Voeren Assetsadministratie

Stuurscenario

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Onder het model staat een lijst van de getoonde elementen.
De verzameling processen/procesketens die doorlopen worden voor het in- of uit- exploitatienemen van vastgoed respectievelijk het wijzigen van de exploitatie van vastgoed als gevolg van (her)ontwikkelen van respectievelijk aankoop, (weder)verkoop, terugkoop en (weder)verhuur van vastgoed. Het exploiteren van vastgoed impliceert het administratief vastleggen en actueel houden van de kenmerken van vastgoed (de fysieke wereld) én het administreren van de exploitatie van vastgoed. De scheiding tussen enerzijds de fysieke wereld en anderzijds de administratieve wereld is goed te zien in het CORA bedrijfsobjectendomein Vastgoed. Het registeren en beheren van de kenmerken van de fysieke kant van het vastgoedbeheer kent reeds de nodige aandacht zoals te lezen op de Aedes themapagina instrumenten-bim. Het administreren van de exploitatie is mede het gevolg van wet- en regelgeving. Sinds de scheiding Daeb/niet Daeb moeten woningcorporaties een strikte scheiding aanhouden in de administratie. Soms komt het voor dat eenheden tussen de administraties switchen, bijvoorbeeld omdat een sociale huurwoning opnieuw verhuurd wordt in de vrije sector huur en vice versa. Of een woning die teruggekocht wordt die vervolgens als sociale huurwoning aan de markt wordt aangeboden. De kaders hiervoor vormen de portefeuille strategie en het assetmanagement van de woningcorporatie. Het administreren van de vastgoedadministratie vormt in CORA stuurscenario ‘Voeren Assetsadministratie’. (BusinessInteraction) Voeren Assetsadministratie Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreerd in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Actualiseren Vastgoedgegevens is een proces dat wordt doorlopen nadat inspectie of onderhoud in een eenheid of complex is uitgevoerd. Alle essentiële vastgoedelementen welke tijdens de inspectie zijn opgenomen of door het onderhoud zijn aangepast, dienen in de registratie te worden geactualiseerd. Inspiratie: Digitalisering kan in dit proces enorm veel winst opleveren qua tijd, handelingen en datakwaliteit. Tijdens de voor- en eindinspectie bijvoorbeeld kunnen onderstaande gegevens al automatisch zijn verzameld, bijgewerkt en gecontroleerd. Vaak is de vastgoedregistratie versplinterd vastgelegd, verspreid over meerdere afdelingen en systemen. Door vastgoedgegevens te centraliseren voorkom je dubbele registratie en ben je verzekerd van eenduidige en actuele gegevens. Alle stappen in dit proces zijn als optioneel bestempeld, omdat niet bij iedere registratie alle gegevens hoeven worden bijgewerkt. Dat wil niet zeggen dat bijwerken van deze gegevens optioneel is. Aedes ILS: Belangrijk om van tevoren in te richten: waar wordt alle informatie vastgelegd en hoe? Aedes ILS is hierbij een handig hulpmiddel wat zich richt op het gestandaardiseerd vastleggen van (gewijzigde) objecten, bouwdelen en kenmerken/elementen. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Aedes. Het actualiseren vraagt verder om (periodieke) interne datakwaliteitscontroles zoals controles op volledigheid, juistheid, consistentie, tijdigheid etc. (BusinessProcess) Actualiseren vastgoedgegevens Werk de plattegronden c.q. BIM-modellen bij op basis van de meest actuele informatie. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte plattegronden eenheid (BusinessProcess) Bijwerken plattegronden Werk de vastgoedgegevens bij op basis van de meest actuele informatie, zoals de gegevens over badkamer, keuken en toilet en andere cartotheekitems zoals die van de technische installaties. Verder is het belangrijk om vooraf af te spreken welke vastgoedkenmerken en welke exacte gegevens bijgehouden dienen te worden. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte vastgoedregistratie Met behulp van een app kan tijdens een inspectie eenvoudig worden langsgelopen welke vastgoedgegevens gecontroleerd moeten worden en kunnen deze gegevens naar andere systemen worden verzonden via koppelingen. (BusinessProcess) Bijwerken vastgoedregistratie Werk de woningwaardering bij op basis van de meest actuele informatie. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte woningwaardering (WWS-punten) Het bijwerken van de woningwaardering kan gemakkelijk geautomatiseerd worden. Belangrijk is dat er daarbij een accorderingsstap wordt ingebouwd. (BusinessProcess) Bijwerken woningwaardering Werk de foto’s bij op basis van de meest actuele informatie. Deze foto’s hebben een bredere toepassing: Advertentiedoeleinden. Naar de nieuwe huurder toe. Naar de aannemer toe. Vastlegging van de 'huidige' staat, met name gebruikt voor het aansprakelijk kunnen stellen van huurders voor schade nadat zij weer vertrekken uit de eenheid. Aan de hand van de doeleinden kunnen de foto’s op verschillende locaties worden opgeslagen. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte foto’s Variant: Het vastleggen van foto's is nodig om de staat van de eenheid bij oplevering aan de klant vast te leggen. Doel hiervan is om in schadegevallen aansprakelijkheid te kunnen vaststellen. Foto's vastleggen is echter zeer tijdsintensief. De ene woningcorporatie kiest er daarom voor om de foto's niet vast te leggen en dus het risico te aanvaarden dat in bepaalde gevallen schades van bewoning niet te verhalen zijn. Andere woningcorporaties vinden de vastlegging juist wel heel essentieel. Ook zijn er corporaties die de verantwoordelijkheid voor de bewijslast bij de huurder leggen in geval van aansprakelijkheidsvraagstukken. Inspiratie: Er bestaan mogelijkheden om via een app de huurder zelf de foto’s te laten maken. Zo hoeft er geen afspraak gemaakt te worden en kunnen de beelden direct bij het juiste dossier terecht komen. Digitalisering kan ook een bijdrage leveren door foto’s automatisch op de juiste plek te laten archiveren. (BusinessProcess) Bijwerken foto's Werk informatie over aanwezige ZAV en WMO-aanpassingen bij op basis van de meest actuele informatie. Hierbij kan ook worden vastgelegd of een ZAV is goedgekeurd en of deze door de huurder verwijderd dient te worden bij vertrek. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte informatie over ZAV en WMO-aanpassingen Het bijwerken hiervan kan meteen na de voorinspectie gebeuren, maar er zijn ook corporaties die dit pas bijwerken na sleuteluitgifte omdat pas dan de werkelijke staat van de eenheid na mutatieonderhoud zichtbaar is. (BusinessProcess) Bijwerken gegevens ZAV/WMO Werk de vastgoedgegevens bij op basis waarvan het EPA-label is vastgesteld. Dit label wordt verstrekt door een externe organisatie die de keuring uitvoert. Soms komt het voor dat tijdens de eerste inspectie blijkt dat aangetroffen energetische maatregelen van invloed zijn op het label en moet er een nieuw label aangevraagd worden. (NB. Het actualiseren van het EPA-label zelf is een apart proces). Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte informatie over EPA-label. Externe EPA-adviseur heeft toegang tot het systeem van de corporatie en uploadt zelf de geactualiseerde gegevens. Per mail wordt de woningcorporatie hierover geïnformeerd. (BusinessProcess) Bijwerken gegevens EPA label Wanneer de woningwaardering aangepast moet worden, kan hier een akkoord voor nodig zijn van de hiervoor aangewezen afdeling/persoon. Input: voorstel aanpassing woningwaardering Output: geaccordeerde woningwaardering (BusinessProcess) Accorderen woningwaardering Los van de vaste onderdelen van de woninginspectie, kennen sommige corporaties ook een score of een categorie toe aan de woning, met als doel om beter onderhoud te kunnen voorspellen. Ook deze dient bijgewerkt te worden wanneer er zaken gewijzigd zijn in de woning. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte kwaliteitsstaat Om zeker te zijn dat de kwaliteitsstaat van de eenheden in het systeem up-to-date is, kan een APK worden ingericht zodat de informatie niet alleen afkomstig is uit mutaties. (BusinessProcess) Bijwerken kwaliteitsstaat Procesboek: Te actualiseren vastgoedgegevens verwerkt (BusinessEvent) Vastgoedgegevens geactualiseerd BusinessEvent Sloop vastgesteld BusinessEvent Verkoop vastgesteld BusinessEvent Proces verbaal van oplevering gerealiseerd Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beëindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Afhandelen Huuropzegging bestaat uit de processtappen die nodig zijn om een ingekomen verzoek tot huuropzegging af te handelen. (BusinessProcess) Afhandelen huuropzegging Leg onder meer de volgende gegevens van de huuropzegging vast: De datum van de ontvangst van de huuropzegging. De einddatum, de datum per wanneer de huur, het contract, is opgezegd. De reden van vertrek. Het nieuwe contactadres van de huurder. Input: Verzoek