Bedrijfsfuncties

Bedrijfsfuncties zijn onafhankelijk van de inrichting van de organisatie, uniek, niet overlappend, kunnen op meerdere plaatsen in de organisatie voorkomen, sluiten elkaar uit.

Soorten bedrijfsfuncties[bewerken | brontekst bewerken]

Voor bedrijfsfuncties wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Primaire bedrijfsfuncties, die er voor zorgen dat de producten en diensten van de onderneming worden gerealiseerd en aan de markt aangeboden;
  • Secundaire of ondersteunende bedrijfsfuncties, die de organisatie ondersteunen in het leveren van de producten en diensten van de onderneming zodat de primaire functies goed kunnen worden uitgevoerd
  • Sturende bedrijfsfuncties, die er voor zorgen dat de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties vooraf doelstellingen mee krijgen, zodat deze bij de uitvoering worden bewaakt, achteraf worden getoetst en waar nodig worden bijgestuurd.


Het Bedrijfsfunctiemodel[bewerken | brontekst bewerken]

Referentie

Het bedrijfsfunctiemodel is opgebouwd uit sturende, primaire en ondersteunende (hoofd)bedrijfsfuncties die - ongeacht of ze intern of extern belegd zijn - allemaal nodig zijn om het volledige assortiment producten en diensten uit Diensten te kunnen leveren:

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het zorg dragen dat op basis van de visie en strategie van de woningcorporaties (o.a. welke doelgroepen zij wil (gaan) bedienen) de gewenste omvang, samenstelling en geografische spreiding van de vastgoedportefeuille bepaald wor inclusief de transformatieopgave die daaruit voortvloeit. (BusinessFunction) Vastgoed- Portefeuillesturing Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Control Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden. (BusinessFunction) Financiële planning Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het zorgdragen dat de missie en visie van de organisatie bepaald kunnen worden op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategie Het zorgdragen dat het voorgenomen portefeuillebeleid binnen de gestelde kaders gerealiseerd wordt. (BusinessFunction) Vastgoed- Assetmanagement Het zorgdragen dat de juiste onderhoudsmaatregelen op het beste moment gepland worden, afgezet tegen vooraf gestelde kaders en waarbij van diverse informatiebronnen gebruik wordt gemaakt. (BusinessFunction) Vastgoed- Onderhoudsplanning De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het zorgdragen dat voor een nieuwe verplichtingstermijn de incassering van een (geïndexeerde) vordering wordt gestart (BusinessFunction) Prolongatie Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie reparatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen. (BusinessFunction) Coördinatie mutatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie planmatig onderhoud Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE). (BusinessFunction) Realisatie onderhoudsorder Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Het zorgdragen dat het beschikbaar komende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit. (BusinessFunction) Matching Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatie gereed maken van vastgoed en/of de beëindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Het zorgdragen dat de administratieve eenheden worden geadministreerd conform het voorgenomen beleid en in achtneming van wet- en regelgeving (voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed). (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en de organisatieonderdelen van de woningcorporatie als (Groot)eigenaar tevens VvE-lid over de VvE-besluiten worden geïnformeerd. (BusinessFunction) (Groot)eigenaar- vertegenwoordiging Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevingsbeheer Het signaleren en helpen met het oplossen van sociaal gerelateerde issues van huurders ten einde het woongenot voor alle huurders zo optimaal mogelijk te houden. (BusinessFunction) Sociaal beheer Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is. (BusinessFunction) Omgevingsbeheer Het zorgdragen voor kennisdeling met huurders over te leveren/geleverde energieprestaties (door of namens de woningcorporatie) en het beoogde/feitelijke energiegebruik door bewoners van verhuurde eenheden. (BusinessFunction) Energie coaching Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VvE-beheer Het zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Administratief VvE-beheer Het zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd. (BusinessFunction) Technisch VvE-beheer Het zorgdragen voor het aansturen van de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Bestuurlijk VvE-beheer Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Het zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. (BusinessFunction) Klachtmanagement Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevredenheid Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Coördinatie vastgoedrealisatie Het zorgdragen dat een gekwalificeerde vastgoedopname wordt uitgevoerd op basis waarvan een Energieprestatie certificaat Woningbouw / Utiliteitsbouw kan worden geleverd. Alleen EPA-W / EPA-U gecertificeerde medewerkers zijn wettelijk gerechtigd om een energielabel af te melden. (BusinessFunction) Energieprestatie Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het afhandelen van directe contacten met personen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze personen. (BusinessFunction) Stakeholdersmanagement Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) HRM Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) ICT Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Het zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch advies Het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. (BusinessFunction) Contractmanagement Het zorgdragen dat vastgoed tijdig door onafhankelijke taxateurs wordt getaxeerd en de financiële waarde (in de juiste context) van de complete vastgoedportefeuille binnen de gestelde kaders onafhankelijk kan worden vastgesteld. (BusinessFunction) Vastgoedwaardebepaling Het zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Magazijnbeheer Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel beheer Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden. (BusinessFunction) Treasury Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden. (BusinessFunction) Kanaalfunctie Het zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd. (BusinessFunction) Berichtmanagement Het zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geïnformeerd worden. (BusinessFunction) Afspraakbeheer Het zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren. (BusinessFunction) Informatievergaring Het zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld. (BusinessFunction) Informatieverstrekking ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:25:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:25:47 CEST
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Toelichting bedrijfsfunctiemodel[bewerken | brontekst bewerken]

Omdat bedrijfsfuncties de benodigde 'capabilities' benoemen, zijn ze voor alle woningcorporaties hetzelfde[1] en staan ze los van de vraag hoe organisaties worden ingericht. Als de organisatie zelf bepaalde producten en diensten levert, impliceert dat wel het verankeren van de bedrijfsfunctie die daarvoor verantwoordelijk is. Waar en hoe dat binnen of alsnog buiten de organisatiestructuur wordt belegd, is aan het management van het bedrijf om te bepalen[2].

Doordat er sprake is van hiërarchie in de producten & diensten respectievelijk de processen is ook sprake van een hiërarchie in het bedrijfsfunctiemodel. Zie hiervoor het kennismodel.

Relevantie bedrijfsfuncties voor digitalisering
Bedrijfsfuncties zijn stabiel voor de levering van producten en diensten en zijn daarom erg waardevol om de vertaalslag naar digitalisering te maken. Daarom worden functionaliteiten die applicaties via gebruikersfuncties aanbieden, veelal per bedrijfsfunctie (en dus per bedrijfsproces) gebundeld. Voorbeelden zijn een woningmatching-applicatie, een VVE-beheer-applicatie, een inkoop-applicatie, een HR-applicatie of een financiële applicatie. Voor procesketens en stuurscenario's heeft de hiërarchie in de modellen grote voordelen omdat per bedrijfsfunctie daardoor een directe relatie met producten en diensten gelegd kan worden. Ook kan uit procesketens en stuurscenario's afgeleid worden welke services tussen applicaties nodig zijn voor een service-georiënteerde applicatie-strategie. Zie voor meer uitleg Procesketens & Stuurscenario's en applicatie laag en services.

Externe bedrijfsfuncties

Woningcorporaties zijn voor het leveren van sommige diensten afhankelijk van derden. Dat komt bijvoorbeeld omdat specifieke bedrijfsfuncties onder invloed van wet- of regelgeving altijd extern belegd zijn. Daarnaast kunnen door de woningcorporatie diensten voor de externe klant worden ingekocht zoals schoonmaakdiensten die apart worden verrekend. We tonen hier enkele voorbeelden omdat ze in voorbeelduitwerkingen aan bod kunnen komen.

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
de bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk dat de organisatie zelf omwille van wet- en regelgaving zelf niet kan en mag vervullen maar extern inkoopt. Deze functies leveren een indirecte bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. (Grouping) Derde partij bij wet en/of regelgeving Het zorgdragen dat leveringsaktes worden gepasseerd en in het kadaster worden in-/uitgeschreven. (BusinessFunction) Kadastraal transport Het zorgdragen voor opdrachtgevers dat structurele betalingsachterstanden van klanten van de opdrachtgever alsnog worden ingelopen en als dat niet lukt gerechtelijke stappen worden ondernomen. (BusinessFunction) Betalingsvordering Het zorgdragen voor een marktconforme waardebepaling van vastgoed en percelen. (BusinessFunction) Vastgoedtaxatie Het zorgdragen voor een samengestelde en/of gecontroleerde jaarrekening en/of onafhankelijk gekwalificeerd adviseren over management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden. (BusinessFunction) Accountancy Het zorgdragen van onafhankelijk deskundig advies ter voorkoming van, het bemiddelen respectievelijk het beslechten van geschillen tussen huurder en verhuurder. (BusinessFunction) Huurcommissie De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk dat de organisatie doch waarbij de organisatie heeft gekozen dit feitelijk werk extern uit te besteden. Deze functies leveren wel een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. (Grouping) Overige ketenpartners woningcorporaties Het zorgdragen voor het leveren van diensten aan de woningcorporatie. (BusinessFunction) Derden Het zorgdragen voor de realisatie en/of herbouw van vastgoed. (BusinessFunction) Aannemerij Het zorgdragen voor het ontwerpen van vastgoedconstructies. (BusinessFunction) Architectuur Deze svg is op 05-04-2024 13:25:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:25:47 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Welke bedrijfsfuncties hebben woningcorporaties zelf in huis en welke hebben ze geoutsoursed

In onderstaande figuren zijn twee actuele praktijkvoorbeelden weergegeven van respectievelijk Lefier en Woonstad Rotterdam. Lefier heeft geen eigen afdeling VvE-beheer maar heeft dit volledig geoutsourced. Ook hebben zij geen eigen medewerkers opgeleid om energielabels te kunnen afmelden (zie procesketen Vernieuwen energielabels). Ook deze diensten worden extern ingekocht. Woonstad Rotterdam heeft op haar beurt geen eigen onderhoudsdienst maar koopt deze diensten in door met vaste huisaannemers te werken.

