvoorbeeld 31 maart t.o.v. het aantal VHE op dezelfde datum.Proces-indicatorIncasso
# BetalingsregelingenHet aantal regelingen per ultimo van het kwartaal (zittende huurders plus vertrokken huurders), gedeeld door het aantal VHE.Proces-indicatorAfsluiten betalingsregeling
# StorneringenAantal gestorneerde betalingen in het afgelopen kwartaal, gedeeld door het aantal overeengekomen automatische Incasso’s, geteld aan het einde van het kwartaal. Dus het aantal storneringen op bijvoorbeeld 31 maart t.o.v. het aantal automatische Incasso’s op dezelfde datum.Proces-indicatorIncasseren vordering, minnelijke fase 1
# deurwaarderZakenAantal huurovereenkomsten (zittende huurders plus vertrokken huurders) welke bij de deurwaarder ter Incasso liggen. Indien een deurwaarder van 1 huurovereenkomst meerdere dossiers heeft lopen, wordt dit geteld als 1 zaak.Proces-indicatorOverdragen deurwaarder
# ontruimingenAantal processen-verbaal van gedwongen ontruimingen in het kalenderjaar, opgesteld door de deurwaarder. Aantal processen verbaal is op te vragen bij de deurwaarder. Gaat om cumulatieve cijfers (bijv. cijfers Q2 bevatten ook cijfers Q1).Resultaat-indicatorEenheid is ontruimd
% Aansluitende verhuringenPercentage van de woningen die aansluitend op de technisch gereeddatum verhuurd worden.Proces-indicatorVerhuurmutatie
% Advertentie tot verhuringEfficiënt adverteren: Percentage advertenties dat leidt tot verhuring.Resultaat-indicatorPubliceren eenheid
% Afgeboekte huurGefactureerde huur (huur, servicekosten, et cetera) die in het afgelopen kwartaal ten laste van de voorziening zijn afgeboekt, gedeeld door gefactureerde omzet over de afgelopen 12 maanden (inclusief huur, servicekosten, et cetera).Proces-indicatorBesluit tot afboeking genomen
Incasseren vorderingen deurwaarder
% Afwijking begrotingPercentage waarmee de werkelijke gemaakte reparatiekosten afwijken van de begrote kosten.Resultaat-indicatorReparatieonderhoud
% Automatische incasso'sAantal overeengekomen automatische Incasso’s, geteld aan het einde van het kwartaal, gedeeld door het aantal VHE. Dus het aantal automatische Incasso’s op bijvoorbeeld 31 maart t.o.v. het aantal VHE op dezelfde datum.Proces-indicatorIncasseren vorderingen
% Betalingsregelingen conform afspraakHet percentage van de overeengekomen betalingsafspraken welke volledig en tijdig door de huurders is voldaan.Resultaat-indicatorLopende betalingsregeling vastgesteld
% BewonersakkoordenAantal bewonersakkoorden dat is gehaald als percentage van het aantal gevraagde bewonersakkoorden.Resultaat-indicatorVerkrijgen bewonersakkoord
% Direct ingeplande verzoekenPercentage onderhoudsverzoeken waarvoor tijdens de intake meteen een afspraak is ingepland.Proces-indicatorIntake klantvraag
% Directe beantwoording klantvragenPercentage van klantvragen dat in 1x (juist) is beantwoord.Resultaat-indicator
% Eerste bezoekenPercentage eerste bezoeken die binnen x dagen na de melding plaatsvinden.Proces-indicatorBepalen en plannen opvolging
% Huurachterstand (HAP1)Totale betalingsachterstand ultimo kwartaal (inclusief huur, servicekosten, et cetera) gedeeld door gefactureerde omzet over de afgelopen 12 maanden (inclusief huur, servicekosten, et cetera).Resultaat-indicatorVoorkomen/beperken betaalachterstand
% Huurachterstand (HAP2)Totale betalingsachterstand ultimo kwartaal van zittende huurders (inclusief huur, servicekosten, et cetera) gedeeld door gefactureerde omzet over de afgelopen 12 maanden (inclusief huur, servicekosten, et cetera).Resultaat-indicatorVoorkomen/beperken betaalachterstand