beëindiging huurovereenkomst Output: Verwerkte huuropzegging De huuropzegging kan op verschillende (digitale) manieren binnenkomen. Deze processtap biedt veel mogelijkheden voor digitalisering. Zo kan een contractant bij sommige corporaties bij het digitaal opzeggen van de huurovereenkomst in de ‘mijn’ omgeving of digitale balie ook direct de voor- en eindinspectie inplannen. Een medewerker controleert deze gegevens en legt ze vervolgens vast. Het verwerken van de gegevens is dan niet meer dan het controleren ervan. Een mogelijkheid is om het zo in te richten dat de verwerking van de huuropzegging in het systeem automatisch werkt als trigger voor andere processen, zoals het plannen van inspecties. (BusinessProcess) Verwerken verzoek huuropzegging Archiveer het huuropzeggingsbericht in het hiervoor bestemde systeem. Input: Bevestigde huuropzegging Output: Gearchiveerde huuropzegging Deze stap wordt veelal geautomatiseerd verwerkt. (BusinessProcess) Archiveren huuropzegging Stuur de vertrekkende huurder een bevestiging van de huuropzegging. Neem contact op met de vertrekkende huurder om diens nieuwe adres te controleren en een einddatum af te spreken. Communiceer ook het vervolgtraject, bijvoorbeeld voor: Voorinspectie EPA-label inspectie Verkoopproces Planning mutatiewerkzaamheden Asbestinventarisatie Input: Verwerkte huuropzegging Output: Bevestigde huuropzegging Variant: Bij sommige corporaties wordt de huurder persoonlijk gecontacteerd om de vervolgstappen te bespreken. Dit kan dan een aparte stap ‘contacteren huurder’ zijn. Inspiratie: De bevestiging van een huuropzegging kan ook een trigger zijn voor het proces van asbestinventarisatie wanneer het een eenheid betreft van voor een bepaald bouwjaar. (BusinessProcess) Bevestigen huuropzegging De vertrekkende huurder levert de sleutels in, samen met de meterstanden en het overnameformulier (en indien van toepassing de getekende afstandsverklaring). Hiermee is de beëindiging van de huurovereenkomst geformaliseerd. Input: Ondertekend Eindinspectierapport Output: Ingenomen sleutels beëindigde huurovereenkomst Sleutels worden in sleutelkluis geplaatst. (BusinessProcess) Innemen sleutels en formaliseren beëindigd huurcontract Stel indien de huurder zich niet aan de, in het eindinspectierapport vastgelegde, afspraken houdt, een in gebreke stellingsbericht op en stuur deze aan de contractant. Indien de contractant niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt het Incassoproces gestart. Input: Eindinspectierapport Output: In gebreke gestelde contractant (BusinessProcess) In gebreke stellen huurder Maak de eindnota op basis van alle informatie over de huur(opzegging) en woninginspectie. Input: Ondertekend eindinspectierapport, openstaand saldo huur en servicecomponenten, andere openstaande nota’s en ZAV-afspraken Output: Opgestelde eindnota (BusinessProcess) Opstellen eindafrekening Controleer opgemaakte eindnota. Input: Opgestelde eindnota Output: Gecontroleerde eindnota Controle hoeft niet achteraf plaats te vinden wanneer bij het opvoeren van kosten deze aan de voorkant al worden geaccordeerd door de budgethouder. De eindnota kan dan automatisch worden gegenereerd en verstuurd. (BusinessProcess) Controleren eindafrekening Verstuur de goedgekeurde eindafrekening naar de huurder. De bedrijfsfunctie huurdebiteurenbeheer ontvangt een kopie om een factuur te kunnen opstellen indien de huurder moet betalen. De bedrijfsfunctie crediteurenbeheer ontvangt een kopie om een boeking te kunnen doen indien de huurder geld ontvangt. Input: Goedgekeurde eindnota Output: Verstuurde eindnota (BusinessProcess) Versturen eindafrekening Coördineren verhuurklaar maken eenheid bestaat uit de processtappen die nodig zijn om een leegkomende eenheid klaar te maken voor een nieuwe verhuring. (BusinessProcess) Coördineren verhuurklaar maken eenheid Bepaal op basis van het huurbeleid en de vastgoedstrategie voor eenheid/complex, wat de vervolgstappen gaan zijn. Dit kan zijn: Klaarmaken voor verhuur (in dit geval start dit proces Coördineren verhuurklaar maken eenheid). Klaarmaken voor verkoop (ander werkproces). Klaarmaken voor tijdelijke verhuur bij sloop of renovatie (ander werkproces). Klaarmaken voor project (leegstand) (ander werkproces). Asbestinventarisatie (ander werkproces). Input: Huurbeleid / Vastgoedstrategie Output: Bepaalde vervolgstappen Aan de hand van vastgoedbeleid automatisch de juiste