Applicatieservices

Beschrijven de handeling(en) die door een applicatie wordt uitgevoerd om een beoogd resultaat te bereiken.

Inleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Prototype

Met het uitwerken van het AEDES processenboek zijn voor het eerst bedrijfsservices uitgewerkt. We zien (vooralsnog) een samenhang met bedrijfsfuncties vanuit het idee dat bedrijfsfuncties en applicatiefuncties min of meer met elkaar overeenkomen.

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Control Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden. (BusinessFunction) Financiële planning Het zorgdragen dat de missie en visie van de organisatie bepaald kunnen worden op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategie Het zorg dragen dat op basis van de visie en strategie van de woningcorporaties (o.a. welke doelgroepen zij wil (gaan) bedienen) de gewenste omvang, samenstelling en geografische spreiding van de vastgoedportefeuille bepaald wor inclusief de transformatieopgave die daaruit voortvloeit. (BusinessFunction) Vastgoed-Portefeuillesturing Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of en welke inputdocumentatie geraadpleegd wordt. (ApplicationService) Toetsing inputdocumentatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen welke leverancier geselecteerd is om de beoogde vastgoedinspectie te gaan uitvoeren en het informeren van de leveranciers of zij betreffende vastgoedinspectie wel of niet mogen gaan leveren. (ApplicationService) Gunning inspectieorder Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van uit te voeren activiteiten per complex/gebouw/bouwdeel/bouwkundig element, kostprijs, aantal en beoogd jaar van uitvoering. (ApplicationService) Bepaling MJOB Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of het opgestelde scenario voldoet aan de kaders van de financiële planning. (ApplicationService) Toetsing financiële planning Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking MJOB Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren of bewerken en opslaan van de onderhouds- en/of beheeractiviteiten die gepland worden. (ApplicationService) Verwerking complexbeheerplan- nen Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de organisatie dat de nieuwe MJOB is vastgesteld. (ApplicationService) Notificering MJOB Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de organisatie dat het complexbeheerplan is geactualiseerd bijvoorbeld als gevolg van een nieuwe vastgestelde MJOB. (ApplicationService) Notificering complexbeheerplan Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van (ApplicationService) Verwerking JOB Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van planningen wanneer activiteiten in het boekjaar uitgevoerd kunnen gaan worden. (ApplicationService) Bepaling uitvoeringsplanning Geautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen welke leverancier geselecteerd is om de beoogde conditiemeting te gaan uitvoeren en het informeren van de leveranciers of zij betreffende conditiemeting wel of niet mogen gaan leveren. (ApplicationService) Gunning inspectieorder conditiemeting Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Geautomatiseerde handelingen gericht op de routering van de binnengekomen klantvraag naar de afdeling of medewerker die de klantvraag moet beantwoorden. (ApplicationService) Routering klantvraag Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de klant wat de status is van de afhandeling van de eerder ingediende klantvraag en welke acties reeds zijn uitgevoerd respectievelijk uitgevoerd zullen gaan worden. (ApplicationService) Notificering terugkoppeling Geautomatiseerde handelingen gericht het registreren, wijzigen en opslaan van klantvragen (ApplicationService) Verwerking klantvraag Het zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. (BusinessFunction) Klachtmanagement Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevredenheid Geautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van een enquête (vragenlijst) aan relaties, bijvoorbeeld een groep huurders. (ApplicationService) Verzending enquête Geautomatiseerde handelingen gericht op (ApplicationService) Verwerking enquête Geautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren van enquetes in een door gebruiker te kiezen volgorde. (ApplicationService) Ordening enquêteresultaten Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van degene(n) die de enquête heeft ingevuld, welke geregistreerde en opgeslagen vervolgacties worden ondernomen nav ingevulde de enquête(s). (ApplicationService) Terugkoppeling enquête acties Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van de tevredenheid van de klant over een geleverde dienst (ApplicationService) Verwerking klantwaardering Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen dat voor een nieuwe verplichtingstermijn de incassering van een (geïndexeerde) vordering wordt gestart (BusinessFunction) Prolongatie Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Geautomatiseerde handelingen gericht op het berekenen van een afrekening per complex van de werkelijke stook- en servicekosten minus betaalde voorschotten. (ApplicationService) Afrekening service- en stookkosten Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van (ApplicationService) Verwerking servicecluster Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking nieuwe servicecomponente- n Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking voorschotten Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van ontvangen meterstanden van eenheden. (ApplicationService) Verwerking meterstanden Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van gegevens over werkelijk verbruik en betaalde voorschotten van complexen en eenheden. (ApplicationService) Verwerking gegevens voorschotten Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een conceptvoorstel voor (aanpassing van) servicecomponenten (ApplicationService) Generatie conceptvoorstel servicecomponente- n Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van (ApplicationService) Notificering uitgaande factuur Geautomatiseerde handelingen gericht op het inboeken van een 'te betalen bedrag' in het grootboek inclusief de specificatie. (ApplicationService) Boeking uit te betalen bedrag Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een factuur inclusief de benodigde specificaties welke kosten in rekening worden gebracht. (ApplicationService) Generatie factuur Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een bericht, brief, mail op basis van een format en gegevens. (ApplicationService) Generatie brief Geautomatiseerde handelingen gericht op het inboeken van in rekening te brengen kosten in het grootboek inclusief de specificatie van de factuur. (ApplicationService) Boeking in rekening te brengen kosten Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van ex-huurder dat de eindafrekening is opgesteld en verstuurd. (ApplicationService) Notificering eindafrekening Geautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van de factuur naar de debiteur. (ApplicationService) Verzending uitgaande factuur Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatie gereed maken van vastgoed en/of de beëindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Het zorgdragen dat de administratieve eenheden worden geadministreerd conform het voorgenomen beleid en in achtneming van wet- en regelgeving (voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed). (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VvE-beheer Het zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Administratief VvE-beheer Het zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd. (BusinessFunction) Technisch VvE-beheer Het zorgdragen voor het aansturen van de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Bestuurlijk VvE-beheer Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Coördinatie vastgoedrealisatie Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevingsbeheer Het signaleren en helpen met het oplossen van sociaal gerelateerde issues van huurders ten einde het woongenot voor alle huurders zo optimaal mogelijk te houden. (BusinessFunction) Sociaal beheer Het zorgdragen voor kennisdeling met huurders over te leveren/geleverde energieprestaties (door of namens de woningcorporatie) en het beoogde/feitelijke energiegebruik door bewoners van verhuurde eenheden. (BusinessFunction) Energie coaching Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is. (BusinessFunction) Omgevingsbeheer Geautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren van huurders in cluster reguliere huurders en cluster BOG huurders. (ApplicationService) Ordening huurder Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van (ApplicationService) Notificering rappel Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van een conceptvoorstel voor (aanpassing van) servicecomponenten (ApplicationService) Verwerking conceptvoorstel servicecomponente- n Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van bewoners(afvaardiging) voor welke nieuwe servicecomponenten akkoord wordt gevraagd. (ApplicationService) Notificering nieuwe servicecomponente- n Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van bewoners(afvaardiging) welke nieuwe servicecomponenten worden voorgesteld om te gaan invoeren. (ApplicationService) Notificering concept servicecomponente- n Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de organisatie dat er voldoende bewoners akkoord zijn gegaan met de nieuwe servicecomponent. (ApplicationService) Notificering servicecomponente- nakkoord Geautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren en opslaan van ondertekende akkoordverklaringen. (ApplicationService) Ordening akkoordverklaring Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van akkoordverklaringen en de keuzes die ondertekenaars daarop al dan niet hebben ingevuld. (ApplicationService) Verwerking akkoordverklaring Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en de organisatieonderdelen van de woningcorporatie als (Groot)eigenaar tevens VvE-lid over de VvE-besluiten worden geïnformeerd. (BusinessFunction) (Groot)eigenaar-vertegenwoordiging Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van benodigde gegevens voor de verhuring inclusief metadata. (ApplicationService) Verwerking verhuurdossier Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de klantgegevens in de systemen. (ApplicationService) Verwerking klantgegevens Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een overeenkomst op basis van vastgelegde contractrelevante gegevens, een contractsjabloon, welke contracttanten en welk vastgoed object het betreft. (ApplicationService) Generatie overeenkomst Geautomatiseerde handelingen gericht op het digitaal ondertekenen en/op registreren en opslaan van fysieke handtekeningen van ondertekenaars van een overeenkomst inclusief metadata. (ApplicationService) Ondertekening overeenkomst Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de inkomende betaling klopt en welke eventuele vervolgactie geactiveerd moet worden. (ApplicationService) Toetsing inkomende betaling Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van uitgegeven sleutelnummers, certificaat en aantallen inclusief metadata. (ApplicationService) Verwerking sleutels Geautomatiseerde handelingen gericht op registeren en vastleggen van een einddatum van de inschrijving van woningzoekende en het deactiveren van diens rechten als woningzoekende. (ApplicationService) Uitschrijving woningzoekende Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de huuropzegging. (ApplicationService) Verwerking huuropzegging Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de (ex)huurder waarin deze wordt