Releasenotes Architectuur

Onze wiki wordt continue doorontwikkeld. Periodiek publiceren we een nieuwe versie van de CORA-referentiearchitectuur. De VERA-standaard is technisch van aard en kent zijn eigen releasenotes

CORA 4.3[bewerken | brontekst bewerken]

Release 22 oktober 2023[bewerken | brontekst bewerken]

Nieuw in CORA 4.3 is de uitwerking van het thema Vastgoedsturing. Daarmee wordt voor het eerst in CORA uitgebreid aandacht besteed aan de besturing van de woningcorporatie. Een belangrijk onderscheid met de primaire en ondersteunende producten & diensten is dat er een meerjarig perspectief van toepassing is (de besturingshorizon). De uitwerking is vooralsnog indicatief van aard en behoeft nog aanvulling en bijstelling. Zo ontbreken veel beschrijvingen. Maar we achten het van belang om toch onze inzichten te publiceren. Het heeft namelijk tot relevante aanvullingen en wijzigingen geleid die CORA beter laat aansluiten met de praktijk. Bovendien is hiermee de basis gelegd om de KPI's waarop gestuurd wordt, te kunnen opnemen. Omdat we het integrale beeld van opstellen missie, visie, ondernemingstrategie t/m opstellen/actualiseren complexplannen in beeld hebben gebracht, hebben we hiervoor het stuurscenario Ondernemingsstrategie en Vastgoedsturing in CORA opgenomen.

Wijzigingen bedrijfsfunctiemodel:

Referentie


Sturende producten, diensten en processen uitgebreid en geoptimaliseerd Nieuw in CORA is het product Evaluatie/terugkoppeling, dat onderdeel vormt van vastgoedsturing. Daarin wordt op 2 beslissende momenten een simulatie respectievelijk een evaluatie 'ex-ante' uitgevoerd:

Ter review
 1. een beleidssimulatie ex-ante nadat de plannen op portefeuilleniveau zijn gemaakt;
 2. een beleidsevaluatie ex-ante zodra alle plannen zijn doorvertaald naar wijk- en/of complexniveau.

Ze helpen om in het voorgenomen beleid en de voorgenomen plannen keuzes te maken die op alle te onderscheiden niveaus in balans worden gebracht in relatie tot de richtinggevende kaders die vooraf zijn bepaald. Daarnaast vormt de Performance-evaluatie van de complexen input bij het bepalen van de complexplannen dat ook onderdeel vormt van het product 'Evaluatie/terugkoppeling'.

Een belangrijk doel om vastgoedsturing in CORA uit te werken is het identificeren welke nieuwe[1] diensten en bedrijfsprocessen gerelateerd aan de producten Richting[2], Plannen en Monitoring aan CORA worden toegevoegd. Dat zijn alfabetisch:


Energieprestatievergoeding 2.0:

Naar aanleiding van het Besluit energieprestatievergoeding huur hebben we in CORA een nieuwe dienst Energieprestatievergoeding (EPV) opgenomen. Om deze dienst te kunnen realiseren is een nieuw bedrijfsproces Verwerken Energieprestatievergoeding (EPV) ontworpen. Hoe dit proces is ingebed en op welke andere processen het werken met een Energieprestatievergoeding doorwerkt, is inzichtelijk gemaakt op de themapagina Energieprestatievergoeding.

Naast Vastgoedsturing en Energieprestatievergoeding zijn er in deze release nog andere onderdelen toegevoegd en/of aangepast:

Referentie
Prototype


CORA 4.2[bewerken | brontekst bewerken]

Release 30 oktober 2022[bewerken | brontekst bewerken]

CORA 4.2 onderscheidt zich van CORA 4.1 door:

 • Actuele status per CORA referentiemodel respectievelijk CORA bedrijfsobjectendomein te vermelden;
 • Samenhang van bedrijfsobjecten middels het CORA bedrijfsobjectenmodel als één integraal model te lanceren;
 • Het CORA bedrijfsobject-domeinmodel fors uit te breiden;
 • Nieuwe diensten en bedrijfsservices inclusief de daarvoor benodigde bedrijfs- en werkprocessen;
 • Enkele operationele en ondersteunende bedrijfsfuncties als gevolg van feedback en/of procesuitwerkingen logischer gemaakt;
 • De menustructuur van deze wiki fors verbeterd.