% Inplannen inspecties binnen termijnPercentage van de inspecties dat binnen X dagen wordt ingepland na bevestiging huuropzegging.Resultaat-indicatorPlannen inspectie(s)
% Leegstand verhuurproces sociale huurPercentage sociale huurwoningen dat leegstaat doordat ze in het verhuurproces zitten.Proces-indicatorWerven en selecteren kandidaten
% Leegstand verhuurproces vrije sectorPercentage vrije sector huurwoningen dat leegstaat doordat ze in het verhuurproces zitten.Proces-indicatorWerven en selecteren kandidaten
% Toewijzings-methodePercentage van de voor verhuur beschikbare eenheden dat wordt toegewezen middels toewijzingsmethoden uit beleid.Proces-indicatorVerhuren eenheid
% Uitvoeren voorinspectie binnen termijnPercentage uitgevoerde voorinspecties binnen X dagen na de huuropzegging.Proces-indicatorUitvoeren voorinspectie
% Vereiste conditiescore per categorie bezitPercentage per categorie bezit dat voldoet aan de gestelde norm voor de conditiescore.Resultaat-indicatorMeerjaren onderhoudsbegroting en conditiemeting
% Verhuringen conform streefhurenPercentage van alle verhuringen welke conform streefhurenbeleid verhuurd worden. Afwijkingen zijn onderbouwd en geaccordeerd door geautoriseerde medewerker.Resultaat-indicatorBepalen aanbiedhuur
% WeigeringenEfficiënt adverteren: Het % van kandidaten dat de eenheid waarop gereageerd is, weigert.Resultaat-indicatorPubliceren eenheid
% actief woningzoekendenPercentage van ingeschrevenen die per meetperiode een x aantal maal op een eenheid reageren.Proces-indicatorRegistreren 'woningzoekende' (en overige eenheden)
% complexen waar conditiemeting is uitgevoerdPercentage complexen waar in een tijdvak de conditiemeting is uitgevoerd ten opzichte van het totaal aantal complexen.Proces-indicatorUitvoeren conditiemeting
% first time rightPercentage is conform planning klaar zonder aanvullende (herstel)werkzaamheden.Resultaat-indicatorDoorgeven aanvullende werkzaamheden
% inschrijvingskanaalPercentage van de inschrijvingen dat binnenkomt, uitgesplitst naar de aangeboden kanalen.Proces-indicatorRegistreren 'woningzoekende' (en overige eenheden)
% kosten Meer/minderwerkPercentage kosten meer/minderwerk t.o.v. aangegane verplichting.Resultaat-indicatorRegisseren planmatig onderhoud
% meldingen via verschillende kanalenProces-indicatorUitvoeren intake klantvraag en stellen diagnose
Aantal beëindigde huurovereenkomsten in de meetperiodeAantal beëindigde huurovereenkomsten in de meetperiode.Resultaat-indicatorAfhandelen huuropzegging
Aantal gebrekenAantal in de conditiemeting geconstateerde gebreken per VHE/complex.Proces-indicatorUitvoeren conditiemeting
Aantal herhaalverzoekenAantal onderhoudsverzoeken per eenheid voor een eerder gerepareerd gebrekProces-indicatorAfhandelen klantvraag
Intake klantvraag
Aantal leegstandsdagenAantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: AResultaat-indicatorExclusief gebruiksrecht huureenheid
Aantal mutaties zonder voorinspectieHet aantal mutaties waarbij er geen voorinspectie is uitgevoerd.Resultaat-indicatorUitvoeren voorinspectie
Aantal nieuwe huurovereenkomsten in de meetperiodeAantal huurovereenkomsten met een begindatum in de meetperiode.Resultaat-indicatorVerhuren eenheid
Aantal nieuwe ingeschrevenenHet aantal nieuwe inschrijvingen in de meetperiode.Proces-indicatorRegistreren 'woningzoekende' (en overige eenheden)
Aantal onderhoudsverzoekenTotaal aantal onderhoudsverzoeken in de meetperiode.Proces-indicatorUitvoeren intake klantvraag en stellen diagnose
Aantal onderhoudsverzoeken per eenheidAantal onderhoudsverzoeken per eenheid in de meetperiode.Proces-indicatorUitvoeren intake klantvraag en stellen diagnose