geinformeerd dat sprake is van een in gebreke stelling en dat eventuele kosten in rekening worden gebracht. (ApplicationService) Notificering ingebrekestelling Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een eindafrekening voor een geleverde dienst. (ApplicationService) Generatie eindafrekening Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de kostenspecificatie en bedragen van de opgestelde eindnota volledig en correct zijn. (ApplicationService) Toetsing eindafrekening Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van een factuur voor de debiteur. (ApplicationService) Verwerking uitgaande factuur Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen welke bestemming reeds is vastgesteld voor betreffende eenheid en welke processtappen uitgevoerd moeten worden. (ApplicationService) Toetsing bestemming vastgoed Geautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van de opdracht tot coördinatie van mutatieonderhoud. (ApplicationService) Verstrekking order mutatieonderhoud Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of mutatieonderhoud uitgevoerd moet worden. (ApplicationService) Toetsing mutatieonderhoud Geautomatiseerde handelingen gericht op bepalen (harmoniseren) van de nieuwe netto huurprijs, het berekenen van de bruto huurprijs (door optelling van nieuwe netto huurprijs plus eventueel bijbehorende service- en stookkosten) en het berekenen van de subsidiabele huurprijs (door optelling van nieuwe netto huurprijs plus subsidiabele component(en) van eventueel bijbehorende service- en stookkosten). (ApplicationService) Bepaling aanbiedhuur Geautomatiseerde handelingen gericht op het berekenen, opslaan en definitief maken van de nieuwe netto-, bruto- en subidiabele huurprijs na harmonisatie. (ApplicationService) Verwerking aanbiedhuur Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan of eenheid wel of niet gepubliceerd wordt. (ApplicationService) Bepaling bestemming vastgoed Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan of bewonersbegeleiding wel of niet geleverd moet worden. (ApplicationService) Bepaling bewonersbegeleidi- ng Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of woningen beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar (kunnen) komen om als wisselwoning te kunnen aanbieden en welke dat betreffen. (ApplicationService) Toetsing beschikbaarheid wisselwoning Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van huurders welke wisselwoning voor hen beschikbaar gesteld wordt en binnen welke kaders zij daar gebruik van kunnen maken. (ApplicationService) Notificering wisselwoning Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of ruimtes (in of nabij het complex) beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar (kunnen) komen om als dagopvangruimte te kunnen aanbieden en welke dat betreffen. (ApplicationService) Toetsing beschikbaarheid dagopvangruimte Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking gegevens huuradminstratie Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Het zorgdragen dat het beschikbaar komende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit. (BusinessFunction) Matching Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van publicatiegegevens van de 'woningadvertentie'. (ApplicationService) Verwerking publicatiegegevens Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de datum, tijdstip, kanalen waarop de woningadvertentie gepubliceerd wordt en door 'woningzoekenden' gereageerd kan worden inclusief de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. (ApplicationService) Verwerking advertentie Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van wijzigingen van content van een reeds gepubliceerde 'woningadvertentie'. (ApplicationService) Verwerking advertentie- gegevens Geautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen of er een relevante 'match' is tussen de 'woonwensen van woningzoekenden' en de kenmerken van 'nieuw' aanbod. (ApplicationService) Bepaling kandidaat Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de 'woningzoekende' dat er nieuw 'woningaanbod' beschikbaar komt die 'min of meer' overeenkomt met de 'woonwensen' van de 'woningzoekende'. (ApplicationService) Notificering aanbod Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de belangstelling van 'woningzoekende' op een gepubliceerde 'woningadvertentie' waarvan de reactietermijn open staat. (ApplicationService) Verwerking reactie Geautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren van kandidaten op basis van vooraf ingestelde bedrijfsregels. (ApplicationService) Ordening kandidaat Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of het profiel van 'woningzoekende' en de kenmerken van beschikbaar woningaanbod' passend is. (ApplicationService) Toetsing passendheid Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de 'woningzoekende' dat diens belangstelling voor de beschikbare 'woning' niet gehonoreerd kan worden. (ApplicationService) Notificering afwijzing Geautomatiseerde handelingen gericht het registreren, wijzigen en opslaan van de status van woningzoekenden met een geplaatste reactie naar aanleiding van een interessepeiling. (ApplicationService) Verwerking kandidatenlijst Geautomatiseerde handelingen gericht op het uitnodigen van de 'woningzoekende' voor een (groeps)bezichtiging van de beschikbare 'woning'. (ApplicationService) Notificering bezichtiging Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de uitkomst of er sprake is van een 'passend' profiel van 'woningzoekende' in relatie tot de kenmerken van beschikbaar woningaanbod' waarop woningzoekende heeft gereageerd. (ApplicationService) Verwerking passendheid Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de 'woningzoekende' die deze in principe in aanmerking komt voor de beschikbare 'woning'. (ApplicationService) Notificering voorlopige acceptatie Geautomatiseerde handelingen gericht op hetregistreren, wijzigen en opslaan van inschrijfgegevens van een 'woningzoekende'. (ApplicationService) Verwerking inschrijving Geautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen en/of opladen van documenten inclusief metadata. (ApplicationService) Verwerking documenten Geautomatiseerde handelingen gericht het registreren en opslaan van een inkomende betaling in de financiële administratie. (ApplicationService) Verwerking inkomende betaling Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de 'woningzoekende' dat diens inschrijving is verwerkt/geactualiseerd. (ApplicationService) Notificering inschrijving Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen. (BusinessFunction) Coördinatie mutatieonderhoud Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan wanneer een te onderhouden eenheid, verhuurbare eenheid, verkoopbare eenheid of verkochte eenheid geïnspecteerd zal worden. (ApplicationService) Bepaling inspectie Geautomatiseerde handelingen gericht op op het sorteren van onderhoudsorders die wel of niet voldoen aan selectiecriteria. (ApplicationService) Ordening onderhoudsorder Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking inspectierapport Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van (ApplicationService) Verwerking planning Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier(s) dat opdracht wordt verstrekt voor het uitvoeren van de onderhoudsorder. (ApplicationService) Notificering onderhoudsorder Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier(s) dat om een offerte (voorcalculatie) wordt verzocht voor de beoogde conceptopdracht. (ApplicationService) Notificering offerteuitvraag Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van uit te voeren activiteiten aan eenheden/ruimten/bouwkundige elementen, het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld en de termijn waarbinnen de activiteiten geraliseerd moeten worden. (ApplicationService) Bepaling onderhoudsorder Geautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van een inspectieopdracht gebaseerd op de planning en het toewijzen van deze opdrachten aan eigen medewerkers of leveranciers. (ApplicationService) Verstrekking order inspectie Het zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie reparatieonderhoud Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van (ApplicationService) Verwerking onderhoudsverzoek Geautomatiseerde handelingen gericht op de routering van het binnengekomen onderhoudsverzoek naar de afdeling of medewerker die de uitvoering van het onderhoudsverzoek moet gaan coördineren. (ApplicationService) Routering onderhoudsverzoek Geautomatiseerde handelingen gericht op bepalen of er voortgang wordt geboekt op het realiseren van de realisatie van het onderhoudsverzoek en deze voortgang smart maken zodat klant en medewerkers dit kunnen volgen. (ApplicationService) Bepaling voortgang onderhoudsverzoek Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of een (nieuwe) inspectie noodzakelijk is om vervolgens wel of geen opdracht te kunnen verstrekken voor de uitvoering van het onderhoudsverzoek. (ApplicationService) Toetsing onderhoudsverzoek Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking inspectieopdracht Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van (ApplicationService) Verwerking offerteverzoek Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de ontvangen offerte voldoet aan de geldende criteria. (ApplicationService) Toetsing inkomende offerte Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van specificaties en het vervolgens aanmaken en vastleggen van een factuur welke kosten voor welke uitgevoerde onderhoudsactiviteiten in rekening worden gebracht. (ApplicationService) Facturering onderhoudsorder Geautomatiseerde handelingen gericht op ophalen welke verzekeraar van toepassing is inclusief contactgegevens. (ApplicationService) Bepaling verzekeraar Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of sprake is van een lopende verzekering waarop aanspraak gemaakt kan worden. (ApplicationService) Toetsing verzekering Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE). (BusinessFunction) Realisatie onderhoudsorder Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen van de los planbare en uitvoerbare taken van een order inclusief werkomschrijving per taak. (ApplicationService) Splitsing onderhoudsorderta- ken Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en vastleggen wanneer en welke benodigde materialen beschikbaar moeten zijn. (ApplicationService) Planning ordermaterialen Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van welke materialen niet voorradig zijn en besteld worden om te laten leveren. (ApplicationService) Bestelling materialen Geautomatiseerde handelingen gericht op het opstellen van een planning en werkverdeling voor het uitvoeren van planmatige en niet-planmatige onderhoudstaken op één of meer 'te onderhouden eenheden', eventueel voortkomend uit onderhoudsjaarplannen, onderhoudsovereenkomsten of beheerovereenkomsten. (ApplicationService) Planning onderhoudstaken Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van de ontvangen materialen. (ApplicationService) Verwerking materiaalontvangst- en Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van (ApplicationService) Verwerking status onderhoudstaken en orders Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van besteedde uren en verbruikte materialen. (ApplicationService) Verwerking materiaal- en urenverbruik Geautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen of de voortgang van het geplande onderhoud binnen de vooraf gestelde planning gerealiseerd wordt. (ApplicationService) Monitoring onderhoudsplannin- g Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier of er wel of geen opdracht wordt verleend voor het uitvoeren van beoogd