Lefier Woonstad Rotterdam
De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Control Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden. (BusinessFunction) Financiële planning Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het zorgdragen dat de missie en visie van de organisatie bepaald kunnen worden op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategie Het zorg dragen dat op basis van de visie en strategie van de woningcorporaties (o.a. welke doelgroepen zij wil (gaan) bedienen) de gewenste omvang, samenstelling en geografische spreiding van de vastgoedportefeuille bepaald wor inclusief de transformatieopgave die daaruit voortvloeit. (BusinessFunction) Vastgoed- Portefeuillesturing Het zorgdragen dat het voorgenomen portefeuillebeleid binnen de gestelde kaders gerealiseerd wordt. (BusinessFunction) Vastgoed- Assetmanagement Het zorgdragen dat de juiste onderhoudsmaatregelen op het beste moment gepland worden, afgezet tegen vooraf gestelde kaders en waarbij van diverse informatiebronnen gebruik wordt gemaakt. (BusinessFunction) Vastgoed- Onderhoudsplanning De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het zorgdragen dat voor een nieuwe verplichtingstermijn de incassering van een (geïndexeerde) vordering wordt gestart (BusinessFunction) Prolongatie Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie reparatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen. (BusinessFunction) Coördinatie mutatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie planmatig onderhoud Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE). (BusinessFunction) Realisatie onderhoudsorder Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Het zorgdragen dat het beschikbaar komende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit. (BusinessFunction) Matching Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatie gereed maken van vastgoed en/of de beëindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Het zorgdragen dat de administratieve eenheden worden geadministreerd conform het voorgenomen beleid en in achtneming van wet- en regelgeving (voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed). (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en de organisatieonderdelen van de woningcorporatie als (Groot)eigenaar tevens VvE-lid over de VvE-besluiten worden geïnformeerd. (BusinessFunction) (Groot)eigenaar- vertegenwoordiging Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevingsbeheer Het signaleren en helpen met het oplossen van sociaal gerelateerde issues van huurders ten einde het woongenot voor alle huurders zo optimaal mogelijk te houden. (BusinessFunction) Sociaal beheer Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is. (BusinessFunction) Omgevingsbeheer Het zorgdragen voor kennisdeling met huurders over te leveren/geleverde energieprestaties (door of namens de woningcorporatie) en het beoogde/feitelijke energiegebruik door bewoners van verhuurde eenheden. (BusinessFunction) Energie coaching Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VvE-beheer Het zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Administratief VvE-beheer Het zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd. (BusinessFunction) Technisch VvE-beheer Het zorgdragen voor het aansturen van de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Bestuurlijk VvE-beheer Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Het zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. (BusinessFunction) Klachtmanagement Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevredenheid Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Coördinatie vastgoedrealisatie Het zorgdragen dat een gekwalificeerde vastgoedopname wordt uitgevoerd op basis waarvan een Energieprestatie certificaat Woningbouw / Utiliteitsbouw kan worden geleverd. Alleen EPA-W / EPA-U gecertificeerde medewerkers zijn wettelijk gerechtigd om een energielabel af te melden. (BusinessFunction) Energieprestatie Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het afhandelen van directe contacten met personen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze personen. (BusinessFunction) Stakeholdersmanagement Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) HRM Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) ICT Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Het zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch advies Het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. (BusinessFunction) Contractmanagement Het zorgdragen dat vastgoed tijdig door onafhankelijke taxateurs wordt getaxeerd en de financiële waarde (in de juiste context) van de complete vastgoedportefeuille binnen de gestelde kaders onafhankelijk kan worden vastgesteld. (BusinessFunction) Vastgoedwaardebepaling Het zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Magazijnbeheer Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel beheer Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden. (BusinessFunction) Treasury Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden. (BusinessFunction) Kanaalfunctie Het zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd. (BusinessFunction) Berichtmanagement Het zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geïnformeerd worden. (BusinessFunction) Afspraakbeheer Het zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren. (BusinessFunction) Informatievergaring Het zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld. (BusinessFunction) Informatieverstrekking ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 23-06-2024 16:45:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-06-2024 16:45:08 CEST
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Control Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden. (BusinessFunction) Financiële planning Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het zorgdragen dat de missie en visie van de organisatie bepaald kunnen worden op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategie Het zorg dragen dat op basis van de visie en strategie van de woningcorporaties (o.a. welke doelgroepen zij wil (gaan) bedienen) de gewenste omvang, samenstelling en geografische spreiding van de vastgoedportefeuille bepaald wor inclusief de transformatieopgave die daaruit voortvloeit. (BusinessFunction) Vastgoed- Portefeuillesturing Het zorgdragen dat het voorgenomen portefeuillebeleid binnen de gestelde kaders gerealiseerd wordt. (BusinessFunction) Vastgoed- Assetmanagement Het zorgdragen dat de juiste onderhoudsmaatregelen op het beste moment gepland worden, afgezet tegen vooraf gestelde kaders en waarbij van diverse informatiebronnen gebruik wordt gemaakt. (BusinessFunction) Vastgoed- Onderhoudsplanning De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het zorgdragen dat voor een nieuwe verplichtingstermijn de incassering van een (geïndexeerde) vordering wordt gestart (BusinessFunction) Prolongatie Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie reparatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen. (BusinessFunction) Coördinatie mutatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie planmatig onderhoud Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE). (BusinessFunction) Realisatie onderhoudsorder Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Het zorgdragen dat het beschikbaar komende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit. (BusinessFunction) Matching Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatie gereed maken van vastgoed en/of de beëindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Het zorgdragen dat de administratieve eenheden worden geadministreerd conform het voorgenomen beleid en in achtneming van wet- en regelgeving (voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed). (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en de organisatieonderdelen van de woningcorporatie als (Groot)eigenaar tevens VvE-lid over de VvE-besluiten worden geïnformeerd. (BusinessFunction) (Groot)eigenaar- vertegenwoordiging Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevingsbeheer Het signaleren en helpen met het oplossen van sociaal gerelateerde issues van huurders ten einde het woongenot voor alle huurders zo optimaal mogelijk te houden. (BusinessFunction) Sociaal beheer Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is. (BusinessFunction) Omgevingsbeheer Het zorgdragen voor kennisdeling met huurders over te leveren/geleverde energieprestaties (door of namens de woningcorporatie) en het beoogde/feitelijke energiegebruik door bewoners van verhuurde eenheden. (BusinessFunction) Energie coaching Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VvE-beheer Het zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Administratief VvE-beheer Het zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd. (BusinessFunction) Technisch VvE-beheer Het zorgdragen voor het aansturen van de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Bestuurlijk VvE-beheer Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Het zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. (BusinessFunction) Klachtmanagement Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevredenheid Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Coördinatie vastgoedrealisatie Het zorgdragen dat een gekwalificeerde vastgoedopname wordt uitgevoerd op basis waarvan een Energieprestatie certificaat Woningbouw / Utiliteitsbouw kan worden geleverd. Alleen EPA-W / EPA-U gecertificeerde medewerkers zijn wettelijk gerechtigd om een energielabel af te melden. (BusinessFunction) Energieprestatie Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het afhandelen van directe contacten met personen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze personen. (BusinessFunction) Stakeholdersmanagement Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) HRM Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) ICT Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Het zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch advies Het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. (BusinessFunction) Contractmanagement Het zorgdragen dat vastgoed tijdig door onafhankelijke taxateurs wordt getaxeerd en de financiële waarde (in de juiste context) van de complete vastgoedportefeuille binnen de gestelde kaders onafhankelijk kan worden vastgesteld. (BusinessFunction) Vastgoedwaardebepaling Het zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Magazijnbeheer Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel beheer Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden. (BusinessFunction) Treasury Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden. (BusinessFunction) Kanaalfunctie Het zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd. (BusinessFunction) Berichtmanagement Het zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geïnformeerd worden. (BusinessFunction) Afspraakbeheer Het zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren. (BusinessFunction) Informatievergaring Het zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld. (BusinessFunction) Informatieverstrekking ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 23-06-2024 16:45:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 23-06-2024 16:45:09 CEST
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   


Generieke bedrijfsfuncties en sector specifieke bedrijfsfuncties[bewerken | brontekst bewerken]

Ieder bedrijf van enige omvang heeft competenties is huis die generiek van aard zijn. Voor woningcorporaties zijn er ook competenties aan de orde in beeld die specifiek zijn voor deze sector.[3](in geel weergegeven)

Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het zorg dragen dat op basis van de visie en strategie van de woningcorporaties (o.a. welke doelgroepen zij wil (gaan) bedienen) de gewenste omvang, samenstelling en geografische spreiding van de vastgoedportefeuille bepaald wor inclusief de transformatieopgave die daaruit voortvloeit. (BusinessFunction) Vastgoed- Portefeuillesturing Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Control Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden. (BusinessFunction) Financiële planning Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Het zorgdragen dat de missie en visie van de organisatie bepaald kunnen worden op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategie Het zorgdragen dat het voorgenomen portefeuillebeleid binnen de gestelde kaders gerealiseerd wordt. (BusinessFunction) Vastgoed- Assetmanagement Het zorgdragen dat de juiste onderhoudsmaatregelen op het beste moment gepland worden, afgezet tegen vooraf gestelde kaders en waarbij van diverse informatiebronnen gebruik wordt gemaakt. (BusinessFunction) Vastgoed- Onderhoudsplanning De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Het zorgdragen dat voor een nieuwe verplichtingstermijn de incassering van een (geïndexeerde) vordering wordt gestart (BusinessFunction) Prolongatie Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie reparatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen. (BusinessFunction) Coördinatie mutatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie planmatig onderhoud Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE). (BusinessFunction) Realisatie onderhoudsorder Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Het zorgdragen dat het beschikbaar komende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit. (BusinessFunction) Matching Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatie gereed maken van vastgoed en/of de beëindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Het zorgdragen dat de administratieve eenheden worden geadministreerd conform het voorgenomen beleid en in achtneming van wet- en regelgeving (voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed). (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en de organisatieonderdelen van de woningcorporatie als (Groot)eigenaar tevens VvE-lid over de VvE-besluiten worden geïnformeerd. (BusinessFunction) (Groot)eigenaar- vertegenwoordiging Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevingsbeheer Het signaleren en helpen met het oplossen van sociaal gerelateerde issues van huurders ten einde het woongenot voor alle huurders zo optimaal mogelijk te houden. (BusinessFunction) Sociaal beheer Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is. (BusinessFunction) Omgevingsbeheer Het zorgdragen voor kennisdeling met huurders over te leveren/geleverde energieprestaties (door of namens de woningcorporatie) en het beoogde/feitelijke energiegebruik door bewoners van verhuurde eenheden. (BusinessFunction) Energie coaching Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VvE-beheer Het zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Administratief VvE-beheer Het zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd. (BusinessFunction) Technisch VvE-beheer Het zorgdragen voor het aansturen van de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Bestuurlijk VvE-beheer Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Het zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. (BusinessFunction) Klachtmanagement Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevredenheid Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Coördinatie vastgoedrealisatie Het zorgdragen dat een gekwalificeerde vastgoedopname wordt uitgevoerd op basis waarvan een Energieprestatie certificaat Woningbouw / Utiliteitsbouw kan worden geleverd. Alleen EPA-W / EPA-U gecertificeerde medewerkers zijn wettelijk gerechtigd om een energielabel af te melden. (BusinessFunction) Energieprestatie Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het afhandelen van directe contacten met personen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze personen. (BusinessFunction) Stakeholdersmanagement Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) HRM Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) ICT Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Het zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatiemanagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch advies Het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. (BusinessFunction) Contractmanagement Het zorgdragen dat vastgoed tijdig door onafhankelijke taxateurs wordt getaxeerd en de financiële waarde (in de juiste context) van de complete vastgoedportefeuille binnen de gestelde kaders onafhankelijk kan worden vastgesteld. (BusinessFunction) Vastgoedwaardebepaling Het zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Magazijnbeheer Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel beheer Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden. (BusinessFunction) Treasury Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden. (BusinessFunction) Kanaalfunctie Het zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd. (BusinessFunction) Berichtmanagement Het zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geïnformeerd worden. (BusinessFunction) Afspraakbeheer Het zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren. (BusinessFunction) Informatievergaring Het zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld. (BusinessFunction) Informatieverstrekking ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 13:25:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 13:25:47 CEST
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   


Samenhang bedrijfsfuncties met processen en diensten[bewerken | brontekst bewerken]

Doordat bedrijfsfuncties een coherente verzameling competenties betreffen op het leveren van Diensten en Bedrijfsservices, is er ook een relatie te leggen tussen bedrijfsfuncties en Processen. In alle gevallen is er sprake van een eenduidige hiërarchie die de basis vormt voor de structuur van procesketens en stuurscenario's. In onderstaande figuur zijn alle CORA_Bedrijfsprocessen en alle diensten geplot op het bedrijfsfunctiemodel:

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het operationaliseren en implementeren van veranderingen in de organisatie. (BusinessFunction) Organisatieontwikkeling Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan is het bedrijfsproces waarmee het organisatieinrichtingplan, het communicatieplan, het informatieplan en het personeelsplan worden opgesteld/geactualiseerd. (BusinessProcess) Opstellen/actualise- ren bedrijfsvoeringsplan Het bedrijfsvoering plan betreft de verzameling van plannen hoe de organisatie ingericht wordt gelet op de realisatie van het leveren van de producten en diensten aan de externe klant, invulling geeft aan de communicatie, hoe idealiter met informatie omgegaan wordt door de organisatie en welke interne functies benodigd zijn om die producten en diensten aan de externe klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsvoering plan Het zorgdragen dat de missie en visie van de organisatie bepaald kunnen worden op basis waarvan de strategie kan worden bepaald en het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Bedrijfsstrategie Bepalen missie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie bepaald wat zij voor de buitenwereld wil betekenen en hoe zij dat wil realiseren (BusinessProcess) Bepalen missie Bepalen facetbeleid is het bedrijfsproces waarmee het beleid van de organisatie per onderwerp (facet of beleidsterrein) binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving wordt opgesteld, beargumenteerd en vastgesteld en daarmee een kader schept voor de primaire en ondersteunende bedrijfsfuncties waarbinnen de werkzaamheden van de organisatie verricht mogen worden (BusinessProcess) Bepalen facetbeleid Het statement van de organisatie dat beschrijft wat de organisatie voor de buitenwereld wenst te betekenen en hoe de organisatie dat wenst te realiseren (BusinessService) Missie Het statement waarin de organisatie doelen heeft geformuleerd voor de komende periode en waarbij de kansen zijn beschreven die de organisatie voor zichzelf ziet gelet op de eerder geformuleerde missie. (BusinessService) Visie Beleid is een breed en algemeen kader (stelsel van regels per facet) dat de richting en doelstellingen van een organisatie bepaalt. Beleid biedt een kader voor besluitvorming en richtlijnen voor acties die de organisatie zal nemen om haar doelstellingen te bereiken. Het is tevens een kader om plannen te ontwikkelen. (BusinessService) Facetbeleid Bepalen visie is het bedrijfsproces waarbij de organisatie doelen formuleert voor de komende periode en waarbij kansen bepaald wordt waar de kansen van de organisatie liggen gelet op de eerder geformuleerde missie. Onderdeel vormt een (SWOT-)analyse van het eigen bedrijf. Daarbij gaat het niet alleen om de financiële positie , maar ook om een verkenning van het andere kapitaal: de mensen en de organisatie. Op basis van de externe en interne analyses bepaalt de woningcorporatie haar strategische uitgangspunten. De voornemens van de woningcorporatie worden geconcretiseerd in doelstellingen, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op de gewenste maatschappelijke prestaties die gerelateerd zijn aan de voorraad(ontwikkeling). In het algemeen hebben deze prestaties betrekking op de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de kwaliteit van het woningaanbod. De doelstellingen worden vastgelegd in het ondernemingsplan en er worden prestatieafspraken met de gemeente, huurdersorganisatie en overige belanghouders opgesteld. De financiële positie betreft zowel de vermogenspositie als de budgettaire ruimte voor maatschappelijke uitgaven. (BusinessProcess) Bepalen visie De analyse van de woningmarkt omvat zowel een onderzoek naar de huidige en verwachte tekorten en overschotten in de voorraad als een (concurrentie)analyse van de overige partijen die actief zijn op de woningmarkt. In de marktanalyse wordt een segmentering naar klantgroep en productgroep (= PMC) gehanteerd. (BusinessService) Marktscan Gebiedsvisie betreft visie die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het (ontwikkelen en) beheer van een gebied. Dit kan de stad betreffen, een wijk of een buurt of een anders afgebakend gebied zijn. (BusinessService) Gebiedsvisie Opstellen/actualiseren gebiedsplan is het bedrijfsproces waarmee de woningcorporatie de potentie van het betreffende gebied wordt beschreven en welke rol de woningcorporatie voor zichzelf ziet waarbij de beoogde samenwerking met andere stakeholders wordt geduid. (BusinessProcess) Opstellen/actualise- ren gebiedsvisie Opstellen markscan omvat de werkzaamheden voor realiseren van een onderzoek naar de huidige en verwachte tekorten en overschotten in de voorraad als een (concurrentie)analyse van de overige partijen die actief zijn op de woningmarkt. In de marktanalyse wordt een segmentering naar klantgroep en productgroep (= PMC) gehanteerd, dat wil zeggen een verdeling naar soorten klanten en soorten producten. Toelichting: Met de beleidsomgeving wordt zowel de (lokale) woningmarkt als exogene factoren als de demografische, politieke, maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen bedoeld die op de marktontwikkelingen invloed hebben. (BusinessProcess) Opstellen marktscan Woningcorporaties stellen met de gemeente, huurdersorganisatie en overige belanghouders prestatieafspraken op betreffende de gewenste maatschappelijke prestaties die gericht zijn op de voorraad(ontwikkeling). (BusinessService) Prestatieafspraken De voornemens van de woningcorporatie worden geconcretiseerd in doelstellingen, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op de gewenste maatschappelijke prestaties die gerelateerd zijn aan de voorraad(ontwikkeling) en waarover prestatieafspraken met de gemeente, huurdersorganisatie en overige belanghouders worden opgesteld en overeengekomen. (BusinessProcess) Overeenkomen prestatieafspraken In beleidsplannen wordt beschreven welk beleid de organisatie op betreffend thema wenst te voeren. (BusinessService) Beleidsplannen Het betreft een analyse van de marktpositie van de afzonderlijke complexen. (BusinessService) Impactanalyse complexplannen De veranderopgave m.b.t. de vastgoedvoorraad, zoals vastgelegd in het portefeuilleplan, moet naar wijken en complexen verdeeld worden. Allereerst vindt een SWOT-analyse van de buurten/wijken plaats waarin de complexen van de woningcorporatie gelegen zijn. De uitkomsten van deze wijkanalyses kunnen eventueel op hoofdlijnen in het portefeuilleplan verwerkt worden en/of, indien van toepassing, in een wijkvisie of wijkontwikkelingsplan. (BusinessProcess) Analyseren markt- en beleidsomgeving complexen (wijk/buurt) Opstellen/actualiseren beleidsplannen betreft een evaluatie van het facetbeleid naar aanleiding van eventuele beleidswijzigingen van de corporatie en/of veranderend overheidsbeleid en wet- en regelgeving. Het facetbeleid omvat het prijsbeleid (huurbeleid), het kwaliteitsbeleid ten aanzien van het vastgoed, het onderhoudsbeleid, het beleid t.a.v. leefbaarheid en sociaal beheer, het verhuurbeleid en het beleid ten aanzien van service en dienstverlening. (BusinessProcess) Opstellen/actualise- ren beleidsplannen Opstellen ondernemingsstrategie is het bedrijfproces waarmee de missie en visie van de organisatie worden uitgewerkt in concrete doelstellingen waar de organisatie de komende periode gaaten/of blijft richten. (BusinessProcess) Opstellen ondernemingsstrat- egie De strategie is het actieplan om de visie te bereiken. Het beschrijft welke stappen de organisatie gaat zetten om haar visie te realiseren. Het is een praktische uitwerking van de visie gericht op de (midde)lange termijn. Strategie is meestal gericht op het bereiken van nieuwe doelen en het verleggen van de focus van de organisatie. (BusinessService) Ondernemingsstrat- egie Het bepalen en bewaken van de risico's waaraan de organisatie wordt blootgesteld. (BusinessFunction) Risicomanagement Uitvoeren risicomanagement is het bedrijfsproces waarin beschreven is hoe de opzet van het risk control framework wordt opgesteld/geactualiseerd en de internal audit wordt toegepast. (BusinessProcess) Uitvoeren risicomanagement Woningcorporaties lopen risico's op het leveren van producten en diensten. Welke risico's dat betreffen en hoe zij daar grip op willen krijgen is het risicomanagement. (BusinessService) Risicomanagement Het zorgdragen dat de juiste onderhoudsmaatregelen op het beste moment gepland worden, afgezet tegen vooraf gestelde kaders en waarbij van diverse informatiebronnen gebruik wordt gemaakt. (BusinessFunction) Vastgoed- Onderhoudsplanning Opstellen actualiseren (M)JOB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde onderhoudswerkzaamheden in afstemming met de meerjaren-investeringsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actualise- ren (Meerjaren- )Onderhoudsbegrot- ing Het onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgezet in tijd en geld om het vastgoed in conditie te houden binnen de kaders van het vastgestelde onderhoudsbeleid, eventueel gedifferentieerd naar deelportefeuilles. (BusinessService) Onderhoudsplan Het zorgdragen dat het voorgenomen portefeuillebeleid binnen de gestelde kaders gerealiseerd wordt. (BusinessFunction) Vastgoed-Assetmanagement Opstellen projectinvesteringsplan is het bedrijfsproces waarin investeringsnotities overeenkomstig het investeringsstatuut worden opgesteld. (BusinessProcess) Opstellen projectinvesteringsp- lan Het projectinvesteringsplan bevat het startbesluit, het voorbereidingsbesluit en het opdrachtdocument tot een voorgenomen vastgoedinvestering in het bestaande en/of nieuwe te realiseren/te verwerven vastgoed op basis waarvan de bedrijfsfunctie 'Coördinatie vastgoed realisatie' aan de slag kan gaan om het proces van plan tot realisatie te coödineren respectievenlijk de bedrijfsfunctie 'Verkoopaankoop' aan de slag kan gaan met de begeleiding van het aankopen/verkopen van betreffend vastgoed. (BusinessService) Projectinvesteringsp- lan Opstellen actualiseren (M)JIB is het bedrijfsproces waarmee de beoogde vastgoedinvesteringen in afstemming met de meerjaren-onderhoudsbegroting worden getemporiseerd en waarvan de activiteiten voor het eerstvolgende kalenderjaar als jaarschijf afzonderlijk wordt vastgesteld om vervolgens in productie te kunnen nemen. (BusinessProcess) Opstellen/actualise- ren (Meerjaren- )Investeringsbegrot- ing Het vastgoedinvesteringsplan betreft de opsomming van de voorgenomen uitbreidingen van de huidige vastgoedportefeuille en/of voorgenomen herstructurering van een deel daarvan uitgezet in tijd en geld. (BusinessService) Vastgoedinvesterin- gsplan Het meten en evalueren van de prestaties van de complexen met behulp van een prestatiemonitor. De monitor wordt periodiek, bij voorkeur één maal per jaar, gevoed met gegevens vanuit onder meer het basissysteem, de financiële