Status CORA referentiearchitectuur-onderdelen

Referentie
Ter review
Prototype

Alle CORA referentiearchitectuur-onderdelen voorzien we voortaan van een status zoals rechts weergegeven:

 • Voor processen wordt al onderscheid gemaakt tussen 'Prototype' en 'Referentie'. Deze statussen zijn herbruikbaar voor alle CORA modellen en CORA bedrijfsobjectdomeinen. Daar hebben we nu de status 'Ter review' aan toegevoegd;
 • De reviewprocedure is vooralsnog heel simpel gehouden: alle reacties via info@corponet.nl op de modellen en domeinen zijn van harte welkom, maar alleen voor de modellen en domeinen met de status 'Ter review' worden ze met voorrang opgepakt.


CORA Bedrijfsobjectenmodel

Bedrijfsobjecten vormen met elkaar één model. Belangrijke uitgangspunten bij het opstellen van het CORA Bedrijfsobjectenmodel zijn:

 • Een zuivere afbakening van domeinen[5];
 • Bedrijfsobjecten mogen slechts één keer voorkomen in het gehele model, ongeacht de domeinen die in het model worden onderscheiden;
 • Het model sluit - waar mogelijk - aan op het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid en relevante sectorregistraties.


CORA bedrijfsobject-domeinmodel

Met CORA 4.2 zijn de bedrijfsobjectdomeinen Adres (BAG), Akte (BRK), Basisregistratie Personen (BRP), Energieprestatie, Financiën, Gebeurtenissen, Handelsregister (HR), Inkomen (BRI), Kadaster, Matching, Publicaties, Topografie, Waarde Onroerende Zaken (WOZ) en Woningwaardering toegevoegd[6]

Basisregistratie
Is betreffend domein één-op-één overgenomen uit het stelsel van basisregistraties van de Nederlandse overheid[7], dan wordt dit op betreffende domeinpagina vermeld met de blauwe markering 'Basisregistratie' in plaats van status[8]. Daarnaast bevat de domeinnaam een afkorting tussen haakjes zoals (BAG), (BRI) of (BRK).


Bedrijfsobjectdomeinen 'Vastgoed' en 'Relaties' ter review

Ter review

De bedrijfsobjectdomeinen Vastgoed en Relaties zijn ter review gepubliceerd. 221030 ter review.jpg Domeinen 'Relaties' en 'Vastgoed' zijn per 30 oktober 2022 ter review gepubliceerd.


Nieuwe diensten en bedrijfsservices en daarvoor benodigde processen:

Prototype

Nieuwe toegevoegde procesketens betreffen Vernieuwen energielabels en Asbestsanering waar de volgende nieuwe processen onderdeel van uitmaken:

Daarnaast zijn ook:


Wijzigingen bedrijfsfunctiemodel Nieuwe bedrijfsfunctie:

 • Energieprestatie dat de competenties betreft voor het leveren van de dienst 'Actueel energielabel'.

Gewijzigde Bedrijfsfuncties:

 • 'In/Uit exploitatie vastgoed' is hernoemd in Vastgoedexploitatie omdat het ook wijzigen exploitatie kan betreffen;
 • 'Energiebeheer' is hernoemd in Energiecoaching omdat de focus hierbij primair is gericht op coaching van huurders (zie bijvoorbeeld bladzijde 29 van het themablad Corporatieprocessen);
 • 'VvE-vertegenwoordiging' is hernoemd in (Groot)eigenaar vertegenwoordiging omdat de focus hier specifiek is gericht op het vertegenwoordigen van de woningcorporatie in de VvE en niet andersom. Ook is deze bedrijfsfunctie ontkoppeld van de hoofdbedrijfsfunctie Leefomgevingsbeheer en ondergebracht bij de hoofdbedrijfsfunctie Vastgoedtransactie omdat (groot)eigenaar vertegenwoordiging direct voortkomt uit het hebben of verkrijgen van eigenaarschap van appartementsrechten;
 • 'VvE-administratie' en 'VvE-bestuur' zijn hernoemd in Administratief VvE-beheer en Bestuurlijk VvE-beheer waarmee de benaming logischer is en synchroon is met Technisch VvE-beheer;
 • Voorraadbeheer is hernoemd in Magazijnbeheer want dat dekt de lading beter. Bovendien betreft het een ondersteunende bedrijfsfunctie en dus verplaatst naar de hoofdbedrijfsfunctie Ondersteuning.