meerwerk. (ApplicationService) Notificering meerwerk Geautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen van de status van de uitvoering. (ApplicationService) Monitoring status order Het zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie planmatig onderhoud Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van bevindingen of de werkzaamheden wel of niet volgens plan zijn uitgevoerd inclusief het registeren en opslaan van eventuele wijzigingsinstructies. (ApplicationService) Aansturing warme opnames Geautomatiseerde handelingen gericht op het samenstellen en opslaan van benodigde planmatige onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan de hand van standaard bestektaken) aan de hand van de JOB. (ApplicationService) Bepaling conceptorder PO Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of een raamovereenkomst voor de beoogde werkzaamheden van toepassing is en welke werkzaamheden wel en welke werkzaamheden daarmee niet afgedekt worden. (ApplicationService) Toetsing raamovereenkomst Geautomatiseerde handelingen gericht op het opvragen van een kostencalculatie (voorcalculatie) voor beoogde werkzaamheden. (ApplicationService) Bestelling kostencalculatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de beoordeling van de ontvangen kostencalculatie voor beoogde werkzaamheden of deze wel of niet voldoet. (ApplicationService) Verwerking ingekomen kostencalculatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen welke leverancier geselecteerd is om de beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden te gaan leveren en het informeren van de leveranciers of zij betreffende planmatige onderhoudswerkzaamheden wel of niet mogen gaan leveren. (ApplicationService) Gunning order PO Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van (ApplicationService) Verwerking startnotitie PO Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan welke planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden, welke kosten daarvoor berekend mogen worden en binnen welke planning de onderhoudswerkzaamheden gerealiseerd moeten worden. (ApplicationService) Bepaling definitieve order PO Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de kaders (o.a. tijd, budget) waarbinnen beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden. (ApplicationService) Bepaling uitvoering order PO Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de voortgang van de realisatie van het planmatig onderhoud conform planning en binnen de vooraf gestelde kaders verloopt. (ApplicationService) Toetsing voortgang realisatie order PO Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren, wijzigen en opslaan van de notulen/besluiten van een bouwvergadering inclusief metadata. (ApplicationService) Verwerking verslag bouwvergadering Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking verslag vooroplevering Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de realisatie van het planmatig onderhoud en de manier waarop door leverancier is uitgevoerd. (ApplicationService) Toetsing realisatie order PO Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de bevindingen van een voorinspectie, welke bevindingen de huurder zelf op zal lossen en gecontroleerd zullen worden bij de eindinspectie. (ApplicationService) Verwerking bevindingen vooroplevering Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de bevindingen van een eindinspectie, welke mutatieonderhoudsordertaken daaruit voortkomen en welke kosten bij exhuurder in rekening gebracht moeten worden. (ApplicationService) Verwerking bevindingen eindoplevering Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van (ApplicationService) Verwerking projectdossier Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de beheerorganisatie dat het projectdossier door de projectorganisatie is overgedragen. (ApplicationService) Notificering projectdossier Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de kostenspecificatie en bedragen van de factuur volledig en correct zijn. (ApplicationService) Toetsing factuur Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de optelsom van reeds gemaakte kosten binnen de vooraf gestelde kaders blijven en zo niet, welke aanvullende maatregelen worden ondernomen. (ApplicationService) Toetsing kostencalculatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking financieel verslag Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanvragen van extra budget voor de financiering van niet eerder voorziene doch noodzakelijk geachte werkzaamheden. (ApplicationService) Bestelling funding meerkosten Geautomatiseerde handelingen gericht op het verstrekken van een onderhoudsorder met een beschrijving welke aanvullende werkzaamheden tegen welk tarief en binnen welke termijn gerealiseerd moeten worden. (ApplicationService) Bestelling meerwerk Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of er wel of geen meerwerk uitgevoerd moet worden. (ApplicationService) Toetsing meerwerk Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van benodigde onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan de hand van standaard bestektaken). (ApplicationService) Verwerking onderhoudsorder Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het afhandelen van directe contacten met personen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze personen. (BusinessFunction) Stakeholdersmanagement Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) HRM Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) ICT Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch advies Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking programma van eisen Geautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren van leveranciers die wel of niet voldoen aan selectiecriteria. (ApplicationService) Ordening leverancier Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (aanvullende) criteria waarop offertes van leveranciers gescoord, geselecteerd en afgewezen kunnen gaan worden. (ApplicationService) Bepaling selectiecriteria inkoop Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier(s) dat om een offerte wordt verzocht voor de beoogde levering van nieuwe diensten. (ApplicationService) Notificering offerteverzoek Geautomatiseerde handelingen gericht op op het sorteren van offertes die wel of niet voldoen aan selectiecriteria. (ApplicationService) Ordening offerte Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leveranciers of zij wel of niet zijn geselecteerd voor het leveren van de nieuwe dienst of het uitvoeren van de opdracht. (ApplicationService) Notificering gunningsresultaat Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van contractgegevens, 'nieuwe' contractvoorwaarden, het het registreren en opslaan van werkbeschrijvingen en het selecteren van beschikbare contractvoorwaarden en sjablonen voor het kunnen genereren van een contract. (ApplicationService) Bepaling contract Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van producten, diensten en aanpalende voorwaarden. (ApplicationService) Bepaling contractcriteria Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van proces indicatoren ten behoeve van de monitoring van de levering van diensten door de leverancier. (ApplicationService) Bepaling contract KPI's Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van contractvoorwaraden om op te kunnen nemen in een inkoopcontract. (ApplicationService) Bepaling contractvoorwaard- en Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking verplichting Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking inkoopdossier Het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. (BusinessFunction) Contractmanagement Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking implementatieplan Geautomatiseerde handelingen gericht op het infomeren van de interne organisatie dat een inkoopcontract is afgesloten. (ApplicationService) Notificering afgesloten contract Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking evaluatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het meten van de prestatie, o.a. met KPI's en dashboards. (ApplicationService) Monitoring prestatie(s) Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van een klacht en het bepalen van vervolgacties. (ApplicationService) Verwerking klacht Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van prestatieverklaringen van leveranciers. (ApplicationService) Verwerking prestatieverklaring(- en) Geautomatiseerde handelingen gericht op het meten, toetsen aan normen en rapporteren van risico's. (ApplicationService) Monitoring risico's Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van rapportages, bijvoorbeeld op het gebied van de prestaties, naleving, kosten en kwaliteit. (ApplicationService) Generatie rapportages Geautomatiseerde handelingen gericht op het het registreren, bewerken, opslaan en/of verwijderen van contractafspraken. (ApplicationService) Verwerking contractafspraken Geautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van opdrachten buiten de contractueel vastgestelde opdrachten aan beoogde leverancier. (ApplicationService) Verstrekking additionele order Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de uitgevoerde werkzaamheden het gevolg zijn van regeistreerde en opgeslagen bevindingen in het inspectierapport. (ApplicationService) Toetsing aan inspectierapport(en) Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren, opslaan en/of wijzigen van kwaliteitscriteria. (ApplicationService) Verwerking kwaliteitscriteria Het zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, bewerken en opslaan van communicatieactiviteiten die gepland worden. (ApplicationService) Verwerking communicatieplan Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van bewoners welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden en wanneer dat zal gebeuren. (ApplicationService) Notificering onderhoudswerkza- amheden Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van inspectiegegevens van een geïnspecteerd vastgoedobject (woning, ruimte, complex). (ApplicationService) Generatie inspectiedossier Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of sprake is van een geldig EPA-label en welke vervolgacties in gang gezet moeten worden. (ApplicationService) Toetsing EPA-label Geautomatiseerde handelingen gericht op verstrekken van een order tot het bepalen van een nieuw- EPA-label inclusief een eventuele woninginspectie ter beooreeling van de parameters voor een nieuw geldig EPA-label. (ApplicationService) Bestelling EPA-label Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of sprake is van asbest en welke vervolgacties in gang gezet moeten worden. (ApplicationService) Toetsing asbestsituatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van een inspectieopdracht gericht op het inventariseren van aanwezige materialen en asbesthoudende bouwdelen/bouwkundige elementen die een asbestrisico vormen en daarom gesanneerd en/of verwijderd moeten worden. (ApplicationService) Verstrekking order inventarisatie asbestrisico Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of betreffende vastgoedkenmerken zijn vastgelegd en kloppen, respectievelijk het registreren, bewerken en vastleggen van betreffende vastgoedkenmerken. (ApplicationService) Toetsing vastgoedkenmerken Geautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een lijst (evt. incl. plattegrond) voor een te inspecteren vastgoedobject voor het vastleggen van afwijkende voorzieningen inclusief status en of deze wel of niet overgenomen kunnen worden door de volgende 'bewoner'. (ApplicationService) Generatie opnamedossier Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking overnames Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van (ApplicationService) Verwerking