administratie, het woonruimteverdeling systeem en de eventuele bewonersenquêtes. Mogelijke prestatie-indicatoren van de monitor hebben betrekking op de financiële en volkshuisvestelijke prestaties en op de marktpositie van de complexen. (BusinessService) Performance- evaluatie complexen In dit proces staat het meten en evalueren van de prestaties van de complexen/vastgoedclusters (de resultaten van de exploitatie van complexen/vastgoedclusters) met behulp van een prestatiemonitor. De monitor wordt periodiek, bij voorkeur één maal per jaar, gevoed met gegevens vanuit onder meer het basissysteem, de financiële administratie, het woonruimteverdelingsysteem en de eventuele bewonersenquêtes. Mogelijke prestatie-indicatoren van de monitor hebben betrekking op de financiële en volkshuisvestelijke prestaties en op de marktpositie van de complexen/vastgoedclusters. Toelichting: Een prestatie is alleen te bepalen als er ook een prestatienorm is vastgesteld. Deze normen kunnen gekoppeld worden aan de PMC’s waar het complex/vastgoedcluster in kwestie deel van uitmaakt. (BusinessProcess) Meten en evalueren huidige prestaties van complexen Per complex/vastgoedcluster wordt een plan opgesteld dat je kunt beschouwen als een ondernemingsplan op complexniveau. Zo’n complexplan omvat bij voorkeur de volgende onderdelen: de kaderstelling (strategie en positionering), de uitkomst van de prestatiemonitor, een meerjaren activiteitenplan ten behoeve van onderhoud, beheer en verhuur en een database met basisgegevens met betrekking tot het complex en zijn bewoners. Per complex wordt het meerjarenonderhouds- en beheerplan opgesteld/bijgesteld. Alle bijgestelde onderhouds- en beheerplannen worden samengebracht in een nieuwe meerjaren onderhoudsplanning (MJOB) voor de hele portefeuille. De (des)investeringsstrategieën voor complexen/vastgoedclusters worden samengebracht in een nieuw of bijgesteld meerjaren investeringsplan (MJIP). Complex-/ vastgoedclusterplannen, MJOB en MJIB zullen ook aan de belanghouders van de woningcorporatie worden voorgelegd. (BusinessProcess) Opstellen/actualise- ren complexplannen Het complexplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van betreffend complex. Het is te beschouwen als een ondernemingsplan op complexniveau. (BusinessService) Complexplan Het zorg dragen dat op basis van de visie en strategie van de woningcorporaties (o.a. welke doelgroepen zij wil (gaan) bedienen) de gewenste omvang, samenstelling en geografische spreiding van de vastgoedportefeuille bepaald wor inclusief de transformatieopgave die daaruit voortvloeit. (BusinessFunction) Vastgoed-Portefeuillesturing Voor elk van de complexen in portefeuille wordt bepaald of de vigerende strategie met betrekking tot exploitatie en/of (des)investeringen voldoet of moet worden bijgesteld. Voorbeelden van strategieën zijn: doorexploiteren, herpositioneren, renoveren, vervangen en verkopen. Tevens wordt per complex de positionering geëvalueerd. Deze heeft betrekking op de doelgroep(en) waarvoor het complex/vastgoedcluster bij voorkeur bedoeld is, het gewenste kwaliteitsniveau, het gewenste prijsniveau, het gewenste financiële resultaat (bijv. direct rendement en indirect rendement) en de restant levensduur van het complex. (BusinessProcess) Bepalen strategie en positionering complexen Op basis van de transformatieopgave, het facetbeleid, de analyse van de beleidsomgeving van de complexen en de analyse van de huidige prestaties wordt voor elk van de complexen in portefeuille bepaald of de vigerende strategie met betrekking tot exploitatie en/of (des)investeringen voldoet of moet worden bijgesteld. (BusinessService) Strategie en positionering complexen Bepalen portefeuillevisie is het proces waarin de voornemens ten aanzien van de voorraad(ontwikkeling) van woningcorporatie worden geconcretiseerd in doelstellingen. (BusinessProcess) Bepalen portefeuillevisie De voornemens van de woningcorporatie op de gewenste maatschappelijke prestaties die gerelateerd zijn aan de voorraad(ontwikkeling). In het algemeen hebben deze prestaties betrekking op de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de kwaliteit van het woningaanbod. (BusinessService) Portefeuillevisie Het geactualiseerde beleid m.b.t. de vastgoedportefeuille wordt gekwantificeerd in de vorm van een ideaalportefeuille. Uit een vergelijking tussen de ideaal-portefeuille en de huidige portefeuille volgt een transformatieopgave. De veranderopgave in de portefeuille wordt in de vorm van doelstellingen op PMC-niveau vastgelegd in een portefeuilleplan. Tevens vindt een evaluatie van het facetbeleid plaats naar aanleiding van eventuele beleidswijzigingen van de corporatie en/of veranderend overheidsbeleid en wet- en regelgeving. Het facetbeleid omvat het prijsbeleid (huurbeleid), het kwaliteitsbeleid ten aanzien van het vastgoed, het onderhoudsbeleid, het beleid t.a.v. leefbaarheid en sociaal beheer, het verhuurbeleid en het beleid ten aanzien van service en dienstverlening. (BusinessProcess) Opstellen/actualise- ren portefeuilleplan De gewenste samenstelling van de vastgoedportefeuille. (BusinessService) Geactualiseerd portefeuilleplan Het controleren en bijsturen van de uitvoering van de plannen volgens welke de woningcorporaties hun doelstellingen willen realiseren. (BusinessFunction) Control Uitvoeren control is het bedrijfsproces waarmee uitvoering gegeven wordt aan de planning en controlcyclus m.b.t. interne rapportages. (BusinessProcess) Uitvoeren control Door periodiek te rapporteren over de eigen prestaties kan de woningcorporatie beoordelen of zij in control is en blijft. (BusinessService) Control Het zorgdragen dat de financiële behoefte en middelen van de woningcorporatie in balans blijven binnen te stellen kaders en daarmee de bedrijfsvoering gefinancierd kan worden. (BusinessFunction) Financiële planning Opstellen/actualiseren financieel plan is het bedrijfsproces waarmee de jaar en meerjarenbegroting wordt opgesteld. (BusinessProcess) Opstellen/actualise- ren financieel plan Het financieel plan betreft de financiële raming van de organisatie voor de komende periode en hoe zij de voorgenomen investeringen inclusief de lopende exploitatie wenst te financieren (BusinessService) Financieel plan Met het facetbeleid en het bijgestelde MJOB en MIP is het mogelijk om door middel van beleidssimulaties de effecten van het beleid op complexniveau te bepalen, bijvoorbeeld de toekomstige financiële effecten van het complex specifieke onderhouds- en huurbeleid of de toekomstige bijdrage van het complex aan de kernvoorraad en de huursubsidie-uitgaven. Concreet resultaat is het scenario waarin de balans tussen doelstellingen van de woningcorporatie, het voorgenomen beleid en de beoogde vastgoedportefeuilleplannen voor komende periode door vertaald naar de afzonderlijke deelgebieden/complexen als meest realistisch wordt beschouwd. (BusinessService) Gebalanceerde complex- en projectplannen Met het facetbeleid en het bijgestelde MJOB en MJIB is het mogelijk om door middel van beleidssimulaties de effecten van het beleid op complexniveau te bepalen, bijvoorbeeld de toekomstige financiële effecten van het complex-/vastgoedcluster specifieke onderhouds- en huurbeleid of de toekomstige bijdrage van het complex/vastgoedcluster aan de kernvoorraad en de huursubsidie-uitgaven. (BusinessProcess) Uitvoeren beleidsevaluatie ex- ante vastgoedbeheer en vastgoedinvesterin- gsplannen Het scenario waarin de effecten van het bijgestelde beleid geanalyseerd zijn met behulp van beleidssimulaties en waarin de balans tussen doelstellingen van de woningcorporatie, het voorgenomen beleid en de beoogde vastgoedportefeuilleplannen voor komende periode als meest realistisch wordt beschouwd. Eventueel zijn daarbij verschillende beleidsscenario’s onderzocht. De evaluatie betreft zowel de inhoudelijke (volkshuisvestelijke, maatschappelijke) doelstellingen als de financiële. Op grond van de evaluatieresultaten wordt eventueel het portefeuille- en/of facetbeleid bijgesteld. (BusinessService) Gebalanceerd facetbeleid en portefeuilleplan (de transformatieopgav- e) De effecten van het (geactualiseerde) beleid wordt geanalyseerd met behulp van beleidssimulaties. Eventueel worden daarbij verschillende beleidsscenario’s onderzocht. De evaluatie betreft zowel de inhoudelijke (volkshuisvestelijke, maatschappelijke) doelstellingen als de financiële. Op grond van de evaluatieresultaten wordt eventueel het portefeuille- en/of facetbeleid bijgesteld. (BusinessProcess) Uitvoeren beleidssimulatie ex- ante en accorderen facetbeleid en portefeuilleplan (opstellen MJB) Jaarlijks worden de (financiële) kaders opgesteld die richtinggevend zijn voor de toekomstige plannen en investeringen van de woningcorporatie. (BusinessProcess) Opstellen jaarplanbrief De jaarplanbrief is de eigen handleiding van de woningcorporatie voor het opstellen van de afdelingsjaarplannen. In de jaarplanbrief worden doorgaans de ondernemingsstrategie aangehaald, wijziging van wetgeving en (lokale) regelingen opgesomd, financiële verwachtingen geschetst en het daaruit voortvloeiende kader. (BusinessService) Jaarplanbrief Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de mate waarin deze voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Verantwoorden bedrijfsvoering is het bedrijfsproces waarin beschreven wordt op welke wijze het jaarverlag en jaarrekening worden opgesteld, alsmede de dPi en de dVi. (BusinessProcess) Verantwoorden bedrijfsvoering Woningcorporaties dienen extern verantwoording af te leggen en verzamelen relevante informatie. (BusinessService) Verantwoording Uitvoeren benchmark is het bedrijfsproces waarmee alle gegevens worden verzameld en doorgezonden via de dPi of het Aedesportal. (BusinessProcess) Uitvoeren benchmark Benchmarkrapportages zijn gericht op het meten van de performance van de eigen organisatie ten opzichte van de context waarin de organisatie werkzaam is om zodoende kansen en bedreigingen in beeld te brengen om daarmee de effectiviteit van het gevoerde beleid te toetsen. (BusinessService) Benchmarkrapporta- ge De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het onderhouden van de relatie met klanten en ketenpartners. (BusinessFunction) Contactmanagement Afhandelen klantvragen is het bedrijfsproces waarmee vragen van personen die contact opnemen met de woningcorporatie in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klantvragen Klanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporaties (BusinessService) Contactinformatie Het zorgdragen dat klachten over de dienstverlening in behandeling worden genomen en worden afgehandeld. (BusinessFunction) Klachtmanagement Afhandelen klachten dienstverlening is het bedrijfsproces waarmee klachten van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld (BusinessProcess) Afhandelen