vervolgstappen in werking zetten. Automatische controle inrichten of asbestinventarisatie voor deze eenheid nodig is. (BusinessProcess) Controleren bestemming Verstrek opdracht tot het starten van het proces ‘Regisseren mutatieonderhoud’. Input: Bepaalde vervolgstappen / input vanuit de woninginspectie Output: Gestarte regie mutatieonderhoud Automatiseren bij aanvraag opzegging. (BusinessProcess) Verstrekken opdracht tot regie mutatieonderhoud Bepaal de aanbiedhuur waarvoor de eenheid aan nieuwe klanten wordt aangeboden. Dit wordt bepaald op basis van het huurbeleid en de vastgoedstrategie. Input uit de EPA- en woninginspectie kan hierop van invloed zijn, zoals aangepaste WWS-punten. Input: Huurbeleid / Vastgoedstrategie / input vanuit de woninginspectie Output: Concept aanbiedhuur Automatisch laten bepalen van de aanbiedhuur (inclusief eventuele aftoppingen) op basis van de WWS-punten en huurbeleid dat in systemen is vastgelegd. In dit geval dient er wel een controle te worden gedaan op afwijkingen. (BusinessProcess) Bepalen aanbiedhuur De hiervoor bevoegde medewerker keurt de bepaalde aanbiedhuur definitief goed. (In sommige gevallen gebeurt de goedkeuring vooraf in de werkstroom, zodat het achteraf niet meer nodig is. Input: Concept aanbiedhuur Output: Vastgestelde aanbiedhuur Deze stap is optioneel, omdat veel corporaties het aan de voorkant zo in het (ERP) systeem inrichten en goedkeuren, dat achteraf goedkeuren niet meer nodig is. In verband met functiescheiding is het echter wel essentieel dat deze goedkeuring ergens is ingericht. (BusinessProcess) Goedkeuren aanbiedhuur Indien er in proces Werven & selecteren geen kandidaten reageren of alle kandidaten weigeren, kan besloten worden om tot verhuurbevorderende maatregelen over te gaan. Hiervoor dient intern wel goedkeuring te worden gegeven. Input: Weigering door veel kandidaten Output: Geaccordeerde verhuurbevorderende maatregelen (BusinessProcess) Nemen verhuurbevorderend- e maatregelen Bepaal of de eenheid gepubliceerd dient te worden aan de hand van vastgesteld beleid of het complexbeheerplan. – Ga dan naar Publiceren Eenheid - of dat er sprake is van een directe matching of een ander matchingsproces. Ga in dat geval naar Bepalen kandidatenlijst. Input: Vastgestelde aanbiedhuur Output: Te matchen eenheid (BusinessProcess) Bepalen wel/niet publiceren Accepteer het conform uitgevoerde mutatieonderhoud ten behoeve van de verhuur van de eenheid Input: Opdracht tot regie mutatieonderhoud gereed Output: Geaccepteerd uitgevoerd mutatieonderhoud (BusinessProcess) Accepteren uitgevoerd mutatieonderhoud Procesboek: Te matchen eenheid dit was 'Eenheid klaar voor verhuur' maar omdat dit proces ook voor te verkopen eenheden/appartementsrechten toegepast kan worden is de naam van de gebeurtenis generieker geformuleerd (BusinessEvent) Eenheid voor matching beschikbaar gesteld BusinessEvent Verzoek beeïndigen huurovereenkomst verwerkt BusinessEvent Opdracht Splitsen vastgoed verstrekt BusinessEvent Vastgoed opgeleverd Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Het zorgdragen voor de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Coördinatie vastgoedrealisatie (Her)Ontwikkelen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties zelf als opdrachtgever het ontwikkelen en realiseren van vastgoed laten realiseren met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren of (gedeeltelijk) te verkopen aan individuele kopers (BusinessProcess) (Her)Ontwikkelen eenheden BusinessProcess Overdragen opgeleverd vastgoed BusinessProcess Controle registratie op datavereisten tbv exploitatie BusinessProcess Opstellen overdrachtsdossier Procesboek: Te actualiseren vastgoedgegevens (BusinessEvent) Actualisatie vastgoedgegevens gevraagd Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatie gereed maken van vastgoed en/of de beëindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtransactie Het zorgdragen dat de administratieve eenheden worden geadministreerd conform het voorgenomen beleid en in achtneming van wet- en regelgeving (voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed). (BusinessFunction) Vastgoedexploitatie Voorheen: Exploitatiegereed maken eenheden Alternatief: Beheren assetsadministratie of exploteren exploitatie (BusinessProcess) Wijzigen exploitatie BusinessProcess Eenheid uit exploitatie nemen oa Opdracht vastgoedcluster opnemen in MJOB (BusinessProcess) Coördineren administratieve vastlegging Afsluiten: - verhuur - sociaal beheer/leefbaarheid - dagelijks onderhoud - leegstandsbeheer - VvE-beheer (BusinessProcess) Coördineren Uit exploitatie BusinessProcess In exploitatie nemen eenheid BusinessProcess Opdracht splitsen vastgoed oa Opdracht vastgoedcluster opnemen in MJOB (BusinessProcess) Coördineren administratieve vastlegging Opstarten: - verhuur - sociaal beheer/leefbaarheid - planmatig onderhoud (opstellen MJOB) - dagelijks onderhoud - VvE-beheer (BusinessProcess) Coördineren In exploitatie BusinessProcess Opvoeren nieuw vastgoedcluster BusinessProcess Opvoeren en koppelen administratieve eenheden * omzetten daeb/niet-daeb en vice versa * hernummering eenheden * financiële wijzgingen (N)PO * financiële wijzigingen renovatie * financiële wijziging indirecte herwaardering (BusinessProcess) Wijzigen exploitatie eenheid BusinessProcess Verwerken omzetting Daeb/niet-daeb BusinessProcess Verwerken verzoek hernummering eenheid BusinessProcess Verwerken financiële wijziging (N)PO BusinessProcess Verwerken financiële wijziging renovatie BusinessProcess Verwerken financiële wijziging indirecte herwaardering BusinessEvent Lopende exploitatie van eenheid beëindigd BusinessProcess Te wijzigen exploitatie eenheid verwerkt BusinessEvent Opgeleverd vastgoed verwerkt BusinessEvent Te exploiteren eenheid Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverkoop Verkopen appartementen is het bedrijfsproces waarmee appartementsrechtenvan van gesplist vastgoed worden verkocht en teruggekocht (BusinessProcess) Verkopen appartementsrechten BusinessProcess Splitsen vastgoed BusinessProcess Verstrekken opdracht aanvragen splitsingsvergunnin- g BusinessProcess Ontvangen en verwerken splitsingsvergunnin- g BusinessProcess Retourneren splitsingsakte en tekening(en) BusinessProcess Verstrekken opdracht tot splitsing BusinessProcess Controleren splitsingsakte en tekening(en) BusinessProcess Opdracht voor opstellen MJOB BusinessProcess Opstellen indicatie PO en VvE-bijdrage BusinessProcess Overdragen aan VvEbeheer In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) BusinessProcess Verzamelen benodigde gegevens BusinessProcess Verstrekken opdracht passeren splitsingsvergunnin- g en inschrijven in KvK BusinessProcess Verwerken bezwaren splitsingsvergunning BusinessProcess Verwerken akte van splitsing In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) Woningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. * Sommige woningcorporties kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. * Andere woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten). (BusinessProcess) Verkopen appartementsrecht In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) onderhand verkoop of aanbieden via website of verkoop aan zittende huurder (BusinessProcess) Bepalen verkoopwijze Aanbieding zittende bewoner is geen onderdeel van de procesketen wederverkoop, is alleen bij verkoop aan zittende huurders (BusinessProcess) Aanbieding zittende bewoner Aanbieding zittende bewoner is geen onderdeel van de procesketen wederverkoop, is alleen bij verkoop aan zittende huurders (BusinessProcess) Verwerken reactie zittende bewoner BusinessProcess Overeenstemming vastleggen BusinessProcess Opstellen koopovereenkomst koopbescheiden is de koopakte (BusinessProcess) Ondertekenen en doorsturen koopovereenkomst BusinessProcess Accorderen concept leveringsakte en verstrekken verkoopvolmacht notaris BusinessProcess Controleren nota van afrekening BusinessProcess Oplevering eenheid BusinessProcess Verwerken leveringsstukken Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen. (BusinessProcess) Verwerken terugkoop In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) BusinessProcess Registreren teugkoopverzoek BusinessProcess Vastleggen en versturen terugkoopaanbiedi- ng BusinessProcess Verwerken reactie bewoner op terugkoopaanbod BusinessProcess Aanmaken terugkoopopdracht (incl ontbinden erfpachtovereenko- mst) notaris BusinessProcess Verwerken en controleren leveringsstukken notaris BusinessProcess Verstrekken terugkoopvolmacht notaris BusinessProcess Aanmaken opstelverzoek betalingsopdracht BusinessProcess Verwerken transport terugkoop BusinessProcess Controleren bestemming verkoop BusinessEvent Terugkoop verwerkt BusinessEvent Verwerkte verkoop BusinessEvent Opdracht splitsen vastgoed gerealiseerd Verkopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee eenheden worden verkocht en teruggekocht en optioneel percelen in (onder)erfpacht worden uitgegeven respectievelijk worden beeindigd (BusinessProcess) Verkopen eenheden Indien de koper (inmiddels verkoper) de opstal of het appartementsrecht wil verkopen, dan is de woningcorporatie (afhankelijk van de eerder overeengekomen regeling) gerechtigd of verplicht om de opstal - en indien van toepassing - de (onder)erfpachtregeling te beëindigen - of het appartementsrecht terug te kopen. (BusinessProcess) Verwerken terugkoop In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) BusinessProcess Vastleggen en versturen terugkoopaanbiedi- ng BusinessProcess Verwerken reactie bewoner op terugkoopaanbod BusinessProcess Aanmaken terugkoopopdracht (incl ontbinden erfpachtovereenko- mst) notaris BusinessProcess Verwerken en controleren leveringsstukken notaris BusinessProcess Verstrekken terugkoopvolmacht notaris BusinessProcess Verwerken transport terugkoop BusinessProcess Aanmaken opstelverzoek betalingsopdracht BusinessProcess Registreren teugkoopverzoek BusinessProcess Controleren bestemming verkoop Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen 'vrij' verkopen inclusief het onderliggende perceel. Soms kiezen woningcorporaties om moverende redenen voor verkoop met een terugkoopregeling (zoals koopgarant). Indien een terugkoopregeling wordt voorzien, dan wordt doorgaans het onderliggende perceel van het pand in (onder)erfpacht uitgegeven om daarmee de terugkooprechten en plichten juridisch te regelen. (BusinessProcess) Verkopen opstal In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) BusinessProcess Opstellen koopovereenkomst koopbescheiden is de koopakte (BusinessProcess) Ondertekenen en doorsturen koopovereenkomst BusinessProcess Controleren nota van afrekening BusinessProcess Verwerken leveringsstukken onderhand verkoop of aanbieden via website of verkoop aan zittende huurder (BusinessProcess) Bepalen verkoopwijze BusinessProcess Overeenstemming vastleggen BusinessProcess Accorderen concept leveringsakte en verstrekken verkoopvolmacht notaris BusinessProcess Oplevering eenheid Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen verkopen inclusief het onderligggende perceel. Indien echter een terugkoopregeling wordt beoogd, dan wordt doorgaans het perceel in (onder)erfpacht uitgegeven teneinde een terugkoopregeling juridisch te regelen zodat het terugkooprecht of - plicht juridsch is gewaarborgd.. (BusinessProcess) Verpachten perceel BusinessProcess Opstellen erfpachtovereenko- mst BusinessProcess Bepalen looptijd erfpachtcanon BusinessProcess Ondertekenen en doorsturen erfpachtovereenko- mst In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Aanvragen taxatie(s) In het werkproces verpachten perceel is deze stap alleen van toepassing indien een andere looptijd van erfpachtcanon wordt bepaald dan de standaard. (BusinessProcess) Controleren en verwerken taxatie(s) BusinessProcess Controleren nota van afrekening BusinessProcess Verwerken leveringsstukken BusinessProcess Accorderen concept leveringsakte en verstrekken verkoopvolmacht notaris BusinessEvent Verwerkte verkoop BusinessEvent Verwerkte verkoop BusinessEvent Terugkoop verwerkt Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaankoop Aankopen eenheden is het bedrijfsproces waarmee woningcorporaties vastgoedproposities kopen (en verkopen incdenteel) om de vastgoedportefeuille aan te vullen (of gedeeltelijk af te stoten) met als doel om het vastgoed zelf te gaan exploiteren (of gedeeltelijk te verkopen aan andere woningcorporaties, of institutionele beleggers inclusief de exploitatie en daaruitvoortkomende rechten en plichten). (BusinessProcess) Aankopen eenheden BusinessProcess Voorbereiden aankoop vastgoedcluster BusinessProcess Nemen definitief besluit aankoop BusinessProcess Opdracht verstrekken betaalopdracht notaris BusinessProcess Verstrekken opdracht taxatie en bouwkundige inspecte BusinessProcess Controleren koopovereenkomst en aankoopvolmacht BusinessProcess Overeenkomen aankoopprijs BusinessProcess Controleren aankoopvolmacht BusinessProcess Opdracht overnemen vastgoedregistratie BusinessProcess Voeren onderhandelingen aankoop BusinessProcess Beoordelen taxatie en bouwkundige staat BusinessProcess Nemen onderhandelingsbe- sluit BusinessProcess Ondertekenen koopovereenkomst BusinessProcess Versturen