WWS mutaties Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van het resultaat van een inspectie van een opgeleverde, te onderhouden, verhuurbare, verkoopbare of verkochte eenheid. (ApplicationService) Verwerking inspectiebevinding- en Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (ApplicationService) Verwerking EPA- controleresultaat Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de bevindingen van een asbestinvenratisatie en welke vervolgactie gewenst is. (ApplicationService) Verwerking asbestinventarisatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van een opdracht tot het inventariseren van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen/bouwdelen in of aan het te inspecteren vastgoedobject. (ApplicationService) Verstrekking order asbestinventarisatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het op het vastleggen en/of opladen van opnamefoto's inclusief metadata. (ApplicationService) Verwerking opnamefoto's Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van contactgegevens van de klant. (ApplicationService) Verwerking contactinformatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en vastleggen wanneer en door wie een inspectie plaats moet vinden en wie daarbij aanwezig zullen zijn. (ApplicationService) Planning inspectie Geautomatiseerde handelingen gericht op het digitaal ondertekenen en/op registreren en opslaan van fysieke handtekeningen van ondertekenaars van een inspectierapport. (ApplicationService) Ondertekening inspectierapport Geautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van (ApplicationService) Verzending inspectierapport Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, bewerken en opslaan van inspectiebevindingen. (ApplicationService) Verwerking eindinspectie Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de opgestelde inspectieorder voldoet aan alle voorwaarden en - indien nog niet vastgelegd - wanneer en door wie de inspectie uitgevoerd moet worden en wie daarbij aanwezig moeten zijn. (ApplicationService) Toetsing inspectieorder Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de verzameling complexen waarvoor een conditiemeting uitgevoerd moet worden. (ApplicationService) Bepaling overzicht conditiemeting Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van wijzigingen in de plattegrond. (ApplicationService) Verwerking aanpassingen plattegrond Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Geautomatiseerde handelingen gericht op het wijzigen en opslaan van de plattegrond van een eenheid, collectieve ruimte en/of complex. (ApplicationService) Verwerking mutaties plattegrond Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van vastgoedkenmerken in de vastgoedadministratie. (ApplicationService) Verwerking mutaties vastgoedinformatie Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de relevante vastgoedkenmerken op basis waarvan de woningwaardering wordt berekend. (ApplicationService) Verwerking woningwaardering Geautomatiseerde handelingen gericht op het op het vastleggen en/of opladen van foto's inclusief metadata van gefotografeerd vastgoed. (ApplicationService) Verwerking vastgoedfotomateri- aal Geautomatiseerde handelingen gericht op registreren, wijzigen en opslaan van de relevante vastgoedkenmerken op basis waarvan een geldig EPA-label wordt berekend. (ApplicationService) Verwerking EPA- label Geautomatiseerde handelingen gericht op het vvan van de technische toestand van bouwdelen, bouwkundige elementen en technische installaties in de vastgoedadministratie. (ApplicationService) Verwerking vastgoedkwaliteitsk- enmerken Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van alle contractgegevens en daaruit voortkomende rechten en verplichtingen. (ApplicationService) Verwerking contract Het zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Magazijnbeheer Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden. (BusinessFunction) Treasury Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel beheer Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Geautomatiseerde handelingen gericht op het inboeken van 'te betalen kosten' in het grootboek inclusief de specificatie van de factuur. (ApplicationService) Boeking ontvangen factuur Geautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen welke kostenplaats van toepassing is. (ApplicationService) Bepaling kostenplaats Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of inkomende factuur rechtmatig is respectievelijk volledig is om in behandeling te kunnen nemen. (ApplicationService) Toetsing inkomende factuur Geautomatiseerde handelingen gericht op vastleggen van dat ingekomen en getoetste factuur uitbetaald kan worden. (ApplicationService) Betaalbaarstelling inkomende factuur Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden. (BusinessFunction) Kanaalfunctie Het zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd. (BusinessFunction) Berichtmanagement Het zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geïnformeerd worden. (BusinessFunction) Afspraakbeheer Het zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren. (BusinessFunction) Informatievergaring Het zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld. (BusinessFunction) Informatieverstrekking Hoofdbedrijfsfunctie overstijgend betekent in deze context dat de applicatieservice meerdere (hoofd)bedrijfsfuncties bedienen. Let wel, het betreft een groeimodel. Naarmate in CORA meer processen worden uitgewerkt zal blijken dat applicatieservices ook meer (hoofd)bedrijfsfuncties bedienen dan thans is weergegeven. (Grouping) Hoofdbedrijfsfunctie overstijgende applicatieservices Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen welke vervolgacties op basis van vastgesteld beleid in gang gezet moeten worden. (ApplicationService) Toetsing beleid Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan door gebruiker - die hiervoor conform procuratie gemachtigd is - van de offerte of deze wel of niet goedgekeurd wordt. (ApplicationService) Verwerking offerte Geautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen of gebruiker - conform procuratie - gemachtigd is om betreffende procestap uit te voeren en/of gebruiker respectievelijk een 'meerdere' bevoegd is de procestap definitief te maken. (ApplicationService) Bepaling procuratie Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de verdeelsleutels van alle eenheden van het afrekencluster. (ApplicationService) Verwerking verdeelsleutel servicekosten Geautomatiseerde handelingen gericht op berekenen van een nieuw voorschotbedrag voor het nieuwe afrekenperiode op basis van de werkelijke kosten van voorgaande afrekenperiode. (ApplicationService) Bepaling voorschotten Geautomatiseerde handelingen gericht op het meten van voortgang van activiteiten of levering van diensten en goederen, o.a. met KPI's en dashboards. (ApplicationService) Monitoring voortgang Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of er reeds een inspectierapport is van de voorinspectie en welke bevindingen in het eindinspectierapport opnieuw gecontroleerd moeten worden. (ApplicationService) Toetsing inspectierapport(en) Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of, de beoogde activiteiten voldoen aan de normeringen voortkomend uit vastgesteld beleid. (ApplicationService) Toetsing aan beleid Geautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen welke leverancier geselecteerd is om beoogde diensten te gaan leveren inclusief motivatie waarom leveranciers zijn geselecteerd respectievelijk afgevallen. (ApplicationService) Bepaling leverancier Geautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier/ketenpartner/bedrijfsfunctie dat opdracht wordt verleend betreffende order uit te laten voeren. (ApplicationService) Notificering orderverstrekking Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de scores van de conditie per bouwdeel/bouwkundig element van geinspecteerd vastgoed. (ApplicationService) Verwerking resultaat conditiemeting ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 06-04-2024 06:41:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 06:41:41 CEST
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

Applicatieservices als groeimodel[bewerken | brontekst bewerken]

Voor een referentiearchitectuur volstaat het uitwerken van de generieke applicatieservices. Maar hoe de vertaling naar de algehele applicatielaag zich verhoudt, kun je in applicatielaag en services lezen. Tevens hanteren we het uitgangspunt dat het bedrijfsfunctiemodel min of meer de contouren bevat van een applicatiefunctiemodel. Vanuit de redenering dat applicatieservices[1] applicatiefuncties bedienen en applicatiefuncties min of meer overeenkomen met bedrijfsfuncties, kiezen we er voor applicatieservices direct te relateren aan bedrijfsfuncties. Applicatieservices passen daarmee binnen de begrenzing van bedrijfsfuncties. Het zijn ook een soort 'capabilities'van applicaties.

Omdat de huidige set applicatieservices tegelijk zijn ontwikkeld met het uitwerken van de procesketens/stuurscenario's 'Verhuurmutatie', 'Servicekosten', 'Reparatieonderhoud' en 'Planmatig onderhoud' als resultaten van het project Op weg naar goed beschreven processen is slechts een deel van het volledige applicatieservicemodel beschikbaar. Verschillende bedrijfsfuncties zijn nog niet voorzien van een relatie met één of meerdere applicatieservices. Naarmate er meer referentieprocessen worden uitgewerkt zullen steeds meer relaties inzichtelijk worden en kan bovendien blijken dat een applicatieservice die in het huidige model slechts één (hoofd)bedrijfsfunctie bedient, mogelijkerwijs meerdere blijkt te bedienen. Het applicatieservice model is daarom nog een groeimodel.

Alfabetisch overzicht van applicatieservices[bewerken | brontekst bewerken]

Onderstaand alle applicatieservices die in het processenboek zijn uitgewerkt. Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

Je kunt door de regels te selecteren van onderstaande tabel ze heel eenvoudig naar excel kopiëren: [CTRL-C][CTRL-V]


BetreftBeschrijvingBedient
Aansturing warme opnamesGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van bevindingen of de werkzaamheden wel of niet volgens plan zijn uitgevoerd inclusief het registeren en opslaan van eventuele wijzigingsinstructies.Coördinatie planmatig onderhoud
Coördineren warme opnames
Afrekening service- en stookkostenGeautomatiseerde handelingen gericht op het berekenen van een afrekening per complex van de werkelijke stook- en servicekosten minus betaalde voorschotten.Controleren afrekening
Debiteurenbeheer
Opstellen afrekening servicekosten
Opstellen afrekening stookkosten
Bepaling MJOBGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van uit te voeren activiteiten per complex/gebouw/bouwdeel/bouwkundig element, kostprijs, aantal en beoogd jaar van uitvoering.Opstellen en toetsen MJOB en scenario's
Vastgoed-Portefeuillesturing
Bepaling aanbiedhuurGeautomatiseerde handelingen gericht op bepalen (harmoniseren) van de nieuwe netto huurprijs, het berekenen van de bruto huurprijs (door optelling van nieuwe netto huurprijs plus eventueel bijbehorende service- en stookkosten) en het berekenen van de subsidiabele huurprijs (door optelling van nieuwe netto huurprijs plus subsidiabele component(en) van eventueel bijbehorende service- en stookkosten).Bepalen aanbiedhuur
Contracteren
Bepaling bestemming vastgoedGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan of eenheid wel of niet gepubliceerd wordt.Bepalen wel/niet publiceren
Contracteren
Bepaling bewonersbegeleidingGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan of bewonersbegeleiding wel of niet geleverd moet worden.Bepalen behoefte bewonersbegeleiding
Contracteren