klachten dienstverlening Klanten en woningzoekenden kunnen over de afgenomen producten en diensten klachten indienen bij de woningcorporatie die de klacht naar tevredenheid tracht op te lossen. Indien dat niet lukt, kan de klant of woningzoekende naar een onafhankelijke klachtencommissie stappen (BusinessService) Afgehandelde klacht dienstverlening Het zorgdragen dat het klantoordeel over de dienstverlening van de woningcorporatie wordt verzameld, geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd aan de eigen organisatie. (BusinessFunction) Klanttevredenheid Managen klantwaardering is het bedrijfsproces waarmee de waardering van klanten over de geleverde producten, diensten en service wordt opgevraagd en gerapporteerd (BusinessProcess) Managen klantwaardering Klanten die producten en diensten afnemen van de woningcorporatie kunnen benaderd worden om de waardering van de geleverde dienst of service op (on)gestructureerde wijze te waarderen. (BusinessService) Klanttevredenheidst- oets Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen dat voor een nieuwe verplichtingstermijn de incassering van een (geïndexeerde) vordering wordt gestart (BusinessFunction) Prolongatie Prolongeren eenheden is bedrijfsproces waardoor de (geactualiseerde) huren voor de komende maand administatief verwerkt worden en er incasso opdrachten via verschillende media worden aangemaakt. (BusinessProcess) Prolongeren eenheden Prolongatie betreft het verlengen van de betalingstermijn. In CORA zien we het jaarlijks indexeren van de huur op basis van vooraf vastgestelde parameters eveneens als een onderdeel van prolongatie omdat het verlengen van de betalingstermijn ook gepaard kan gaan met geïndexeerde bedragen. (BusinessService) Prolongatie Het zorgdragen dat in de debiteurenadministratie ontstane achterstanden worden ingelopen. (BusinessFunction) Incasso Het proces incasseren vorderingen woningcorporaties betreft het deel van het Incasso proces dat door de woningcorporatie uitgevoerd wordt. Dit proces bestaat uit vier werkprocessen. Namelijk de pre-minnelijke fase, de minnelijke fase 1, afsluiten betalingsregeling en bewaken uitzonderingen Incasso. (Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen) (BusinessProcess) Incasseren vorderingen Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/beperk- en betaalachterstand Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Verrekenen service-/stookkosten is het bedrijfsproces waarmee het bepalen, leveren en verrekenen van service-/stookcomponenten wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Verrekenen service- /stookkosten Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeheer Verrekennde service-/ stookkosten omvat het leveren van service en/of stookproducten tegen betaling aan huurders van verhuurde eenheden, die - afhankelijk van het soort service- en/of stookproduct - op basis van voorschotbedragen in rekening worden gebracht en periodiek worden verrekend op basis van het werkelijk verbruik. (BusinessService) Verrekende service- /stookkosten Woningcorporaties innen bedragen bij externe klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeheer Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatie gereed maken van vastgoed en/of de beëindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementsrecht- en Eigendom koop eenheid betreft een zakelijk recht oftewel een absoluut recht betreft op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is. (BusinessService) Eigendom koopeenheid Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. (BusinessService) Appartementsrecht Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Aankopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties vastgoedproposities kopen (en verkopen incdenteel) om de vastgoedportefeuille aan te vullen (of gedeeltelijk af te stoten) met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren (of gedeeltelijk te verkopen aan andere woningcorporaties, of institutionele beleggers inclusief de exploitatie en daaruitvoortkomende rechten en plichten). (BusinessProcess) Aankopen eenheden De aangekochte eenheid is door de woningcorporatie zelf aangekocht om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) Aangekocht vastgoed Het zorgdragen dat de administratieve eenheden worden geadministreerd conform het voorgenomen beleid en in achtneming van wet- en regelgeving (voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed). (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Voorheen: Exploitatiegereed maken eenheden Alternatief: Beheren assetsadministratie of exploteren exploitatie (BusinessProcess) Wijzigen exploitatie Dit betreft de verzameling administratieve eenheden (oftewel de te exploiteren eenheid). Indien sprake is van verhuur dan zijn het de verhuurbare eenheden, indien sprake is van verkoop (en terugkoop) dan betreft het de verkoopbare eenheden. (BusinessService) Geadministreerde Assets-exploitatie Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en de organisatieonderdelen van de woningcorporatie als (Groot)eigenaar tevens VvE-lid over de VvE-besluiten worden geïnformeerd. (BusinessFunction) (Groot)eigenaar- vertegenwoordiging Participeren ALV is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeld (BusinessProcess) Participeren ALV Woningcorporaties met gesplitst vastgoed zijn lid van VVE's. Als eenheden met een appartementsrecht door de woningcorporatie worden verhuurd, dan worden de belangen van die huurders door de woningcorporatie behartigd in de VVE (BusinessService) Vertegenwoordigin- g in de VvE Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VvE-beheer Het zorgdragen voor het administratief en financieel beheer van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Administratief VvE-beheer Voeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren administratief beheer VVE Voeren financieel beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de financiele administratie van de VVE wordt gevoerd (BusinessProcess) Voeren financieel beheer VVE Financieel VvE beheer heeft betrekking op het factureren en incasseren van VvE bijdrages, maken van begrotingen en jaarrekeningen en betalen van facturen. (BusinessService) Financieel VvE beheer VvE administratie betreft het organiseren en notuleren van de Vergadering van Eigenaars, het opvolgen van actiepunten, het up-to-date houden van de ledenadministratie, de afhandeling van eigendomsoverdrachten en het faciliteren van het digitaal archief van de VvE. (BusinessService) Administratief VvE beheer Het zorgdragen dat alle noodzakelijke activiteiten ten behoeve van het technisch beheer aan het vastgoed waarvoor de Vereniging van Eigenaren verantwoordelijk is worden gepland en uitgevoerd. (BusinessFunction) Technisch VvE-beheer Voeren technisch beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee het technisch beheer van de VVE wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Voeren technisch beheer VVE Technisch VvE beheer heeft betrekking op het uitvoeren van klein dagelijks onderhoud, het verhelpen van storingen en het afhandelen van schades. (BusinessService) Technisch VvE beheer Het zorgdragen voor het aansturen van de uitvoering van VvE-besluiten en het additioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) Bestuurlijk VvE-beheer Besturen VVE is het bedrijfsproces uitvoering van de besluiten die de vergadering van eigenaars heeft genomen. (BusinessProcess) Besturen VvE Het bestuur van de VvE wordt door de vergadering benoemd uit diegenen die zich daarvoor verkiesbaar stellen. Degene die de meeste stemmen krijgt wordt bestuurder. De bestuurders hoeven niet per se ook lid van de VvE te zijn. Er kan ook een externe bestuurder benoemd worden. (BusinessService) VvE bestuur Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgevingsbeheer Het signaleren en helpen met het oplossen van sociaal gerelateerde issues van huurders ten einde het woongenot voor alle huurders zo optimaal mogelijk te houden. (BusinessFunction) Sociaal beheer Bevorderen leefbare woonomgeving is het bedrijfsproces waarmee bewoners worden gefaciliteerd in het verbeteren van de woonomgeving (BusinessProcess) Bevorderen leefbare woonomgeving Woningcorporaties verrichten inspanningen om de woonomgeving voor de bewoners in de wijken waar zij actief zijn, optimaal te houden (BusinessService) Leefbare woonomgeving Het zorgdragen voor kennisdeling met huurders over te leveren/geleverde energieprestaties (door of namens de woningcorporatie) en het beoogde/feitelijke energiegebruik door bewoners van verhuurde eenheden. (BusinessFunction) Energie coaching Voeren energiecoaching is het bedrijfsproces waarin huurders worden geholpen bij de veranderingen in die (kunnen) optreden als gevolg van het verduurzamen van het vastgoed. (BusinessProcess) Voeren energiecoaching Het helpen/begeleiden van huurders om te gaan met de effecten die voortkomen uit het verduurzamen van het vastgoed. Denk aan EPV gesprekken of een training inductie koken zodra een gebouw van het gasnet wordt gehaald. (BusinessService) Energie coaching Het zorgdragen dat de kwaliteit van de directe leefomgeving van de huurders (zoals straten, portieken enzovoorts) op peil blijft zoals dat in beheerplannen is beschreven en/of waar de woningcorporatie als verhuurder vanuit vigerende wet- en regelgeving toe verplicht is. (BusinessFunction) Omgevingsbeheer Vaststellen servicecomponenten is het bedrijfsproces waarin nieuwe diensten die als servicecomponent in rekening worden gebracht bij de (toekomstige) huurders worden vastgesteld. (BusinessProcess) Vaststellen servicecomponente- n Faciliteren wooncoöperatie is het bedrijfsproces waarmee initiatieven tot het oprichten van wooncoöperaties worden gefaciliteerd en overeenkomsten worden gesloten over het eigendom en beheer van het (gezamenlijk) te beheren vastgoed (BusinessProcess) Faciliteren wooncoöperatie Indien wooncoöperatie (een deel van het) beheer voor rekening neemt, dan zijn woningcorporaties onder voorwaarden verplicht hieraan een bijdrage te leveren (BusinessService) Medewerking oprichting wooncoöperatie Servicecomponenten maken onderdeel uit van de exploitatie van betreffend vastgoed. (BusinessService) Vastgestelde servicecomponente- n Het zorgdragen van vraag en aanbod van vastgoed binnen gestelde kaders (BusinessFunction) Vastgoedbemiddeling Het zorgdragen dat het beschikbaar komende aanbod van vastgoedeenheden wordt aangeboden aan de klant(groep) die daar conform de wens van de klant(groep) én vigerende wet- en regelgeving het beste op aansluit. (BusinessFunction) Matching Inschrijven woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee personen en (te vormen) huishoudens worden geregistreerd als woningzoekende inclusief de woonwensen (BusinessProcess) Inschrijven woningzoekenden Behandelen urgentie aanvragen woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee aanvragen van woningzoekenden in behandeling worden genomen en worden afgehandeld (BusinessProcess) Behandelen urgentie aanvragen woningzoekenden Werven en selecteren kandidaten is het bedrijfsproces waarmee beschikbaar komend vastgoed op basis van vooraf vastgestelde kaders inclusief vigerende wet- en regelgeving wordt aangeboden en geïnteresseerde kandidaten worden verzameld om vervolgens op basis van vooraf gestelde criteria de volgorde wordt bepaald welke kandidaat als eerste recht heeft ( de gegadigde) om in aanmerking te komen voor de te verhuren/verkopen vastgoedeenheid (BusinessProcess) Werven en selecteren kandidaten Woningcorporaties werken doorgaans in een samenwerkingsverband waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven. Indien de woningcorporatie niet deelneemt in een samenwerkingsverband, dan schrijft de woningzoekende zich bij betreffende woningcorporatie in en zullen de woningzoekenden alleen bij betreffende woningcorporatie kans maken op een passende woning (BusinessService) Inschrijving 'woningzoekende' Een urgentieverklaring woonruimtebemiddeling heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaring (BusinessService) Urgentieverklaring woonruimtebemid- deling De gematchte eenheid is de combinatie beschikbare eenheid en beschikbare kandidaten waarbij de volgorde van matches op basis van vooraf gestelde criteria en volgordebepaling bekend is. De kandidaat weet hiermee of deze in aanmerking (kan) komen voor deze eenheid. De gegadigde is de kandidaat die de beschikbare eenheid daadwerkelijk krijgt aangeboden. (BusinessService) Gematchte eenheid Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van het onderhoud aan vastgoedeenheden met als doel betreffende eenheden (opnieuw) te verhuren of te verkopen. (BusinessFunction) Coördinatie mutatieonderhoud Coördineren mutatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden wordt verricht aan eenheden waarvan de huurovereenkomst is beëindigd en indien van toepassing in rekening worden gebracht bij die vertrekkende huurder. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnositeren van de eventueel te verhalen schade, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de vertrekkende contractant. (BusinessProcess) Coördineren mutatieonderhoud Mutatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en evt. verhuur bevorderende maatregelen in of aan - de verhuurde eenheid waarvoor de huurovereenkomst wordt beëindigd - en waarvoor de 'vertrekkende' huurder zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk uit te voeren reparaties op kosten van de vertrekkende huurder kunnen worden uitgevoerd (BusinessService) Gecoördineerd mutatieonderhoud Het zorgdragen van de realisatie van reparatieonderhoud aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie reparatieonderhoud Coördineren reparatieonderhoud is het bedrijfsproces waarmee de coördinatie van uit te voeren reparatiewerkzaamheden wordt verricht als gevolg van reparatieverzoeken van huurders/complexbeheerders enzovoorts. De coördinatie betreft het in behandeling nemen, diagnosticeren van de oorzaak om een passende oplossing te bepalen, het aansturen van de feitelijke reparatie en indien van toepassing het in rekening brengen van de kosten van de schade bij de veroorzaker. (BusinessProcess) Coördineren reparatieonderhoud Realiseren geriefsverbetering/WMO is het bedrijfsproces waarmee verzoeken geriefsverbetering/WMO van huurders in behandeling worden genomen, gediagnositeerd, geoffreerd, gerealiseerd en in rekening worden gebracht (BusinessProcess) Realiseren geriefsverbetering/- WMO Reparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoeren (BusinessService) Gecoördineerd reparatieonderhoud Huurders kunnen de corporatie verzoeken om gerief verbeteringen in (of aan het gebouw van) de verhuurde eenheid uit te voeren waarvoor kosten in rekening worden gebracht waar vooraf afspraken zijn gemaakt wie deze kosten voor rekening neemt, (BusinessService) Individuele verbetering eenheid Het realiseren van onderhoudswerkzaamheden aan vastgoed inclusief installaties waarvoor opdracht is verstrekt door de vastgoedeigenaar (de woningcorporatie of de VvE). (BusinessFunction) Realisatie onderhoudsorder Uitvoeren onderhoudsorder is het bedrijfsproces waarmee onderhoudsorders technisch worden gerealiseerd (BusinessProcess) Uitvoeren onderhoudsorder Onderhoudsorders omvatten de omschrijving van de werkzaamheden die door de uitvoerder van het vastgoedonderhoud worden gerealiseerd (BusinessService) Uitgevoerde onderhoudsorder Het zorgdragen van de realisatie van geplande onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed van de woningcorporatie binnen de vooraf gestelde kaders. (BusinessFunction) Coördinatie planmatig onderhoud Coördineren project planmatig onderhoud is het bedrijfsproces waarmee het voorbereiden en uitvoeren van geplande onderhoudswerkzaamheden en het begeleiden van bewoners bij die voorbereiding en uitvoering worden gerealiseerd (BusinessProcess) Coördineren project planmatig onderhoud Planmatig onderhoud heeft betrekking op al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten (BusinessService) Gecoördineerd planmatig onderhoud Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Coördinatie vastgoedrealisatie (Her)Ontwikkelen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties zelf als opdrachtgever het ontwikkelen en realiseren van vastgoed laten realiseren met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers (BusinessProcess) (Her)Ontwikkelen eenheden De (her)ontwikkelde eenheid is door de woningcorporatie zelf (her)ontwikkeld om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) (Her)ontwikkelde eenheid BusinessService Sluitplan BusinessProcess Opstellen sluitplan Coördineren asbestsanering is het bedrijfsproces welke alle werkzaamheden omvat om op een verantwoorde wijze het asbest te saneren. (BusinessProcess) Coördineren asbestsanering Asbestsanering betreft het vervangen en afvoeren van asbesthoudende elementen/inventaris. Asbestsanering kan het hele gebouw betreffen maar kan ook voor afzonderlijke verhuurbare en verkoopbare eenheden van toepassing zijn. (BusinessService) Asbestsanering Het zorgdragen dat een gekwalificeerde vastgoedopname wordt uitgevoerd op basis waarvan een Energieprestatie certificaat Woningbouw / Utiliteitsbouw kan worden geleverd. Alleen EPA-W / EPA-U gecertificeerde medewerkers zijn wettelijk gerechtigd om een energielabel af te melden. (BusinessFunction) Energieprestatie Verhuurbare en verkoopbare eenheden (uitzonderingen daargelaten) moeten zijn voorzien van een actueel energielabel. (BusinessService) Actueel energielabel Beheren energielabels is het bedrijfsproces waarmee energielabels initieel worden aangemaakt of onderhouden. (BusinessProcess) Beheren energielabels Verwerken Energieprestatievergoeding is het bedrijfsproces waarmee de geleverde energieprestatie en het gebruik door de huurder in kaart worden gerapporteerd en zonodig een compensatiebedrag vastgesteld. (BusinessProcess) Verwerken Energieprestatiever- goeding (EPV) De te verrekenen Energie Prestatie Vergoeding die het gevolg zijn van gerealiseerde verduurzamingsmaatregelen waarmee tegelijkertijd een besparing op de energielasten voor de huurder mogelijk zijn geworden. (BusinessService) Energieprestatiever- goeding (EPV) Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beëindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Leveren urgentieverklaring herhuisvesting is het bedrijfsproces waarmee huurders als woningzoekende een urgentieverklaring herhuisvesting wordt verleend (BusinessProcess) Leveren urgentieverklaring herhuisvesting Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid Een urgentieverklaring herhuisvesting heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaring (BusinessService) Urgentieverklaring herhuisvesting Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het afhandelen van directe contacten met personen binnen en buiten de organisatie en het beheren van de relatie met deze personen. (BusinessFunction) Stakeholdersmanagement Voeren relatiemanagement is het bedrijfsproces waarmee contactgegevens van personen die met de organisatie contact opnemen worden beheerd. (BusinessProcess) Voeren relatiemanagement Woningcorporaties onderhouden contacten met stakeholders en leveranciers (BusinessService) Relatiemanagement Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair Leveren facilitaire diensten is het bedrijfsproces waarmee de levering van alle facilitaire diensten geregeld is. (BusinessProcess) Leveren facilitaire diensten De woningcorporaties verzorgt facilitaire diensten gericht op het kunnen uitvoeren van de bedrijfsvoering door de organisatie. (BusinessService) Facillitaire diensten Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) HRM Leveren personele diensten is het bedrijfsproces waarin de operationele werkzaamheden van de afdeling HRM/personeelszaken beschreven zijn. (BusinessProcess) Leveren personele diensten De woningcorporatie heeft als werkgever voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering medewerkers in dienst (BusinessService) Personele diensten Verantwoordelijk voor het bekend maken en vertalen van informatiebehoeften naar gewenste informatievoorziening functionaliteiten en ICT-middelen en het verzorgen van het beheer de verbetering en doorontwikkeling daarvan. (BusinessFunction) ICT Leveren ICT diensten is het bedrijfsproces dat het incidentmanagement regelt, het leveren en beheren van ICT middelen, de realisatie van wijzigingen (RFC) en het beheer van de ICT portfolio beschrijft. (BusinessProcess) Leveren ICT diensten Aan de klanten, leveranciers en medewerkers worden ICT-diensten geleverd ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de woningcorporatie (BusinessService) ICT diensten Het ervoor zorgdragen dat gegevens beschikbaar blijven zodat het handelen van de woningcorporatie publiek verantwoord kan worden. (BusinessFunction) Informatiemanagement Leveren datamanagement is het bedrijfsproces waarmee de datastore wordt beheerd en de data wordt verbeterd. (BusinessProcess) Leveren datamanagement De woningcorporatie registreert en actualiseert data ter ondersteuning van de informatiebehoefte die benodigd is voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering. (BusinessService) Datamanagement Het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridisch advies Leveren juridische diensten is het bedrijfsproces waarmee het leveren van juridisch advies en rechtsbijstand wordt beschreven. (BusinessProcess) Leveren juridische diensten Woningcorporaties zorgen dat zij conform vigerende wet- en regelgeving handelen en zien er op toe dat zij bij eventuele geschillen met klanten en/of leveranciers zich optimaal informeren over de