Aantal openstaande facturenAantal ontvangen facturen welke nog niet zijn betaald op het meetmoment.Proces-indicatorVoeren crediteurenbeheer
Aantal opgezegde huurovereenkomsten in de meetperiodeAantal huurovereenkomsten met een opzegdatum in de meetperiode.Resultaat-indicatorAfhandelen huuropzegging
Aantal opleverpunten eindopleveringAantal openstaande punten bij de eindoplevering per project.Proces-indicatorBijwonen eindoplevering
Aantal opleverpunten vooropleveringAantal nog te herstellen punten bij de vooroplevering per project.Proces-indicatorBijwonen vooroplevering
Aantal reparaties per periode of clusterTotaal aantal reparaties (per cluster) in de meetperiode.Resultaat-indicatorReparatieonderhoud
Aantal terugkopenAantal eenheden die in de peilperiode zijn teruggekocht Formule: AProces-indicatorVerwerken terugkoop
Aantal uitgeschrevenenHet aantal woningzoekenden dat zich heeft uitgeschreven in de meetperiode.Proces-indicatorRegistreren 'woningzoekende' (en overige eenheden)
Aantal verhuringen StaatsteunregelingStaatssteunregeling 80%-10%-10%: 

Minimaal 80% van de verhuringen van woningen t/m de liberaliseringsgrens is aan huishoudens met een inkomen kleiner of gelijk aan € X (prijspeil jaar). Maximaal 10% van de verhuringen van woningen t/m de liberaliseringsgrens is aan huishoudens met een inkomen tussen € X en € XX (prijspeil jaar). Maximaal 10% van de verhuringen van woningen t/m de liberaliseringsgrens is aan huishoudens 

met een inkomen boven € XX (prijspeil jaar), met voorrang voor urgente woningzoekenden.
Resultaat-indicatorOpstellen kandidatenlijst
Aantal verkopen bestaand bezitAantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn. Formule: AProces-indicatorVerkopen appartementsrecht
Verkopen opstal
Aantal vervolgopdrachtenAantal vervolgopdrachten per onderhoudsverzoek.Proces-indicatorRealiseren onderhoudsorder
Aantal wijzigingenHet aantal wijzigingen dat door ingeschrevenen is ingevoerd per type wijziging.Proces-indicatorActualiseren inschrijfgegevens
Aantal woningzoekendenHet totaal aantal ingeschreven woningzoekenden aan het eind van de meetperiode.Proces-indicatorRegistreren 'woningzoekende' (en overige eenheden)
AcceptatiegraadAantal aanbiedingen benodigd om te komen tot één accepterende kandidaat voor gepubliceerde eenheden.Resultaat-indicatorBepalen kandidaat
Actualiteit conditiemetingPercentage van het bezit met een actuele conditiemeting zijnde maximaal 3 jaar oud.Proces-indicatorOpstellen lijst complexen voor conditiemeting
Afboekingen (oninbaar)De som van de gefactureerde huur (huur, servicekosten, et cetera) die in het afgelopen kwartaal ten laste van de voorziening zijn afgeboekt.Proces-indicatorIncasseren vorderingen
Afhandeltijd telefonische aannameProces-indicatorUitvoeren intake klantvraag en stellen diagnose
Afnamesnelheid van leegstandGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/BResultaat-indicatorExclusief gebruiksrecht huureenheid
Afwijking oude en nieuwe voorschottenPercentage waarmee de nieuwe voorschotten afwijken ten opzichte de vorige/ oude voorschottenProces-indicatorToetsen en bijstellen voorschotten
Afwijking voorschotten en werkelijke kostenPercentage waarmee de werkelijke kosten afwijken van de voorschotten.Resultaat-indicatorToetsen en bijstellen voorschotten
AutomatiseringsgraadMogelijk als inspiratie in het kader van datakwaliteit/digitalisering: Automatiseringsgraad van het woninginspectieproces (%).

Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over: Klaarzetten inspectiedossier; Doorzetten bevindingen naar werkvoorbereider/aannemer; Rapport naar huurder; Bijwerken cartotheek.

Etc.