Bepaling conceptorder POGeautomatiseerde handelingen gericht op het samenstellen en opslaan van benodigde planmatige onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan de hand van standaard bestektaken) aan de hand van de JOB.Coördinatie planmatig onderhoud
Opstellen werkomschrijving
Bepaling contractGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van contractgegevens, 'nieuwe' contractvoorwaarden, het het registreren en opslaan van werkbeschrijvingen en het selecteren van beschikbare contractvoorwaarden en sjablonen voor het kunnen genereren van een contract.Bepalen contractonderdelen
Inkoop
Opstellen werkomschrijving
Bepaling contract KPI'sGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van proces indicatoren ten behoeve van de monitoring van de levering van diensten door de leverancier.Bepalen KPI's
Inkoop
Bepaling contractcriteriaGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van producten, diensten en aanpalende voorwaarden.Bepalen dienstverlening
Inkoop
Bepaling contractvoorwaardenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van contractvoorwaraden om op te kunnen nemen in een inkoopcontract.Bepalen contractvoorwaarden
Inkoop
Opstellen contract(uitbreiding)
Bepaling definitieve order POGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan welke planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden, welke kosten daarvoor berekend mogen worden en binnen welke planning de onderhoudswerkzaamheden gerealiseerd moeten worden.Beoordelen uit te voeren werkzaamheden
Coördinatie planmatig onderhoud
Bepaling inspectieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan wanneer een te onderhouden eenheid, verhuurbare eenheid, verkoopbare eenheid of verkochte eenheid geïnspecteerd zal worden.Coördinatie mutatieonderhoud
Plannen inspectie(s)
Bepaling kandidaatGeautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen of er een relevante 'match' is tussen de 'woonwensen van woningzoekenden' en de kenmerken van 'nieuw' aanbod.Matching
Notificeren passend aanbod
Bepaling kostenplaatsGeautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen welke kostenplaats van toepassing is.Crediteurenbeheer
Uitsplitsen factuur
Bepaling leverancierGeautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen welke leverancier geselecteerd is om beoogde diensten te gaan leveren inclusief motivatie waarom leveranciers zijn geselecteerd respectievelijk afgevallen.Coördinatie planmatig onderhoud
Inkoop
Intern selecteren leverancier
Opvragen kostencalculatie
Bepaling onderhoudsorderGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van uit te voeren activiteiten aan eenheden/ruimten/bouwkundige elementen, het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld en de termijn waarbinnen de activiteiten geraliseerd moeten worden.Beoordelen offerte(s)
Coördinatie mutatieonderhoud
Bepaling overzicht conditiemetingGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de verzameling complexen waarvoor een conditiemeting uitgevoerd moet worden.Opstellen lijst complexen voor conditiemeting
Vastgoedinspectie
Bepaling procuratieGeautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen of gebruiker - conform procuratie - gemachtigd is om betreffende procestap uit te voeren en/of gebruiker respectievelijk een 'meerdere' bevoegd is de procestap definitief te maken.Coördinatie mutatieonderhoud
Doorgeven aanvullende werkzaamheden
Inkoop
Ondertekenen contract(uitbreiding)/verplichting
Bepaling selectiecriteria inkoopGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van (aanvullende) criteria waarop offertes van leveranciers gescoord, geselecteerd en afgewezen kunnen gaan worden.Inkoop
Opstellen selectiecriteria
Bepaling uitvoering order POGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de kaders (o.a. tijd, budget) waarbinnen beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden.Coördinatie planmatig onderhoud
Plannen
Bepaling uitvoeringsplanningGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van planningen wanneer activiteiten in het boekjaar uitgevoerd kunnen gaan worden.Opstellen uitvoeringsplanning
Vastgoed-Portefeuillesturing
Bepaling verzekeraarGeautomatiseerde handelingen gericht op ophalen welke verzekeraar van toepassing is inclusief contactgegevens.Afstemmen met verzekering
Coördinatie reparatieonderhoud
Bepaling voorschottenGeautomatiseerde handelingen gericht op berekenen van een nieuw voorschotbedrag voor het nieuwe afrekenperiode op basis van de werkelijke kosten van voorgaande afrekenperiode.Debiteurenbeheer
Inschatten voorschotten
Omgevingsbeheer
Toetsen en bijstellen voorschotten
Bepaling voortgang onderhoudsverzoekGeautomatiseerde handelingen gericht op bepalen of er voortgang wordt geboekt op het realiseren van de realisatie van het onderhoudsverzoek en deze voortgang smart maken zodat klant en medewerkers dit kunnen volgen.Bewaking opvolging klantvraag
Coördinatie reparatieonderhoud
Bestelling EPA-labelGeautomatiseerde handelingen gericht op verstrekken van een order tot het bepalen van een nieuw- EPA-label inclusief een eventuele woninginspectie ter beooreeling van de parameters voor een nieuw geldig EPA-label.Controleren actueel EPA
Vastgoedinspectie
Bestelling funding meerkostenGeautomatiseerde handelingen gericht op het aanvragen van extra budget voor de financiering van niet eerder voorziene doch noodzakelijk geachte werkzaamheden.Aanvragen extra budget
Coördinatie planmatig onderhoud
Bestelling kostencalculatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het opvragen van een kostencalculatie (voorcalculatie) voor beoogde werkzaamheden.Coördinatie planmatig onderhoud
Opvragen kostencalculatie
Bestelling materialenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van welke materialen niet voorradig zijn en besteld worden om te laten leveren.Controleren voorraad c.q. bestellen materialen
Realisatie onderhoudsorder
Technisch gereedmelden onderhoudsorder
Bestelling meerwerkGeautomatiseerde handelingen gericht op het verstrekken van een onderhoudsorder met een beschrijving welke aanvullende werkzaamheden tegen welk tarief en binnen welke termijn gerealiseerd moeten worden.Coördinatie planmatig onderhoud
Coördineren meerwerk
Betaalbaarstelling inkomende factuurGeautomatiseerde handelingen gericht op vastleggen van dat ingekomen en getoetste factuur uitbetaald kan worden.Betaalbaar stellen factuur
Crediteurenbeheer
Boeking in rekening te brengen kostenGeautomatiseerde handelingen gericht op het inboeken van in rekening te brengen kosten in het grootboek inclusief de specificatie van de factuur.Boeken in rekening te brengen kosten
Debiteurenbeheer
Boeking ontvangen factuurGeautomatiseerde handelingen gericht op het inboeken van 'te betalen kosten' in het grootboek inclusief de specificatie van de factuur.Crediteurenbeheer
Inboeken factuur
Boeking uit te betalen bedragGeautomatiseerde handelingen gericht op het inboeken van een 'te betalen bedrag' in het grootboek inclusief de specificatie.Debiteurenbeheer
Facturering onderhoudsorderGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van specificaties en het vervolgens aanmaken en vastleggen van een factuur welke kosten voor welke uitgevoerde onderhoudsactiviteiten in rekening worden gebracht.Bepalen te verrekenen kosten
Coördinatie reparatieonderhoud
Generatie briefGeautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een bericht, brief, mail op basis van een format en gegevens.Debiteurenbeheer
Opstellen brief bij afrekening
Generatie conceptvoorstel servicecomponentenGeautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een conceptvoorstel voor (aanpassing van) servicecomponentenDebiteurenbeheer
Voorstel tot aanpassing
Generatie eindafrekeningGeautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een eindafrekening voor een geleverde dienst.Contracteren
Opstellen eindafrekening
Generatie factuurGeautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een factuur inclusief de benodigde specificaties welke kosten in rekening worden gebracht.Debiteurenbeheer
Opstellen factuur
Generatie inspectiedossierGeautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van inspectiegegevens van een geïnspecteerd vastgoedobject (woning, ruimte, complex).Aanmaken en controleren inspectiedossier
Vastgoedinspectie
Generatie opnamedossierGeautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een lijst (evt. incl. plattegrond) voor een te inspecteren vastgoedobject voor het vastleggen van afwijkende voorzieningen inclusief status en of deze wel of niet overgenomen kunnen worden door de volgende 'bewoner'.Controleren ZAV/WMO aanpassingen
Vastgoedinspectie
Generatie overeenkomstGeautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van een overeenkomst op basis van vastgelegde contractrelevante gegevens, een contractsjabloon, welke contracttanten en welk vastgoed object het betreft.Contracteren
Opstellen huurovereenkomst
Generatie rapportagesGeautomatiseerde handelingen gericht op het aanmaken en vastleggen van rapportages, bijvoorbeeld op het gebied van de prestaties, naleving, kosten en kwaliteit.Contractmanagement
Evalueren samenwerking/levering
Opstellen rapportages
Gunning inspectieorderGeautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen welke leverancier geselecteerd is om de beoogde vastgoedinspectie te gaan uitvoeren en het informeren van de leveranciers of zij betreffende vastgoedinspectie wel of niet mogen gaan leveren.Uitvoeren inspectie element
Vastgoed-Portefeuillesturing
Gunning inspectieorder conditiemetingGeautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen welke leverancier geselecteerd is om de beoogde conditiemeting te gaan uitvoeren en het informeren van de leveranciers of zij betreffende conditiemeting wel of niet mogen gaan leveren.Vastgoed-Portefeuillesturing
Vastgoedinspectie
Verstrekken opdracht conditiemeting
Verstrekken opdracht uit te voeren conditiemeting
Gunning order POGeautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen welke leverancier geselecteerd is om de beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden te gaan leveren en het informeren van de leveranciers of zij betreffende planmatige onderhoudswerkzaamheden wel of niet mogen gaan leveren.Coördinatie planmatig onderhoud
Verstrekken opdracht
Monitoring onderhoudsplanningGeautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen of de voortgang van het geplande onderhoud binnen de vooraf gestelde planning gerealiseerd wordt.Bewaken uitvoering onderhoudsorder
Realisatie onderhoudsorder
Monitoring prestatie(s)Geautomatiseerde handelingen gericht op het meten van de prestatie, o.a. met KPI's en dashboards.Bijhouden prestaties
Contractmanagement
Evalueren samenwerking/levering
Managen contractafspraken
Managen leverancier
Monitoren prestaties
Operationeel bijsturen afspraken
Monitoring risico'sGeautomatiseerde handelingen gericht op het meten, toetsen aan normen en rapporteren van risico's.Analyseren risico's
Contractmanagement
Monitoring status orderGeautomatiseerde handelingen gericht op het bepalen van de status van de uitvoering.Realisatie onderhoudsorder
Monitoring voortgangGeautomatiseerde handelingen gericht op het meten van voortgang van activiteiten of levering van diensten en goederen, o.a. met KPI's en dashboards.Bewaken uitvoering mutatieonderhoud
Contractmanagement
Coördinatie mutatieonderhoud
Managen contractafspraken
Managen leverancier
Operationeel bijsturen afspraken
Uitvoeren voortgangsmeting
Notificering MJOBGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de organisatie dat de nieuwe MJOB is vastgesteld.Communiceren MJOB
Vastgoed-Portefeuillesturing
