Werken met Energieprestatievergoeding (EPV)

Door een energieprestatievergoeding te vragen aan huurders ontstaat een extra kasstroom. Dat creëert extra financiële ruimte om woningen te verduurzamen.

"Inpassen regelgeving in de software vereenvoudigt EPV toepassing"
Eveline.png
Eveline Molier
Coördinerend Beleidsmedewerker Energietransitie Sector Huur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het is belangrijk dat de administratieve knelpunten voor het toepassen van de Energieprestatievergoeding worden weggenomen. Ik ben heel blij dat Corponet en Aedes die rol oppakken. De integratie van de regeling in CORA en VERA stelt ICT-leveranciers in staat om de EPV-functionaliteit op te nemen in hun software, gebaseerd op sectorstandaarden. Daarmee worden woningcorporaties administratief ontlast.

Duurzaam Wonen: De Energieprestatievergoeding en Financiële Voordelen voor Huurders[bewerken | brontekst bewerken]

Logo Stroomversnelling-RGB-highres(1).jpg

De overheid stimuleert verhuurders om hun woningvoorraad vergaand te verduurzamen.  Dat kost veel geld. De energieprestatievergoeding is in het leven geroepen om verhuurders tegemoet te komen in de kosten van de verduurzamingsmaatregelen. Omdat de huurder geld bespaart door de lagere energierekening, mag de verhuurder maandelijks een bedrag in rekening brengen bij de huurder. Voor de verhuurder levert dit een extra kasstroom op zodat deze meer financiële ruimte heeft om woningen energiezuinig te maken. De regeling sluit aan bij de nationale prestatieafspraken die in juni 2022 met Aedes, de Woonbond en VNG zijn gesloten.

Wat is de energieprestatievergoeding?  [bewerken | brontekst bewerken]

Vanaf 1 oktober 2023 is de herziene wetgeving op de Energieprestatievergoeding van kracht. Deze regeling vervangt de oudere regelgeving die verhuurders vanaf 2016 mochten gebruiken. De regeling is herzien omdat deze te weinig werd gebruikt. Uit onderzoek bleek dat de regeling te ingewikkeld was. Ook was het lastig om de EPV in de administraties van corporaties te verwerken.  

De nieuwe regeling, ook wel “EPV 2.0”, komt daaraan tegemoet. Allereerst is de regeling breder toepasbaar gemaakt, ook energiezuinige meergezinswoningen komen nu in aanmerking voor de EPV. Daarnaast sluit de regeling aan op de NTA8800 normen, waardoor gebruik kan worden gemaakt van informatie die op het energielabel staat.  

Hoe werkt de EPV?[bewerken | brontekst bewerken]

Om een energieprestatievergoeding (EPV) te mogen vragen, moet de warmtebehoefte van de woning lager zijn dan de vastgestelde maximale grenswaarden. Daarnaast moet er op het perceel van de woning een minimale hoeveelheid duurzame energie worden opgewekt, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Jaarlijks moet de verhuurder de huurder informeren over de prestaties van de woning, met behulp van monitoring in de woning. De grenswaarden voor de warmtebehoefte en andere eisen die aan de EPV zijn gesteld, zijn vastgelegd in het Besluit energieprestatievergoeding huur.

Indien uit de jaarlijkse rapportage over de prestatie van de woning blijkt dat er te weinig stroom is geleverd voor huishoudelijk gebruik ontvangt de huurder een financiële tegemoetkoming.  De verhuurder betaalt deze compensatie direct na de jaarlijkse rapportage, de huurder hoeft daar niet om te vragen. De compensatie bestaat uit een bedrag dat gelijk is aan de gemiste elektriciteitslevering vermenigvuldigd met de elektriciteitsprijs die het CBS publiceert.

Op de website van RVO vind je meer uitleg over de regeling.  

Waarom is de energieprestatievergoeding opgenomen in CORA/VERA?   [bewerken | brontekst bewerken]

Het knelpunt van de administratieve verwerking proberen we te verhelpen door de regeling ook in de CORA referentiemodellen en de VERA datastandaarden op te nemen. Met die handreiking kunnen ICT-leveranciers de werking van de EPV in hun software inbouwen, gebaseerd op de sectorstandaarden.  Ook kan iedere leverancier voor zich bepalen wat er nodig is om verschillende systemen met elkaar samen te laten werken.  

Partijen die betrokken zijn bij de implementatie van het gebruik van de EPV binnen een corporatie kunnen de uitleg die hier wordt gegeven gebruiken.  

Al in 2020 hebben het CORA Kernteam met Stroomversnelling gewerkt aan het in kaart brengen van de relevante bedrijfsprocessen. Dat heeft geresulteerd in het Themablad Corporatieprocessen.

Met CORA 4.3 hebben we de dienst Energieprestatievergoeding (EPV) toegevoegd. Voor meer informatie zie de themapagina Energieprestatievergoeding. Het vormt een goed vertrekpunt om het domein Energietransitie te gaan actualiseren.

Op dit moment werken we met veel betrokkenen aan een verdere uitwerking van de EPV 2.0 in de CORA en VERA datastandaard. Samen met BZK, RVO, Stroomversnelling, monitoringpartijen en de ICT leveranciers brengen we in kaart welke uses cases relevant zijn en welke gegevensoverdracht tussen verschillende applicaties nodig is. Door dat te automatiseren wordt het administratieve proces binnen corporaties vele malen eenvoudiger. Veel materiaal is al beschikbaar en zal later worden gepubliceerd.  

Mocht je mee willen denken of alvast materiaal ontvangen stuur dan een mail aan info@corponet.nl

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 26 feb 2024 om 17:33.