Proces-indicatorVerhuurmutatie
Bedrag terugkoopkostenKosten van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn teruggekocht, uitgedrukt in euro’s. Formule: AProces-indicatorVerwerken terugkoop
Begroting versus realisatieDe in de JOB van het voorliggende jaar begrote kosten versus de werkelijke realisatie. Dit als input voor de inschattingen in de huidige MJOB.Resultaat-indicatorVerzamelen informatie eenheden en beleid
Beheren leveringPercentage van de diensten geleverd conform contract.Resultaat-indicatorBeheren levering
Benchmarkscore AedesBenchmark onderhoudsverzoeken ligt (minimaal) op vastgesteld niveau door corporatie.Resultaat-indicatorReparatieonderhoud
Beoordeling samenwerkingScore samenwerking met leverancier beoordeeld door de corporaties.Resultaat-indicator
Beoordeling samenwerking door leverancierScore samenwerking met de corporatie beoordeeld door de leverancier.Resultaat-indicatorManagen contract
Bereikbaarheid telefonische aannameProces-indicatorUitvoeren intake klantvraag en stellen diagnose
Bezettingsgraad huureenhedenPercentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100%Resultaat-indicatorExclusief gebruiksrecht huureenheid
BudgetDe som van de bestede mutatiekosten (over een periode) ten opzichte van het beschikbare mutatiebudget in diezelfde periode.Resultaat-indicatorVerhuurmutatie
Compleetheid zoekprofiel en woonwensenPercentage van het zoekprofiel dan wel de woonwensen van (actief) woningzoekenden dat minimaal gevuld is.Proces-indicatorRegistreren inschrijfgegevens
Correct facturerenPercentage van alle facturen welke voldoen aan de vooraf gestelde eisen en welke in één keer verwerkt zijn.Proces-indicatorVoeren crediteurenbeheer
Doorlooptijd acceptatie tot tekenenGemiddelde doorlooptijd van acceptatie tot huurcontract getekend in dagen.Proces-indicatorWerven en selecteren kandidaten
Doorlooptijd bewonersakkoordGemiddelde doorlooptijd voor het behalen van een bewonersakkoord.Proces-indicatorVerkrijgen bewonersakkoord
Doorlooptijd factuurafhandelingGemiddeld aantal dagen tussen ontvangst factuur en de laatste factuurbetaling.Proces-indicatorVoeren crediteurenbeheer
Doorlooptijd huuropzegging tot publicatieGemiddelde doorlooptijd van huuropzegging tot 1e publicatie in dagen.Proces-indicatorPubliceren eenheid
Doorlooptijd orders tot financieel gereedGemiddelde doorlooptijd van onderhoudsorder tot financiële gereed meldingResultaat-indicatorReparatieonderhoud
Doorlooptijd orders tot technisch gereedGemiddelde doorlooptijd van onderhoudsorder tot technische gereed meldingResultaat-indicatorReparatieonderhoud
Doorlooptijd proces VoorinspectieDe gemiddelde doorlooptijd tussen huuropzegging en voorinspectie uitvoeren.Proces-indicatorUitvoeren voorinspectie
Doorlooptijd publicatie tot acceptatieGemiddelde doorlooptijd van publicatie tot acceptatie van de eenheid in dagen.Proces-indicatorWerven en selecteren kandidaten
Doorlooptijd uitbetalingAantal werkdagen waarbinnen het uit te betalen bedrag is uitbetaald na definitief vaststellen van deze uitbetaling.Resultaat-indicatorenOpstellen en verzenden factuur
Doorlooptijd verhuurprocesAantal dagen dat de eenheid na huuropzegging opnieuw is verhuurd.Resultaat-indicatorVerhuren eenheid
Doorstroom van pre minnelijk naar minnelijkAantal huurovereenkomsten waarvoor een eerste herinnering/aanmaning wordt verstuurd, gedeeld door het aantal VHEProces-indicatorPre-notificeren contractant
FTEAantal personen ultimo van het kwartaal in loondienst of gedetacheerd /ingehuurd van de woningcorporatie, werkzaam als Incassomedewerker en uitgedrukt in Full Time Equivalent, dat werkt aan de betalingsachterstanden (huur, servicekosten, BOG etc). Niet meetellen: een woonconsulent (werkzaam op een andere afdeling) die huisbezoek doet etc., call center, externen, of outsourcing.Proces-indicatorIncasseren vorderingen