Notificering aanbodGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de 'woningzoekende' dat er nieuw 'woningaanbod' beschikbaar komt die 'min of meer' overeenkomt met de 'woonwensen' van de 'woningzoekende'.Matching
Notificeren passend aanbod
Notificering afgesloten contractGeautomatiseerde handelingen gericht op het infomeren van de interne organisatie dat een inkoopcontract is afgesloten.Communiceren intern
Contractmanagement
Notificering afwijzingGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de 'woningzoekende' dat diens belangstelling voor de beschikbare 'woning' niet gehonoreerd kan worden.Afwijzen kandidaat
Matching
Notificering bezichtigingGeautomatiseerde handelingen gericht op het uitnodigen van de 'woningzoekende' voor een (groeps)bezichtiging van de beschikbare 'woning'.Aanbieden eenheid
Matching
Uitvoeren (groeps)bezichtiging
Notificering complexbeheerplanGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de organisatie dat het complexbeheerplan is geactualiseerd bijvoorbeld als gevolg van een nieuwe vastgestelde MJOB.Communiceren MJOB
Vastgoed-Portefeuillesturing
Notificering concept servicecomponentenGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van bewoners(afvaardiging) welke nieuwe servicecomponenten worden voorgesteld om te gaan invoeren.Omgevingsbeheer
Opstellen concept voorstel servicecomponent(en)
Notificering eindafrekeningGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van ex-huurder dat de eindafrekening is opgesteld en verstuurd.Debiteurenbeheer
Versturen brief + afrekening
Notificering gunningsresultaatGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leveranciers of zij wel of niet zijn geselecteerd voor het leveren van de nieuwe dienst of het uitvoeren van de opdracht.Informeren leveranciers
Inkoop
Notificering ingebrekestellingGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de (ex)huurder waarin deze wordt geinformeerd dat sprake is van een in gebreke stelling en dat eventuele kosten in rekening worden gebracht.Contracteren
In gebreke stellen huurder
Notificering inschrijvingGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de 'woningzoekende' dat diens inschrijving is verwerkt/geactualiseerd.Bevestigen inschrijving
Bevestigen wijzigingen
Matching
Notificering meerwerkGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier of er wel of geen opdracht wordt verleend voor het uitvoeren van beoogd meerwerk.Beoordelen, vaststellen en afstemmen meerwerk/vervolgtaken
Realisatie onderhoudsorder
Notificering nieuwe servicecomponentenGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van bewoners(afvaardiging) voor welke nieuwe servicecomponenten akkoord wordt gevraagd.Afstemmen met bewonerscommissie
Omgevingsbeheer
Versturen en ontvangen akkoordverklaring
Notificering offerteuitvraagGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier(s) dat om een offerte (voorcalculatie) wordt verzocht voor de beoogde conceptopdracht.Coördinatie mutatieonderhoud
Opvragen offerte(s)
Notificering offerteverzoekGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier(s) dat om een offerte wordt verzocht voor de beoogde levering van nieuwe diensten.Inkoop
Opvragen offerte(s)
Notificering onderhoudsorderGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier(s) dat opdracht wordt verstrekt voor het uitvoeren van de onderhoudsorder.Coördinatie mutatieonderhoud
Verstrekken opdracht uitvoeren mutatieonderhoud
Notificering onderhoudswerkzaamhedenGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van bewoners welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd gaan worden en wanneer dat zal gebeuren.Communicatie
Uitvoeren communicatieplan
Notificering orderverstrekkingGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van leverancier/ketenpartner/bedrijfsfunctie dat opdracht wordt verleend betreffende order uit te laten voeren.Afstemmen met verzekering
Coördinatie planmatig onderhoud
Uitvoeren inspectie element
Vastgoed-Portefeuillesturing
Verstrekken opdracht
Verstrekken opdracht conditiemeting
Notificering projectdossierGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de beheerorganisatie dat het projectdossier door de projectorganisatie is overgedragen.Coördinatie planmatig onderhoud
Overdragen
Notificering rappelGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren vanOmgevingsbeheer
Rapelleren klant
Notificering servicecomponentenakkoordGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de organisatie dat er voldoende bewoners akkoord zijn gegaan met de nieuwe servicecomponent.Bepalen eindresultaat
Omgevingsbeheer
Notificering terugkoppelingGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de klant wat de status is van de afhandeling van de eerder ingediende klantvraag en welke acties reeds zijn uitgevoerd respectievelijk uitgevoerd zullen gaan worden.Beantwoorden klantvraag
Contactmanagement
Notificering uitgaande factuurGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren vanDebiteurenbeheer
Versturen factuur
Notificering voorlopige acceptatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van de 'woningzoekende' die deze in principe in aanmerking komt voor de beschikbare 'woning'.Matching
Voorlopige acceptatie
Notificering wisselwoningGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van huurders welke wisselwoning voor hen beschikbaar gesteld wordt en binnen welke kaders zij daar gebruik van kunnen maken.Contracteren
Regelen wisselwoning
Ondertekening inspectierapportGeautomatiseerde handelingen gericht op het digitaal ondertekenen en/op registreren en opslaan van fysieke handtekeningen van ondertekenaars van een inspectierapport.Ondertekenen eindinspectierapport door contractant
Ondertekenen eindinspectierapport door woningcorporatie
Vastgoedinspectie
Vastleggen en ondertekenen gemaakte afspraken
Ondertekening overeenkomstGeautomatiseerde handelingen gericht op het digitaal ondertekenen en/op registreren en opslaan van fysieke handtekeningen van ondertekenaars van een overeenkomst inclusief metadata.Contracteren
Ondertekenen huurovereenkomst
Ondertekenen staat van aanvaarding
Ordening akkoordverklaringGeautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren en opslaan van ondertekende akkoordverklaringen.Omgevingsbeheer
Verwerken akkoordverklaringen
Ordening enquêteresultatenGeautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren van enquetes in een door gebruiker te kiezen volgorde.Beoordelen antwoorden
Klanttevredenheid
Ordening huurderGeautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren van huurders in cluster reguliere huurders en cluster BOG huurders.Inschatten voorschotten
Omgevingsbeheer
Ordening kandidaatGeautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren van kandidaten op basis van vooraf ingestelde bedrijfsregels.Matching
Verwerken reacties
Ordening leverancierGeautomatiseerde handelingen gericht op het sorteren van leveranciers die wel of niet voldoen aan selectiecriteria.Inkoop
Opstellen marktuitvraag
Opstellen shortlist leveranciers
Ordening offerteGeautomatiseerde handelingen gericht op op het sorteren van offertes die wel of niet voldoen aan selectiecriteria.Inkoop
Intern selecteren leverancier
Ordening onderhoudsorderGeautomatiseerde handelingen gericht op op het sorteren van onderhoudsorders die wel of niet voldoen aan selectiecriteria.Controle werkzaamheden
Coördinatie mutatieonderhoud
Planning inspectieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en vastleggen wanneer en door wie een inspectie plaats moet vinden en wie daarbij aanwezig zullen zijn.Beoordelen noodzaak tusseninspectie
Vastgoedinspectie
Planning onderhoudstakenGeautomatiseerde handelingen gericht op het opstellen van een planning en werkverdeling voor het uitvoeren van planmatige en niet-planmatige onderhoudstaken op één of meer 'te onderhouden eenheden', eventueel voortkomend uit onderhoudsjaarplannen, onderhoudsovereenkomsten of beheerovereenkomsten.Bewaken uitvoering onderhoudsorder
Intern inplannen taken
Realisatie onderhoudsorder
Planning ordermaterialenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en vastleggen wanneer en welke benodigde materialen beschikbaar moeten zijn.Controleren voorraad c.q. bestellen materialen
Realisatie onderhoudsorder
Routering klantvraagGeautomatiseerde handelingen gericht op de routering van de binnengekomen klantvraag naar de afdeling of medewerker die de klantvraag moet beantwoorden.Contactmanagement
Routeren klantvraag
Routering onderhoudsverzoekGeautomatiseerde handelingen gericht op de routering van het binnengekomen onderhoudsverzoek naar de afdeling of medewerker die de uitvoering van het onderhoudsverzoek moet gaan coördineren.Bepalen en plannen opvolging
Coördinatie reparatieonderhoud
Splitsing onderhoudsordertakenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen van de los planbare en uitvoerbare taken van een order inclusief werkomschrijving per taak.Realisatie onderhoudsorder
Uitsplitsen onderhoudstaken
Terugkoppeling enquête actiesGeautomatiseerde handelingen gericht op het informeren van degene(n) die de enquête heeft ingevuld, welke geregistreerde en opgeslagen vervolgacties worden ondernomen nav ingevulde de enquête(s).Beoordelen gewenste (re)actie
Klanttevredenheid
Toetsing EPA-labelGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of sprake is van een geldig EPA-label en welke vervolgacties in gang gezet moeten worden.Controleren actueel EPA
Vastgoedinspectie
Toetsing aan beleidGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of, de beoogde activiteiten voldoen aan de normeringen voortkomend uit vastgesteld beleid.Bepalen uitvoerende
Coördinatie reparatieonderhoud
Debiteurenbeheer
Toetsen en bijstellen voorschotten
Toetsing aan inspectierapport(en)Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de uitgevoerde werkzaamheden het gevolg zijn van regeistreerde en opgeslagen bevindingen in het inspectierapport.Contractmanagement
Operationeel bijsturen afspraken
Uitvoeren voortgangsmeting
Toetsing asbestsituatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of sprake is van asbest en welke vervolgacties in gang gezet moeten worden.Beoordelen asbestrisico
Vastgoedinspectie
Toetsing beleidGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen welke vervolgacties op basis van vastgesteld beleid in gang gezet moeten worden.Behoefte specificeren
Beoordelen uit te voeren acties
Coördinatie mutatieonderhoud
Omgevingsbeheer
Toetsing beschikbaarheid dagopvangruimteGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of ruimtes (in of nabij het complex) beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar (kunnen) komen om als dagopvangruimte te kunnen aanbieden en welke dat betreffen.Contracteren
Regelen dagopvangruimte
Toetsing beschikbaarheid wisselwoningGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of woningen beschikbaar zijn of op korte termijn beschikbaar (kunnen) komen om als wisselwoning te kunnen aanbieden en welke dat betreffen.Contracteren
Regelen wisselwoning
Toetsing bestemming vastgoedGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen welke bestemming reeds is vastgesteld voor betreffende eenheid en welke processtappen uitgevoerd moeten worden.Contracteren
Controleren bestemming
Nemen verhuurbevorderende maatregelen
Toetsing eindafrekeningGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de kostenspecificatie en bedragen van de opgestelde eindnota volledig en correct zijn.Contracteren
Controleren eindafrekening
Toetsing factuurGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de kostenspecificatie en bedragen van de factuur volledig en correct zijn.Bewaken projectfinanciën
Coördinatie planmatig onderhoud
Toetsing financiële planningGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of het opgestelde scenario voldoet aan de kaders van de financiële planning.Toetsen aan financiële meerjarenplanning (FMP)