aankoopvolmacht BusinessProcess Opstellen memo betaalopdracht BusinessProcess Versturen getekende koopovereenkomst BusinessProcess Verwerken aankoop vastgoedcluster BusinessProcess Opdracht in exploitatie nemen vastgoed BusinessProcess Archiveren notariële akte BusinessProcess Overdracht aan 'beheer' BusinessProcess Opdracht informeren huurders nieuwe eigenaar/verhuurder BusinessEvent Aankoop vastgoedcluster gerealiseerd BusinessProcess Voorbereiden verkoop vastgoedcluster BusinessProcess Accepteren verkoopprijs BusinessProcess Formeren projectteam intern (bijvoorbeeld aantal lopende incassodossiers) én extern (zoals gemeente tav gemeentelijke heffingen) (BusinessProcess) Opvragen informatie vastgoedcluster BusinessProcess Opdracht informeren bewoners over voorgenomen verkoop BusinessProcess Opdracht opstellen concept akte van levering vastgoedcluster BusinessProcess Aanbieden aan aspirant koper BusinessProcess Voeren onderhandelingen verkoop BusinessProcess Nemen onderhandelingsbe- sluit BusinessProcess Opdracht opstellen definitieve akte van levering BusinessProcess Aanvragen zienswijze gemeente tteostemming te verlenen door ministerie (BusinessProcess) Vragen toestemming verkoop BusinessProcess Opdracht uitvoeren opleverinspectie BusinessProcess Verwerken verkoop vastgoedcluster BusinessProcess Opdracht definitief uit exploitatie nemen vastgoed BusinessProcess Archiveren notariële akte BusinessProcess Controleren ontvangen koopsom BusinessEvent Verkoop vastgoedcluster gerealiseerd Procesboek: Te verkopen eenheid (BusinessEvent) Eenheid voor verkoop aangeboden Procesboek: Verzoek terugkoop koper (BusinessEvent) Terugkoopverzoek koper ontvangen Procesboek: Verzoek beeindiging huurovereenkomst (BusinessEvent) Huuropzegging ontvangen In processenboek: Verwerkte huuropzegging (BusinessEvent) Huuropzegging bevestigd BusinessEvent Te wijzigen exploitatie eenheid Procesboek: Te verkopen eenheid (BusinessEvent) Eenheid voor verkoop aangeboden Procesboek: Verzoek terugkoop koper (BusinessEvent) Terugkoopverzoek koper ontvangen BusinessEvent Aankoopbesluit genomen BusinessEvent Aankoop vastgoedcluster voorbereid BusinessEvent Besluit te verkopen vastgoedcluster BusinessEvent Verkoop vastgoedcluster voorbereid BusinessEvent Aankoop vastgesteld Procesboek: Te verkopen eenheid (BusinessEvent) Eenheid voor verkoop aangeboden ArchiMateNote Dienstverlening aan de woningcorporatie zelf Fysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid De (her)ontwikkelde eenheid is door de woningcorporatie zelf (her)ontwikkeld om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) (Her)ontwikkelde eenheid BusinessService Overdrachtsbesluit Dit betreft de verzameling administratieve eenheden (oftewel de te exploiteren eenheid). Indien sprake is van verhuur dan zijn het de verhuurbare eenheden, indien sprake is van verkoop (en terugkoop) dan betreft het de verkoopbare eenheden. (BusinessService) Geadministreerde Assets- exploitatie BusinessService Uit exploitatie genomen eenheid BusinessService In exploitatie genomen eenheid BusinessService Gewijzigde exploitatie eenheid De aangekochte eenheid is door de woningcorporatie zelf aangekocht om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) Aangekocht vastgoed BusinessService Aan te kopen vastgoedcluster BusinessService Aangekocht vastgoedcluster BusinessService Af te stoten vastgoedcluster BusinessService Verkocht vastgoedcluster Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. (BusinessService) Appartementsrecht BusinessService Opgerichte VvE Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid Dit is de eenheid die door de woningcorporatie gereed is gemaakt om (opnieuw) te gaan verhuren. (BusinessService) Eenheid klaar voor verhuur Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garanties, beheerovereenkomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Dit betreft de mutaties in de administratie van alle relevante vastgoedkenmerken die de woningcorporatie beheerd om zicht te hebben en te houden op de samenstelling en kwaliteit van de gehele vastgoedportefeuille en eventuele betrokkenheid van derden (zoals VVE's). (BusinessService) Geactualiseerde vastgoedgegevens ArchiMateNote Dienstverlening aan de koper Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. (BusinessService) Appartementsrecht BusinessService Verkoopakte gepasseerd Eigendom koop eenheid betreft een zakelijk recht oftewel