Gehaalde planningPercentage van projecten die binnen planning lopen ten opzichte van het totaal van projecten. Dit als input voor de PDCA-cyclus van begroten en plannen.Resultaat-indicatorRegisseren planmatig onderhoud
Gemiddeld aantal leegstandsdagen van leegstaande eenhedenGemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/BResultaat-indicatorExclusief gebruiksrecht huureenheid
Gemiddeld bedrag reparatieonderhoud per eenheidTotaal bedrag aan reparaties per eenheid gedeeld door het aantal reparaties per eenheid (in de meetperiode)Resultaat-indicatorReparatieonderhoud
Gemiddelde betalingstermijnHet gemiddelde aantal dagen waarop huurders hun openstaande betalingsachterstand (inclusief huur, servicekosten, et cetera) hebben voldaan.Proces-indicatorIncasseren vorderingen
Gemiddelde conditiescoreDe gemiddelde conditiescore van het gehele bezit.Resultaat-indicatorMeerjaren onderhoudsbegroting en conditiemeting
Gemiddelde doorlooptijd voorinspectie tot publicatieDe gemiddelde doorlooptijd tussen de voorinspectie en de publicatie van eenheden.Proces-indicatorPubliceren eenheid
Gemiddelde kosten per reparatieGemiddelde kosten per uitgevoerd onderhoudsverzoek.Proces-indicatorReparatieonderhoud
Gemiddelde looptijd deurwaarderdossierHet gemiddelde aantal dagen dat de gerechtelijke fase bij de deurwaarder loopt vanaf het moment van redigeren dagvaarding tot en met de invordering door de deurwaarder.Proces-indicatorGerechtelijke fase deurwaarder
Gemiddelde mutatiekosten per complexGemiddeld mutatiekosten per mutatie, uitgerekend over alle eenheden in het complex.Resultaat-indicatorRealiseren onderhoudsorder
Gemiddelde mutatiekosten per eenheid.Gemiddelde mutatiekosten per eenheid per mutatie.Resultaat-indicatorRealiseren onderhoudsorder
Gerealiseerde conditiescoreDe stijging van de conditiescore ten opzichte van de vorige conditiescore als gevolg van het uitvoeren van de in de MJOB geplande maatregelen.Resultaat-indicatorMeerjaren onderhoudsbegroting en conditiemeting
Grenzen kaderbriefBegrote kosten in de MJOB ten opzichte van het in de kaderbrief van dat jaar meegegeven budgetplafond.Resultaat-indicatorToetsen aan financiële meerjarenplanning (FMP)
Huurdervingsbedrag (gedekte) leegstandTotale huurderving minus gedekte leegstand.Resultaat-indicatorExclusief gebruiksrecht huureenheid
Huurdervingspercentage (gedekte) leegstandHuurdervingspercentage (gedekte) leegstandResultaat-indicatorExclusief gebruiksrecht huureenheid
Huurdervingspercentage o.b.v. bruto huurGederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100%Resultaat-indicatorExclusief gebruiksrecht huureenheid
Huurdervingspercentage o.b.v. netto huurGederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100%Resultaat-indicatorExclusief gebruiksrecht huureenheid
Incassokosten rekening klantDe cumulatieve som van incassokosten die op de huurder kan worden verhaald.Proces-indicatorIncasseren vorderingen
KlantbeoordelingProces-indicatorIntake klantvraag
KlanttevredenheidKlanttevredenheidsscoreResultaat-indicatorAfhandelen klantvraag
Klanttevredenheid geleverde serviceGemiddelde klanttevredenheidsscore over de geleverde service.Resultaat-indicatorBeheren levering
Klanttevredenheid incassoprocesKlanttevredenheid over Incassoproces (nog nader uit te werken door HIP in overleg met haar deelnemers). (hier wijken wij af van de visio omdat deze klanttevredenheid niet gaat over het resultaat maar hoe het proces is verlopen)Proces-indicatorIncasseren vorderingen
Klanttevredenheid inschrijvingsprocesGemiddelde beoordeling van de klant over het inschrijvingsproces.Proces-indicatorRegistreren inschrijfgegevens
Klanttevredenheid uitgevoerde projectenDe gemiddelde klanttevredenheid over de uitgevoerde projectenResultaat-indicatorGecoördineerd planmatig onderhoud
Klanttevredenheid vertrekkende huurderBeoordeling van de vertrekkende huurder van het proces verlaten woning.Resultaat-indicatorAfhandelen huuropzegging