CORA 4.1[bewerken | brontekst bewerken]

Release 7 juni 2022[bewerken | brontekst bewerken]

Nieuw toegevoegd: thema Gesplitst vastgoed

Als woningcorporaties te maken hebben met het beheren en exploiteren van vastgoed waarbij het eigenaarschap van het gebouw is ondergebracht bij een Vereniging van Eigenaren, dan heeft dit impact op de dienstverlening naar de klant. In het thema wordt dit toegelicht en zijn verwijzingen opgenomen naar de relevante procesketens.

Release 20 februari 2022[bewerken | brontekst bewerken]

Nieuw toegevoegd:

Prototype
 • procesketen Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen van vastgoed waarin 5 mogelijke aanleidingen voor het in exploitatie nemen van vastgoed zijn uitgewerkt. Hierbij is specifiek aandacht besteed wanneer de vastgoedregistratie respectievelijk de vastgoedadministratie opgestart kunnen worden afhankelijk of sprake is van het opleveren of het verwerven van vastgoed;
Prototype


Release 30 december 2021[bewerken | brontekst bewerken]

Nieuw toegevoegd:

 • inleidende teksten voor alle procesketens en stuurscenario's waarmee betreffend stukje bedrijfsvoering van de woningcorporatie wordt toegelicht;
Prototype
Prototype


Release 28 november 2021[bewerken | brontekst bewerken]


Release 22 september 2021[bewerken | brontekst bewerken]

CORA 4.1 is een forse uitbreiding van CORA 4.0. Het betreft (behoudens incidentele kleine wijzigingen) dus geen verandering maar een uitbreiding inclusief een nieuw kleurenschema in de figuren waarvan de behoefte is voortkomen uit diverse samenwerkingsverbanden:

Referentie
Prototype


Uit al deze initiatieven zijn relevante (nieuwe) aanvullingen voortgekomen die we in de CORA-modellen overnemen:

Kopieren 2.jpg
 • En tot slot hebben we bij alle figuren van de CORA modellen, de procesketens en de stuurscenario's het makkelijker gemaakt door een linkje rechtboven ieder figuur te plaatsen. Daarmee kun je de figuur op ware grootte openen en is die veel beter leesbaar.


Met CORA 4.1 verwachten we veel vragen die ons regelmatig gesteld worden, af te kunnen vangen. Tegelijkertijd zijn we ons terdege bewust dat de uitbreiding en verdieping van CORA met deze release nieuwe vragen oproepen. Stel ze gerust door een mail te sturen naar info@corponet.nl.

CORA 4.0[bewerken | brontekst bewerken]

Release 20 februari 2021[bewerken | brontekst bewerken]

De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft tot de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:


Release 1 december 2020[bewerken | brontekst bewerken]

De pagina Incassoproces klaar voor gebruik bevat de uitleg rondom de eerste procesketen Incasso dat is uitgewerkt in het kader van het Aedes/CorpoNet initiatief Op weg naar goed beschreven processen.

Release 22 oktober 2020[bewerken | brontekst bewerken]

De vormgeving van het Architectuur: Sjabloon voor procesketens met bedrijfsfuncties is iets logischer uitgelijnd naar aanleiding van feedback die we hebben ontvangen via info@corponet.nl.

Release 12 september 2020[bewerken | brontekst bewerken]

De afgelopen maanden is CORA 4.0 op verschillende onderdelen verder uitgewerkt. Daarmee is de samenhang van de concepttypes van het kennismodel verder uitgelijnd. Dat heeft tot de volgende nieuwe en/of gewijzigde onderdelen geleid:

 • CORA kennismodel 1.2 dat ten opzichte van kennismodel 1.1 de volgende wijzigingen bevat:
  • De definitie van procesketen is verruimd door 'organisatieonderdelen' toe te voegen;
  • 'Applicatie component' , 'Applicatie functie' en 'Integratiefunctie' nemen we niet meer op in het CORA kennismodel, lees hiervoor de toelichting CORA applicatielaag en services;
 • Bedrijfsprocessen uitgewerkt tot het niveau van CORA werkprocessen en worden ter inspiratie meegegeven aan de werkgroepen die komende maanden verschillende referentieprocessen in samenwerking tussen Aedes en CorpoNet gaan uitwerken;
  • Tip: in iedere figuur kun je op het bedrijfsproces klikken om de procesuitwerking te vinden conform het CORA bedrijfsprocessjabloon. Die bevat de werkprocessen inclusief input en output, prestatie-indicatoren, risico's en bedrijfsobjecten van het bedrijfsproces, voor zover we die nu beschikbaar hebben. Deze zullen aangevuld en/of aangepast worden door de werkgroepen in samenwerking met Aedes en CorpoNet.
 • Diensten uitgewerkt tot het niveau van bedrijfsservices die gerealiseerd worden door de gepubliceerde werkprocessen en eveneens dus meegegeven worden aan werkgroepen die komende maanden referentieprocessen gaan uitwerken;
 • Architectuur: Sjabloon voor procesketens met bedrijfsfuncties dat twee eerder gepubliceerde procesketensjablonen vervangt;
 • Uitgewerkte procesketens onder de voorlopige werktitels:
 • Bedrijfsproces 'Matchen' dat hernoemd is in 'Werven en selecteren kandidaten'. 'Matchen' is een processtap in het werkproces 'Opstellen kandidatenlijst';
 • Gewijzigd bedrijfsfunctiemodel dat de volgende wijzigingen bevat:
 • Het benoemen van specifieke bedrijfsfuncties die onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn maar relevant zijn voor het kunnen leveren van de diensten van woningcorporaties;
 • De menustructuur is heringericht zodat meteen de CORA modellen te vinden zijn en de onderliggende niveau's van betreffende modellen. Daarnaast is de optie CORA downloads vervallen omdat op iedere modelpagina betreffende tabel te vinden is. Ze zijn op dezelfde wijze als voorheen te kopiëren en te plakken in bijvoorbeeld excel;
 • Specialisten die in de eigen bedrijfsarchitectuur met CORA 4.0 werken, kunnen de Archimate repository aanvragen via info@corponet.nl.


Release 8 mei 2020[bewerken | brontekst bewerken]

CORA 4.0 is op onderdelen verder uitgewerkt. Derhalve kunnen we de volgende nieuwe en gewijzigde onderdelen publiceren:


Release 21 november 2019[bewerken | brontekst bewerken]

Ten opzichte van CORA 3 zijn verschillende elementtypen herzien of toegevoegd. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

 1. sommige diensten zijn logischer geformuleerd zodat het onderscheid tussen visie en plannen expliciet wordt gemaakt. In de praktijk vormen visie en plan vaak een integraal document waarin beide componenten aan bod komen.
 2. We zien het 'visie'zoals dat in de vastgoedsturing wordt gehanteerd als een synoniem van het CORA product 'Richting'. Beide geven immers de richting aan waar in de plannen invulling wordt gegeven.
 3. In een best-of-breed verhuuradministratie worden alle werkprocessen uitgevoerd van het bedrijfsproces 'Verhuren eenheden'. Mis je nog een werkproces, laat het weten via info@corponet.nl.
 4. Met Vastgoedsturing hebben we juist de producten waar gelijktijdig aan gewerkt wordt naast el
 5. Zo zijn bedrijfsobjecten uit het domein vastgoed verhuisd naar een nieuw domein topografie.
 6. Voor enkele domeinen hebben we geen aparte uitsnede gemaakt.
 7. We beperken ons hierbij tot de voor CORA relevante onderdelen.
 8. Voor vragen en opmerkingen graag rechtstreeks contact opnemen met betreffende bronhouder.
 9. Vastgoedeenheden zijn in de fysieke wereld op basis van (beoogd) gebruik af te bakenen tot gebruikseenheden die als zodanig een n-op-n relatie hebben met administratieve eenheden.
 10. Toelichtende teksten zijn uit de definitie gehaald en waar relevant expliciet als toelichting opgenomen.
 11. Met dank aan Susanne van der Poel van Staedion.
 12. Bijvoorbeeld als gevolg van renovatie, wijziging doelgroep bij verhuurmutatie of realisatie planmatig onderhoud inclusief geriefsverbeteringen.
 13. Omwille van de leesbaarheid van procesketens en stuurscenario's hebben we het product Extern ingekocht toegevoegd. Het omvat een groepering van extern in te kopen diensten die we alleen in het bedrijfsservicemodel hebben ingetekend omdat ze feitelijk geen onderdeel uitmaken van het CORA dienstenmodel. Ze zijn echter wel randvoorwaardelijk voor sommige te leveren diensten aan de externe klant;
 14. Woningcorporaties kunnen bedrijfsfuncties outsourcen waardoor ze diensten niet meer zelf leveren maar extern inkopen.
 15. Zo maken de processtappen Aanbieding zittende bewoner en Verwerken reactie zittende bewoner geen onderdeel uit van de procesketen Wederverkoop eenheden maar zijn wel onderdeel van het bedrijfsproces
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 28 feb 2024 om 05:55.