Vastgoed-Portefeuillesturing
Toetsing inkomende betalingGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de inkomende betaling klopt en welke eventuele vervolgactie geactiveerd moet worden.Contracteren
Controleren ontvangst eerste huurbetaling
Toetsing inkomende factuurGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of inkomende factuur rechtmatig is respectievelijk volledig is om in behandeling te kunnen nemen.Controleren factuur
Crediteurenbeheer
Toetsing inkomende offerteGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de ontvangen offerte voldoet aan de geldende criteria.Beoordelen offerte(s)
Coördinatie reparatieonderhoud
Toetsing inputdocumentatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of en welke inputdocumentatie geraadpleegd wordt.Vastgoed-Portefeuillesturing
Verzamelen informatie eenheden en beleid
Toetsing inspectieorderGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de opgestelde inspectieorder voldoet aan alle voorwaarden en - indien nog niet vastgelegd - wanneer en door wie de inspectie uitgevoerd moet worden en wie daarbij aanwezig moeten zijn.Vastgoedinspectie
Voorbereiden inspectie
Toetsing inspectierapport(en)Geautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of er reeds een inspectierapport is van de voorinspectie en welke bevindingen in het eindinspectierapport opnieuw gecontroleerd moeten worden.Beoordelen inspectierapport
Contractmanagement
Coördinatie reparatieonderhoud
Uitvoeren kwaliteitscontrole
Vastgoedinspectie
Voorbereiden
Toetsing kostencalculatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de optelsom van reeds gemaakte kosten binnen de vooraf gestelde kaders blijven en zo niet, welke aanvullende maatregelen worden ondernomen.Bewaken projectfinanciën
Coördinatie planmatig onderhoud
Toetsing meerwerkGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of er wel of geen meerwerk uitgevoerd moet worden.Beoordelen, vaststellen en afstemmen meerwerk/vervolgtaken
Coördinatie planmatig onderhoud
Coördineren meerwerk
Realisatie onderhoudsorder
Toetsing mutatieonderhoudGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of mutatieonderhoud uitgevoerd moet worden.Accepteren uitgevoerd mutatieonderhoud
Contracteren
Toetsing onderhoudsverzoekGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of een (nieuwe) inspectie noodzakelijk is om vervolgens wel of geen opdracht te kunnen verstrekken voor de uitvoering van het onderhoudsverzoek.Beoordelen inspectie nodig
Coördinatie reparatieonderhoud
Toetsing passendheidGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of het profiel van 'woningzoekende' en de kenmerken van beschikbaar woningaanbod' passend is.Controleren passendheid
Matching
Toetsing raamovereenkomstGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of een raamovereenkomst voor de beoogde werkzaamheden van toepassing is en welke werkzaamheden wel en welke werkzaamheden daarmee niet afgedekt worden.Coördinatie planmatig onderhoud
Opvragen kostencalculatie
Toetsing realisatie order POGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de realisatie van het planmatig onderhoud en de manier waarop door leverancier is uitgevoerd.Bijwonen eindoplevering
Coördinatie planmatig onderhoud
Evalueren planmatig onderhoud
Toetsing vastgoedkenmerkenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of betreffende vastgoedkenmerken zijn vastgelegd en kloppen, respectievelijk het registreren, bewerken en vastleggen van betreffende vastgoedkenmerken.Controleren ZAV/WMO aanpassingen
Vastgoedinspectie
Toetsing verzekeringGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of sprake is van een lopende verzekering waarop aanspraak gemaakt kan worden.Afstemmen met verzekering
Coördinatie reparatieonderhoud
Toetsing voortgang realisatie order POGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en vastleggen of de voortgang van de realisatie van het planmatig onderhoud conform planning en binnen de vooraf gestelde kaders verloopt.Bewaken voortgang
Bijwonen bouwvergadering
Coördinatie planmatig onderhoud
Uitschrijving woningzoekendeGeautomatiseerde handelingen gericht op registeren en vastleggen van een einddatum van de inschrijving van woningzoekende en het deactiveren van diens rechten als woningzoekende.Afhandelen verhuring in systeem
Contracteren
Verstrekking additionele orderGeautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van opdrachten buiten de contractueel vastgestelde opdrachten aan beoogde leverancier.Contractmanagement
Verstrekken additionele opdrachten
Verstrekking order asbestinventarisatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van een opdracht tot het inventariseren van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen/bouwdelen in of aan het te inspecteren vastgoedobject.Beoordelen asbestrisico
Vastgoedinspectie
Verstrekking order inspectieGeautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van een inspectieopdracht gebaseerd op de planning en het toewijzen van deze opdrachten aan eigen medewerkers of leveranciers.Coördinatie mutatieonderhoud
Verstrekken inspectieopdracht(en)
Verstrekking order inventarisatie asbestrisicoGeautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van een inspectieopdracht gericht op het inventariseren van aanwezige materialen en asbesthoudende bouwdelen/bouwkundige elementen die een asbestrisico vormen en daarom gesanneerd en/of verwijderd moeten worden.Vastgoedinspectie
Verstrekking order mutatieonderhoudGeautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van de opdracht tot coördinatie van mutatieonderhoud.Contracteren
Verstrekken opdracht tot regie mutatieonderhoud
Verwerking EPA-controleresultaatGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan vanControleren EPA label
Vastgoedinspectie
Verwerking EPA-labelGeautomatiseerde handelingen gericht op registreren, wijzigen en opslaan van de relevante vastgoedkenmerken op basis waarvan een geldig EPA-label wordt berekend.Bijwerken gegevens EPA label
Vastgoedregistratie
Verwerking JOBGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan vanAdministratief vastleggen JOB
Vastgoed-Portefeuillesturing
Verwerking MJOBGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan vanAdministratief vastleggen MJOB
Indienen MJOB
Vastgoed-Portefeuillesturing
Vaststellen voorkeursscenario MJOB
Verwerking WWS mutatiesGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan vanControleren woningwaardering
Vastgoedinspectie
Verwerking aanbiedhuurGeautomatiseerde handelingen gericht op het berekenen, opslaan en definitief maken van de nieuwe netto-, bruto- en subidiabele huurprijs na harmonisatie.Contracteren
Goedkeuren aanbiedhuur
Verwerking aanpassingen plattegrondGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van wijzigingen in de plattegrond.Controleren plattegronden
Vastgoedinspectie
Verwerking advertentieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de datum, tijdstip, kanalen waarop de woningadvertentie gepubliceerd wordt en door 'woningzoekenden' gereageerd kan worden inclusief de voorwaarden die daarbij van toepassing zijn.Matching
Publiceren / adverteren
Verwerking advertentie-gegevensGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van wijzigingen van content van een reeds gepubliceerde 'woningadvertentie'.Aanvullen advertentiegegevens
Matching
Verwerking akkoordverklaringGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van akkoordverklaringen en de keuzes die ondertekenaars daarop al dan niet hebben ingevuld.Omgevingsbeheer
Versturen en ontvangen akkoordverklaring
Verwerken akkoordverklaringen
Verwerking asbestinventarisatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de bevindingen van een asbestinvenratisatie en welke vervolgactie gewenst is.Uitvoeren asbest(risico) inventarisatie
Vastgoedinspectie
Verwerking bevindingen eindopleveringGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de bevindingen van een eindinspectie, welke mutatieonderhoudsordertaken daaruit voortkomen en welke kosten bij exhuurder in rekening gebracht moeten worden.Coördinatie planmatig onderhoud
Ontvangen technische gereedmelding
Verwerking bevindingen vooropleveringGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de bevindingen van een voorinspectie, welke bevindingen de huurder zelf op zal lossen en gecontroleerd zullen worden bij de eindinspectie.Bijwonen eindoplevering
Coördinatie planmatig onderhoud
Verwerking communicatieplanGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, bewerken en opslaan van communicatieactiviteiten die gepland worden.Actualiseren communicatieplan
Communicatie
Opstellen projectcommunicatieplan
Verwerking complexbeheerplannenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren of bewerken en opslaan van de onderhouds- en/of beheeractiviteiten die gepland worden.Communiceren MJOB
Vastgoed-Portefeuillesturing
Verwerking conceptvoorstel servicecomponentenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van een conceptvoorstel voor (aanpassing van) servicecomponentenAfstemmen met bewonerscommissie
Omgevingsbeheer
Opstellen concept voorstel servicecomponent(en)
Verwerking contactinformatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van contactgegevens van de klant.Controleren contactgegevens
Vastgoedinspectie
Verwerking contractGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van alle contractgegevens en daaruit voortkomende rechten en verplichtingen.Classificeren contract
Contractmanagement
Inkoop
Managen contractafspraken
Managen leverancier
Verwerken contract(uitbreiding)/verplichting
Verwerking contractafsprakenGeautomatiseerde handelingen gericht op het het registreren, bewerken, opslaan en/of verwijderen van contractafspraken.Bijhouden prestaties
Contractmanagement
Evalueren samenwerking/levering
Operationeel bijsturen afspraken
Uitvoeren kwaliteitscontrole
Uitvoeren voortgangsmeting
Verstrekken additionele opdrachten
Verwerking documentenGeautomatiseerde handelingen gericht op het vastleggen en/of opladen van documenten inclusief metadata.Matching
Verwerken aangeleverde documenten
Verwerking eindinspectieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, bewerken en opslaan van inspectiebevindingen.Opnemen meterstanden
Opstellen eindinspectierapport
Registreren nieuwe bevindingen eindinspectie
Vastgoedinspectie
Verwerking enquêteGeautomatiseerde handelingen gericht opKlanttevredenheid
Ontvangen ingevulde enquête
Verwerking evaluatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan vanContractmanagement
Evalueren contractimplementatie
Evalueren samenwerking/levering
Verwerking financieel verslagGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan vanBewaken projectfinanciën
Coördinatie planmatig onderhoud
Opstellen financiële verantwoording
Verwerking gegevens huuradminstratieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan vanBijwerken huuradministratie
Contracteren
Verwerking gegevens voorschottenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van gegevens over werkelijk verbruik en betaalde voorschotten van complexen en eenheden.Analyseren en controleren gegevens
Debiteurenbeheer
Verzamelen gegevens
Verwerking huuropzeggingGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de huuropzegging.Bevestigen huuropzegging
Contracteren
Verwerken verzoek huuropzegging
Verwerking implementatieplanGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan vanContractmanagement
Evalueren contractimplementatie
Inrichten contractbeheer
Inrichten contractmanagement
Opstellen implementatieplan
Vaststellen implementatieplan
Verwerking ingekomen kostencalculatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de beoordeling van de ontvangen kostencalculatie voor beoogde werkzaamheden of deze wel of niet voldoet.Beoordelen kostencalculatie of aanbesteding