KlanttevredenheidscijferGemiddelde cijfer dat klanten geven in de klanttevredenheidsenquête, uitgesplitst naar geleverde product of dienst.Resultaat-indicatorUitvoeren klanttevredenheidsonderzoek
KwaliteitKwaliteit van het werk voldoet minimaal aan de opgestelde kwaliteitseisen en beleid zoals besproken en overeengekomen met de leveranciers.Resultaat-indicatorControle werkzaamheden
KwaliteitscontrolePercentage van de leveringen per leverancier per periode welke in de steekproef zijn gecontroleerd.Resultaat-indicatorUitvoeren kwaliteitscontrole
KwaliteitseisenPercentage van de gestelde kwaliteitseisen dat is behaald.Resultaat-indicatorUitvoeren kwaliteitscontrole
Looptijd deurwaarderdossiersHet gemiddelde aantal dagen dat de gerechtelijke fase bij de deurwaarder loopt vanaf het moment van redigeren dagvaarding tot en met de invordering door de deurwaarder.Proces KPiIncasso
MJOB versus norm en kengetal eenheidVerhouding tussen begrote kosten per eenheid ten opzichte van de Onderhoudsnorm en kengetal per eenheid per tijdsvak.Resultaat-indicatorOpstellen en toetsen MJOB en scenario's
MutatieleegstandGemiddeld aantal dagen mutatieleegstand.Resultaat-indicatorGecoördineerd mutatieonderhoud
Opbrengst verkoop bestaand bezitOpbrengst van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s. Formule: A – B (- C)Proces-indicatorVerkopen appartementsrechten
Verkopen eenheden
Passende toewijzing Woningwet Aantal toewijzingen van woningen met huur onder de aftoppingsgrens aan huishoudens met recht op huurtoeslag gecombineerd met het aantal toewijzingen aan huishoudens met een inkomen onder de toeslaggrens.Resultaat-indicatorOpstellen kandidatenlijst
PrestatiemonitoringPrestatieniveau van de contracten (per leverancier).Resultaat-indicatorManagen contract
ProjectuitputtingTotaalbedrag realisatie t.o.v. begrootte bedrag.Resultaat-indicatorBewaken projectfinanciën
ReactietermijnAantal dagen waarbinnen een klantvraag na ontvangst een eerste reactie aan de klant gegeven is (niet zijnde de ontvangstbevestiging).Resultaat-indicatorBeantwoorden klantvraag
Realiseren onderhoudsorderPercentage van gerealiseerde onderhoudsorders binnen X dagen na eindinspectie.Proces-indicatorRealiseren onderhoudsorder
Resultaat verkoop bestaand bezitResultaat van het aantal eenheden die in de peilperiode (opnieuw) zijn verkocht, die eerder verhuurd dan wel teruggekocht zijn, uitgedrukt in euro’s Formule: A – B (- C)Proces-indicatorVerkopen appartementsrecht
Verkopen opstal
Samenwerking leverancierBeoordeling van de samenwerking met leverancier op basis van vooraf samen vastgestelde subjectieve en objectieve criteria.Resultaat-indicatorRegisseren mutatieonderhoud
Termijnen leveranciersselectiePercentage van de processtappen in het selectieproces dat binnen gestelde termijnen worden gehaald.Proces-indicatorWerven en selecteren leverancier(s)
Terugkoopkosten t.o.v. taxatiewaardePercentage van de kosten terugkoop t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode teruggekochte eenheden. Formule: A/B * 100%Proces-indicatorVerwerken terugkoop
Tijdige uitbetalingGemiddeld aantal dagen waarbinnen een betaling aan een klant voldaan is, na dagtekening van de factuur.Resultaat-indicatorenUitbetalen voorschotten/compensatiebedrag
Tijdigheid bevestiging opzeggenAantal werkdagen waarbinnen er contact is geïnitieerd met de vertrekkende huurder voor het bevestigen van de huuropzegging en eventuele te nemen vervolgstappen.Proces-indicatorBevestigen huuropzegging
Tijdigheid registratieGegevens omtrent serviceclusters, verdeelsleutels en voorschotten welke bij het opvoeren van een nieuw servicecomponent zijn geregistreerd voordat de levering van de service start.Proces-indicatorOpvoeren serviceclusters en servicecomponenten
Tijdigheid vaststellen verbruikPercentage van de opname van meterstanden en vaststellen van het verbruik dat binnen de vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden.Proces-indicatorVaststellen verbruik