een absoluut recht betreft op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is. (BusinessService) Eigendom koopeenheid BusinessService Verkoopakte gepasseerd BusinessService Erfpacht overeenkomst ArchiMateNote Dienstverlening aan de verkoper Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. (BusinessService) Appartementsrecht BusinessService Terugkoopakte gepasseerd Eigendom koop eenheid betreft een zakelijk recht oftewel een absoluut recht betreft op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is. (BusinessService) Eigendom koopeenheid BusinessService Terugkoopakte gepasseerd ArchiMateNote Dienstverlening aan vertrekkende huurder Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid Dit is de huurovereenkomst die op initiatief van huurder of verhuurder (met inachtneming van de opzegtermijn) is ontbonden en daarmee het exclusief gebruiksrecht en daaruit voortkomende rechten voor huurder is komen te vervallen per datum waarop de huurovereenkomst is beeindigd. (BusinessService) Huurovereenkomst beëindigd RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Verhuren eenheden realiseert: Exclusief gebruiksrecht huureenheid (RealizationRelationship) Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship indien wijziging exploitatie <> verkoop TriggeringRelationship Indien verkoop TriggeringRelationship Indien verkoop TriggeringRelationship TriggeringRelationship Ontwikkelingen eenheden realiseert: Fysieke eenheden (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Revisiemodel TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Verkopen appartementen realiseert: Appartementsrecht (RealizationRelationship) Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship indien verhuur Verkopen eenheden realiseert: Bloot eigendom koopeenheid (RealizationRelationship) Realiseert TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship indien verhuur TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 06-04-2024 06:36:53 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 06:36:53 CEST
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Voeren Assetsadministratie

Prototype

Het exploiteren van vastgoed impliceert het administratief vastleggen en actueel houden van de kenmerken van vastgoed (de fysieke wereld) én het administreren van de exploitatie van vastgoed. De scheiding tussen enerzijds de fysieke wereld en anderzijds de administratieve wereld is goed te zien in het CORA bedrijfsobjectendomein Vastgoed.

Het registeren en beheren van de kenmerken van de fysieke kant van het vastgoedbeheer kent reeds de nodige aandacht zoals te lezen op de Aedes themapagina instrumenten-bim.

Het administreren van de exploitatie is mede het gevolg van wet- en regelgeving. Sinds de scheiding Daeb/niet Daeb moeten woningcorporaties een strikte scheiding aanhouden in de administratie. Soms komt het voor dat eenheden tussen de administraties switchen, bijvoorbeeld omdat een sociale huurwoning opnieuw verhuurd wordt in de vrije sector huur en vice versa. Of een woning die teruggekocht wordt die vervolgens als sociale huurwoning aan de markt wordt aangeboden. De kaders hiervoor vormen de portefeuille strategie en het assetmanagement van de woningcorporatie.

Het administreren van de vastgoedadministratie vormt in CORA stuurscenario ‘Voeren Assetsadministratie’.
De verzameling van processen voor het in- en uit- exploitatie nemen van vastgoed respectievelijk het wijzigen van de exploitatie van vastgoed inclusief de verschillende gebeurtenissen.

Toelichting figuur


Deze figuur laat zien dat een stuurscenario een verzameling processen (of soms inclusief procesketens) betreft waarop integraal gestuurd wordt. De producten, diensten, processen en daarvoor benodigde bedrijfsfuncties, worden in onderlinge samenhang weergeven.

  • Aan de rechterzijde worden altijd de producten en diensten getoond en links daarvan het betreffende proces weergegeven. De processen worden daarbij geclusterd per bedrijfsfunctie waarbij het uitgangspunt is dat we altijd beginnen met bovenaan de sturende bedrijfsfuncties te modelleren, in het midden de primaire bedrijfsfuncties en onderaan de ondersteunende bedrijfsfuncties.


  • De verticale weergave maakt het mogelijk om met je muis makkelijker verticaal te kunnen scrollen. Op een beeldscherm is horizontaal scrollen veel lastiger.


Elementen


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 18:54.