juridische mogelijkheden om de belangen van de organisatie te behartigen. (BusinessService) Juridische diensten Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop Inkopen goederen, diensten en werken is het bedrijfsproces waarmee goederen, diensten en werken worden ingekocht en de rechten en plichten contractueel worden geborgd inclusief het sluiten van serviceabonnementen ten aanzien van de ingekochte goederen, diensten en werken. (BusinessProcess) Inkopen goederen, diensten en werken Woningcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klanten (BusinessService) Inkoopmanagement Het bewaken van de naleving van de in een contract vastgelegde afspraken. Hierbij wordt zowel de prestatie van de leverancier bewaakt, als de prestatie van de eigen organisatie. (BusinessFunction) Contractmanagement Managen contracten is het bedrijfsproces waarmee het implementeren en managen van het contract en het beheren van de levering wordt gerealiseerd. (BusinessProcess) Managen contracten Inkoopcontracten die zijn gesloten worden geïmplementeerd en bewaakt door de woningcorporatie. (BusinessService) Contractmanagem- ent Het zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie Leveren communicatie diensten is het bedrijfsproces waarmee de interne en externe communicatiediensten worden gerealiseerd en de huisstijl van de organisatie(onderdelen) worden geleverd (BusinessProcess) Leveren communicatie diensten De woningcorporatie levert extern en intern communicatie diensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatie (BusinessService) Communicatie diensten Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geïnspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie. (BusinessService) Geïnspecteerd vastgoed Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreerd in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garanties, beheerovereenkomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Het zorgdragen dat vastgoed tijdig door onafhankelijke taxateurs wordt getaxeerd en de financiële waarde (in de juiste context) van de complete vastgoedportefeuille binnen de gestelde kaders onafhankelijk kan worden vastgesteld. (BusinessFunction) Vastgoedwaardebepaling Het vastgoed wordt in opdracht van de woningcorporatie door onafhankelijk taxateurs getaxeerd conform vastgestelde richtlijnen. De woningcorporatie verzorgt zelf de coördinatie of kan die extern inkopen. (BusinessService) Waardebepaling vastgoed Coördineren waardebepaling vastgoed beschrijft het gehele proces van het actualiseren van de basis gegevens, het taxatieproces en de validatie om te komen tot de waardebepaling voor in de jaarrekening. (BusinessProcess) Coördineren waardebepaling vastgoed Het zorgdragen voor een werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen waardoor standaardonderhoudswerkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Magazijnbeheer Voeren magazijnbeheer is het bedrijfsproces dat voorziet in het op orde houden van de werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen van de eigen onderhoudsdienst. (BusinessProcess) Voeren magazijnbeheer Magazijnbeheer heeft in CORA betrekking op het magazijn van de eigen onderhoudsdienst. (BusinessService) Magazijnbeheer Het zorgdragen voor de liquiditeit, alle inkomende facturen en uitgaande betalingen van de onderneming (BusinessFunction) Financiën ondersteunend Het beheer van geldmiddelen, werkkapitaal, risico’s, investor relations, corporate finance en financiering om daarmee de woningcorporatie liquide en solvabel houden. (BusinessFunction) Treasury Uitvoeren treasury is het bedrijfsproces waarmee invulling gegeven wordt aan liquiditeitsmanagement, financiering op de geld en kapitaalmarkt als mede het verzekeringenbeheer. (BusinessProcess) Uitvoeren treasury De woningcorporatie zorgt voor beheersing van de financiële positie ten einde de bedrijfsvoering blijvend financieel te kunnen realiseren (BusinessService) Treasury Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel beheer Voeren financiële administratie is het bedrijfsproces waarmee alle inkomende en uitgaande facturen worden verwerkt in het grootboek, ten einde jaarlijks de verlies- en winstrekening van de organisatie te kunnen opmaken. (BusinessProcess) Voeren financiële administratie Woningcorporaties houden dagelijks de verlies- en winstrekening bij van de hele organisatie (BusinessService) Financiële administratie Het zorgdragen van de crediteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals inkomende facturen betaalbaar stellen. (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Voeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren crediteurenbeheer Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeheer Deze bedrijfsfuncties ondersteunen de overige bedrijfsfuncties en kunnen doorgaans worden gezien als generieke functies die in elke willekeurige organisatie te herkennen zijn. (Grouping) Secundair of ondersteunend Het zorgdragen dat klanten en andere stakeholders via meerdere kanalen bediend kunnen worden. (BusinessFunction) Kanaalfunctie Het zorgdragen dat alle inkomende en uitgaande berichten van afzender 'tijdig' bij de geadresseerde wordt afgeleverd. (BusinessFunction) Berichtmanagement Het zorgdragen dat afspraken met klanten en de woningcorporatie en leveranciers vastgelegd kunnen worden en indien gewenst gewijzigd kunnen worden en waarover alle betrokkenen tijdig geïnformeerd worden. (BusinessFunction) Afspraakbeheer Het zorgdragen dat externe informatie vergaard kan worden door interne medewerkers respectievelijk externen informatie over de woningcorporatie en de te leveren diensten rechtstreeks kunnen vergaren. (BusinessFunction) Informatievergaring Het zorgdragen dat alle inkomende informatieverzoeken door een deskundige medewerker van de woningcorporatie worden beantwoord waarmee het informatieverzoek kan worden afgehandeld. (BusinessFunction) Informatieverstrekking de bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk dat de organisatie zelf omwille van wet- en regelgaving zelf niet kan en mag vervullen maar extern inkoopt. Deze functies leveren een indirecte bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. (Grouping) Derde partij bij wet en/of regelgeving Het zorgdragen dat leveringsaktes worden gepasseerd en in het kadaster worden in-/uitgeschreven. (BusinessFunction) Kadastraal transport BusinessProcess Opstellen en transporteren aktes BusinessService Kadastrale diensten notaris BusinessProcess Aanvragen vergunningen notaris BusinessService Servicediensten notaris Het zorgdragen voor opdrachtgevers dat structurele betalingsachterstanden van klanten van de opdrachtgever alsnog worden ingelopen en als dat niet lukt gerechtelijke stappen worden ondernomen. (BusinessFunction) Betalingsvordering Het proces incasseren vorderingen deurwaarder betreft het deel van het Incasso proces dat niet door de woningcorporatie maar door de deurwaarder wordt uitgevoerd. Dit proces bestaat uit twee werkprocessen namelijk de minnelijke fase 2 en de gerechtelijke fase. (BusinessProcess) Incasseren vorderingen deurwaarder BusinessService Deurwaarderdienst- en Het zorgdragen voor een marktconforme waardebepaling van vastgoed en percelen. (BusinessFunction) Vastgoedtaxatie BusinessProcess Taxeren vastgoed De diensten die een taxateur levert aan haar klant/opdrachtgever. (BusinessService) Taxateur diensten Het zorgdragen voor een samengestelde en/of gecontroleerde jaarrekening en/of onafhankelijk gekwalificeerd adviseren over management en organisatie, financiële administratie en fiscale aangelegenheden. (BusinessFunction) Accountancy BusinessService Accountant diensten BusinessProcess Bedrijfsproces accountant De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk dat de organisatie doch waarbij de organisatie heeft gekozen dit feitelijk werk extern uit te besteden. Deze functies leveren wel een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. (Grouping) Overige ketenpartners woningcorporaties Het zorgdragen voor de realisatie en/of herbouw van vastgoed. (BusinessFunction) Aannemerij BusinessProcess Bedrijfsproces aannemer BusinessService Aannemer diensten Het zorgdragen voor het ontwerpen van vastgoedconstructies. (BusinessFunction) Architectuur BusinessProcess Bedrijfsproces architect BusinessService Architectuur diensten Het zorgdragen voor het leveren van diensten aan de woningcorporatie. (BusinessFunction) Derden Dit is het bedrijfsproces van een leverancier van diensten die door de woningcorporatie wordt ingekocht en doorgeleverd aan de huurders/VvE. (BusinessProcess) Leveren services door derden Servicecomponenten waarvan de betreffende goederen, diensten en/of werken door externe leveranciers worden geleverd en waarvan de kosten door de woningcorporatie worden verrekend met de huurders/VvE. (BusinessService) Ingekochte servicecomponente- n ServingRelationship ServingRelationship Opstellen/actualiseren bedrijfsvoeringsplan realiseert: Bedrijfsvoeringsplan (RealizationRelationship) Realiseert Bepalen missie realiseert: Missie (RealizationRelationship) Realiseert Bepalen beleid realiseert: Beleid (RealizationRelationship) Realiseert Bepalen visie realiseert: Visie (RealizationRelationship) Realiseert Opstellen/actualiseren gebiedsplan realiseert: Gebiedsplan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert Uitvoeren risicomanagement realiseert: Risicomanagement (RealizationRelationship) Realiseert Opstellen/actualiseren MJOB realiseert: Onderhoudsplan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert Uitvoeren portefeuillesturing realiseert: Portefeuilleplan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert Uitvoeren control realiseert: Control (RealizationRelationship) Realiseert Opstellen/actualiseren financieel plan realiseert: Financieel plan (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship Realiseert Verantwoorden bedrijfsvoering realiseert: Verantwoording (RealizationRelationship) Realiseert Uitvoeren benchmark realiseert: Benchmarkrapportage (RealizationRelationship) Realiseert ServingRelationship Afhandelen klantvraag realiseert: Productinformatie (RealizationRelationship) Realiseert Afhandelen klachten dienstverlening realiseert: Klachtbehandeling (RealizationRelationship) Realiseert Meten klantwaardering realiseert: Klanttevredenheidstoets (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship Realiseert Incasseren vorderingen realiseert: Incasso (RealizationRelationship) Realiseert Verrekenen service-/stookkosten realiseert: Verrekende service-/stookkosten (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship Realiseert Verkopen eenheden realiseert: Bloot eigendom koopeenheid (RealizationRelationship) Realiseert Verkopen appartementen realiseert: Appartementsrecht (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship Realiseert