Totale mutatiekostenTotale mutatiekosten per eenheid per mutatie.Resultaat-indicatorRealiseren onderhoudsorder
Verdeling ordersAantal onderhoudsorders uitgevoerd door de eigen dienst als percentage van het totaal aantal onderhoudsorders.Proces-indicatorRegisseren reparatieonderhoud
Verdeling woningenAantal gepubliceerde woningen met als dimensie de verdeelmethodiek.Proces-indicatorPubliceren eenheid
Verhuringen Europese normPercentage nieuwe verhuringen binnen de wettelijke EU-norm Formule: (A / B) * 100%Resultaat-indicatorVerantwoorden verhuring
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. WOZ-waardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale WOZ-waarde van de in de periode verkochte eenheden. Formule: A/B * 100%Proces-indicatorVerkopen appartementsrechten
Verkopen eenheden
Verkoopopbrengst eenheden t.o.v. taxatiewaardePercentage van de totale meer- of minderopbrengsten t.o.v. de totale taxatiewaarde van de in de periode verkochte eenheden. Forrmule: A/B * 100%Proces-indicatorVerkopen appartementsrechten
Verkopen eenheden
Versturen eindafrekeningAantal werkdagen waarbinnen de eindafrekening wordt verstuurd na einde huurcontract/inlevering sleutels.Proces-indicatorVersturen eindafrekening
VertrekmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een beëindigde huurovereen-komst plus het totaal aantal terugge-kochte eenheden in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoop-plicht verkochte eenheden op 1 januari van de betreffende meetperiode Formule: (A+B)/C*100%Resultaat-indicatorAfhandelen huuropzegging
VestigingsmutatiegraadHet totaal aantal eenheden met een nieuwe huurovereenkomst plus het totaal aantal verkochte eenheden met terugkoopplicht in de meetperiode als percentage van het totaal aantal in exploitatie zijnde eenheden plus totaal aantal met een terugkoopplicht verkochte eenheden aan het einde van de meetperiode Formule: (A+B)/C*100%Resultaat-indicatorVerhuren eenheid
Werkelijke projectkosten versus jaarbegrotingBedrag van de werkelijke kosten als percentage van de totale jaarbegroting. Dit als input voor de PDCA-cyclus van begroten en plannen. Opmerking: Niet van toepassing niet indien gewerkt wordt conform Resultaat Gericht Samenwerken.Resultaat-indicatorGecoördineerd planmatig onderhoud
Wettelijke termijnPercentage van de afrekening welke vóór de wettelijke termijn van 1 juli is verstuurd.Resultaat-indicatorVersturen brief + afrekening


In Kennismodel[bewerken | brontekst bewerken]

Het thema Prestatie-indicatoren past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema Prestatie-indicatoren:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is iets dat gemaakt is of gemaakt wordt en aangeboden wordt op de markt in combinatie met één of meerdere bijbehorende diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een gegevensdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject Een ketenproces is een geordende reeks services die door verschillende organisaties worden geleverd met als doel via één organisatie diensten te leveren aan de klant. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een ketenproces. Later worden deze ketenprocessen met meer detail uitgewerkt. (DataObject) Bericht AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AccessRelationship ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AccessRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AccessRelationship AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoord- elijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship verantwoorde- lijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:38:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:38:28 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
  1. Hiervan zijn de kengetallen niet uitgewerkt.
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 feb 2024 om 16:24.