Coördinatie planmatig onderhoud
Verwerking inkomende betalingGeautomatiseerde handelingen gericht het registreren en opslaan van een inkomende betaling in de financiële administratie.Betalen inschrijfgelden
Betalen verlengingsgelden
Matching
Verwerking inkoopdossierGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan vanInkoop
Verwerken inkoopdossier
Verwerking inschrijvingGeautomatiseerde handelingen gericht op hetregistreren, wijzigen en opslaan van inschrijfgegevens van een 'woningzoekende'.Invoeren verlenging inschrijving
Matching
Registreren inschrijfgegevens
Uitschrijving woningzoekende
Verwerken wijzigingen
Verwerken woonwensen
Verwerking inspectiebevindingenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van het resultaat van een inspectie van een opgeleverde, te onderhouden, verhuurbare, verkoopbare of verkochte eenheid.Beoordelen onderhoudsgebreken & kwaliteit bouwdelen
Controleren cartotheek gegevens
Inventariseren en registreren openstaande punten voor huurder
Nalopen bevindingen voorinspctie
Uitvoeren inspectie element
Vastgoedinspectie
Verwerken inspectieresultaten
Verwerking inspectieopdrachtGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan vanCoördinatie reparatieonderhoud
Opdracht verstrekken voor inspectie
Verwerking inspectierapportGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan vanControle werkzaamheden
Coördinatie mutatieonderhoud
Verwerking kandidatenlijstGeautomatiseerde handelingen gericht het registreren, wijzigen en opslaan van de status van woningzoekenden met een geplaatste reactie naar aanleiding van een interessepeiling.Definitief maken kandidatenlijst
Matching
Verwerking klachtGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van een klacht en het bepalen van vervolgacties.Contractmanagement
Monitoren prestaties
Verwerking klantgegevensGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de klantgegevens in de systemen.Aanmaken klant
Contracteren
Verwerking klantvraagGeautomatiseerde handelingen gericht het registreren, wijzigen en opslaan van klantvragenBeantwoorden klantvraag
Contactmanagement
Routeren klantvraag
Verwerking klantwaarderingGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van de tevredenheid van de klant over een geleverde dienstKlanttevredenheid
Nazorg nieuwe huurder
Verwerking kwaliteitscriteriaGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren, opslaan en/of wijzigen van kwaliteitscriteria.Contractmanagement
Operationeel bijsturen afspraken
Uitvoeren kwaliteitscontrole
Verwerking materiaal- en urenverbruikGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van besteedde uren en verbruikte materialen.Realisatie onderhoudsorder
Registreren bestedingen
Technisch gereedmelden onderhoudsorder
Verwerking materiaalontvangstenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van de ontvangen materialen.Ontvangen materialen
Realisatie onderhoudsorder
Verwerking meterstandenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van ontvangen meterstanden van eenheden.Debiteurenbeheer
Doorgeven meterstanden aan leverancier
Opnemen meterstanden
Uitvragen meterstanden klant
Verwerken meterstanden
Verwerking mutaties plattegrondGeautomatiseerde handelingen gericht op het wijzigen en opslaan van de plattegrond van een eenheid, collectieve ruimte en/of complex.Bijwerken plattegronden
Vastgoedregistratie
Verwerking mutaties vastgoedinformatieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van vastgoedkenmerken in de vastgoedadministratie.Bijwerken gegevens ZAV/WMO
Bijwerken vastgoedregistratie
Vastgoedregistratie
Verwerking nieuwe servicecomponentenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan vanDebiteurenbeheer
Opvoeren component(en)
Verwerking offerteGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan door gebruiker - die hiervoor conform procuratie gemachtigd is - van de offerte of deze wel of niet goedgekeurd wordt.Beoordelen offerte(s)
Coördinatie mutatieonderhoud
Inkoop
Verwerking offerteverzoekGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan vanCoördinatie reparatieonderhoud
Opvragen offerte(s)
Verwerking onderhoudsorderGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van benodigde onderhoudswerkzaamheden (bijvoorbeeld aan de hand van standaard bestektaken).Aanmaken en verstrekken opdracht uitvoeren onderhoudsorder
Bepalen planning uitvoerende
Coördinatie mutatieonderhoud
Coördinatie reparatieonderhoud
Doorgeven aanvullende werkzaamheden
Opstellen opdracht mutatieonderhoud
Verwerking onderhoudsverzoekGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan vanCoördinatie reparatieonderhoud
Uitvoeren intake klantvraag en stellen diagnose
Verwerking opnamefoto'sGeautomatiseerde handelingen gericht op het op het vastleggen en/of opladen van opnamefoto's inclusief metadata.Maken foto's
Vastgoedinspectie
Verwerking overnamesGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan vanBespreken overnames a.d.h.v. overnamebeleid
Vastgoedinspectie
Verwerking passendheidGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de uitkomst of er sprake is van een 'passend' profiel van 'woningzoekende' in relatie tot de kenmerken van beschikbaar woningaanbod' waarop woningzoekende heeft gereageerd.Matching
Screenen kandidaat / Intake
Verwerking planningGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan vanBewaken uitvoering mutatieonderhoud
Coördinatie mutatieonderhoud
Verwerking prestatieverklaring(en)Geautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van prestatieverklaringen van leveranciers.Bijhouden prestaties
Contractmanagement
Monitoren prestaties
Operationeel bijsturen afspraken
Verwerking programma van eisenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan vanInkoop
Opstellen marktuitvraag
Verwerking projectdossierGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan vanCoördinatie planmatig onderhoud
Overdragen
Verwerking publicatiegegevensGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van publicatiegegevens van de 'woningadvertentie'.Matching
Verzamelen en controleren publicatiegegevens
Verwerking reactieGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de belangstelling van 'woningzoekende' op een gepubliceerde 'woningadvertentie' waarvan de reactietermijn open staat.Matching
Reageren
Uitvoeren (groeps)bezichtiging
Verwerken acceptatie/weigering
Verwerking resultaat conditiemetingGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren en opslaan van de scores van de conditie per bouwdeel/bouwkundig element van geinspecteerd vastgoed.Uitvoeren conditiemeting
Vastgoed-Portefeuillesturing
Vastgoedinspectie
Verwerken resultaten conditiemeting
Verwerking serviceclusterGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan vanDebiteurenbeheer
Registreren serviceclusters
Verwerking sleutelsGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van uitgegeven sleutelnummers, certificaat en aantallen inclusief metadata.Contracteren
Innemen sleutels en formaliseren beëindigd huurcontract
Overhandigen sleutels
Verwerking startnotitie POGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan vanCoördinatie planmatig onderhoud
Opstellen startnotitie PO-project
Vaststellen startnotitie PO-project
Verwerking status onderhoudstaken en ordersGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan vanRealisatie onderhoudsorder
Realiseren taken
Verwerking uitgaande factuurGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan van een factuur voor de debiteur.Contracteren
Versturen eindafrekening
Verwerking vastgoedfotomateriaalGeautomatiseerde handelingen gericht op het op het vastleggen en/of opladen van foto's inclusief metadata van gefotografeerd vastgoed.Bijwerken foto's
Vastgoedregistratie
Verwerking vastgoedkwaliteitskenmerkenGeautomatiseerde handelingen gericht op het vvan van de technische toestand van bouwdelen, bouwkundige elementen en technische installaties in de vastgoedadministratie.Bijwerken kwaliteitsstaat
Vastgoedregistratie
Verwerking verdeelsleutel servicekostenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de verdeelsleutels van alle eenheden van het afrekencluster.Controleren verdeelsleutels
Debiteurenbeheer
Omgevingsbeheer
Toepassen verdeelsleutel
Verwerking verhuurdossierGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van benodigde gegevens voor de verhuring inclusief metadata.Afhandelen verhuring in systeem
Archiveren huuropzegging
Contracteren
Ondertekenen staat van aanvaarding
Voorbereiden verhuurdossier
Verwerking verplichtingGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan vanInkoop
Ondertekenen contract(uitbreiding)/verplichting
Verwerking verslag bouwvergaderingGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren, wijzigen en opslaan van de notulen/besluiten van een bouwvergadering inclusief metadata.Bijwonen bouwvergadering
Coördinatie planmatig onderhoud
Verwerking verslag vooropleveringGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan vanBijwonen vooroplevering
Coördinatie planmatig onderhoud
Verwerking voorschottenGeautomatiseerde handelingen gericht op het registeren en opslaan vanDebiteurenbeheer
Registreren voorschotten
Verwerking woningwaarderingGeautomatiseerde handelingen gericht op het registreren, wijzigen en opslaan van de relevante vastgoedkenmerken op basis waarvan de woningwaardering wordt berekend.Accorderen woningwaardering
Bijwerken woningwaardering
Vastgoedregistratie
Verzending enquêteGeautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van een enquête (vragenlijst) aan relaties, bijvoorbeeld een groep huurders.Klanttevredenheid
Versturen enquête
Verzending inspectierapportGeautomatiseerde handelingen gericht op het versturen vanOndertekenen eindinspectierapport door contractant
Ondertekenen eindinspectierapport door woningcorporatie
Vastgoedinspectie
Vastleggen en ondertekenen gemaakte afspraken
Verzending uitgaande factuurGeautomatiseerde handelingen gericht op het versturen van de factuur naar de debiteur.Debiteurenbeheer
Versturen factuur

In Kennismodel[bewerken | brontekst bewerken]

Het thema Applicatieservices past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema Applicatieservices:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is iets dat gemaakt is of gemaakt wordt en aangeboden wordt op de markt in combinatie met één of meerdere bijbehorende diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een gegevensdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject Een ketenproces is een geordende reeks services die door verschillende organisaties worden geleverd met als doel via één organisatie diensten te leveren aan de klant. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een ketenproces. Later worden deze ketenprocessen met meer detail uitgewerkt. (DataObject) Bericht AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AccessRelationship ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AccessRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AccessRelationship AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoord- elijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship verantwoorde- lijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:38:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:38:28 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
  1. Applicatieservices zijn de interfacing objecten van applicatiefuncties. Applicatiefuncties maken weer onderdeel uit van applicaties. Applicatiefuncties lijken op bedrijfsfuncties. Bedrijfsfuncties worden dus gerealiseerd middel applicatiefuncties (in de referentie architectuur nagenoeg 1 op 1).
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 feb 2024 om 16:33.