Domein Relaties

Bedrijfsobjecten

Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Het stelsel van basisregistraties is het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de overheid. (Grouping) Stelsel van Basisregistraties ArchiMateNote Kadaster Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Toelichting: Kadastrale aanduiding authentiek volgens de BRK Plaatselijke aanduiding (adres) authentiek volgens de BAG. Overige gegevens zijn niet authentiek, maar wel basisgegeven. (BusinessObject) Appartementsrecht Een appartementsrechtsplitsing is het in appartementsrechten gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten. Toelichting: Door splitsing wordt het zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten getransformeerd in nieuwe zakelijke rechten, waarbij het gesplitste zakelijk recht zelf tenietgaat. Na splitsing zijn de appartementsrechten in de BRK zelfstandige kadastrale objecten geworden, terwijl als keerzijde de zakelijke rechten die in de splitsing betrokken zijn, niet meer vatbaar zijn voor overdracht, ed. Het eigendom van de appartementsrechten is in de BRK na splitsing tename van de betrokken gerechtigden gesteld. De appartementsrechten ontstaan door het opmaken van de authentieke notariële akte van splitsing inclusief reglement en splitsingtekening en door inschrijving van deze akte in de openbare registers van het Kadaster. De splitsingstekening en de akte duiden de gedeelten van het gebouw aan die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Alle appartementseigenaren zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren (VvE). Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren, en de statuten van de vereniging (art 112 BW Boek 5). Deze rechtspersoon VvE is niet de rechthebbende van de gesplitste zakelijke rechten of de afzonderlijke appartementsrechten. Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het geheel en vormen de gemeenschap van appartementseigenaren. Een Appartementsrechtsplitsing betreft een hoofdsplitsing, een ondersplitsing of een splitsing afkoop erfpacht: - Hoofdsplitsing: Ingeval het het gesplitste zakelijk recht van een of meer percelen betreft spreken we van een hoofdsplitsing - Ondersplitsing: Na de hoofdsplitsing kan een zakelijk recht van een appartementsrecht zijn ondergesplitst in nieuwe appartementsrechten. - Splitsing afkoop erfpacht: In uitzonderlijke gevallen is na splitsing van de erfpacht van een perceel ook de eigendom aan de splitsing toegevoegd. (BusinessObject) Appartementsrecht- Splitsing ArchiMateNote Inkomen Inkomen is het inkomen van een persoon dat wordt geregistreerd in de basisregistratie inkomen (BRI). (BusinessObject) Inkomen Het verzamelinkomen is het geregistreerde inkomen dat wordt vastgelegd in de basisregistratie inkomen (BRI). Dit inkomen wordt gebasseerd op de aangifte inkomstenbelasting. Op de aanslag heet dit inkomen het verzamelinkomen. Toelichting BRI: Wordt er geen aangifte gedaan? Dan registreert de BRI het belastbaar jaarloon. Dit jaarloon wordt gebasseerd wij op de uitkering, pensioen of loon uit loondienst. (BusinessObject) Verzamelinkomen Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. (Grouping) Relaties Een organisatie die is opgericht en rechten en plichten heeft. (BusinessObject) Rechtspersoon Alle natuurlijke personen die samen leven en een duurzaam gemeenschappelijke eenheid vormen. (BusinessObject) Huishouden Een huishouden bestaande uit meerdere natuurlijke personen. (BusinessObject) Meerpersoonshuishoude- n Een huishouden bestaande uit één natuurlijk persoon. (BusinessObject) Eenpersoonshuishouden Een mens met een identiteit, rechten en plichten. Definitie BRP: Een natuurlijk persoon waarvan vanwege zijn verblijf in Nederland of vanwege zijn opname als niet-ingezetene een Persoonslijst (PL) is aangelegd. Toelichting BRP: Elk persoon die naar verwachting in een periode van zes maanden meer dan vier maanden zijn verblijf in Nederland heeft, is verplicht daarvan aangifte te doen, waarbij er een PL wordt aangelegd. Een persoon die daaraan niet voldoet kan zich als niet-ingezetene laten inschrijven. Een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) kan ook personen als niet-ingezetene laten inschrijven. (BusinessObject) Natuurlijk persoon Een persoon is een natuurlijk- of een rechtspersoon. (BusinessObject) Persoon Een relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk. (BusinessObject) Relatienetwerk Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie (Grouping) Rollen Een direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Direct belanghebbende Een natuurlijk persoon ingehuurd of in dienst van een organisatie, die werkzaamheden van de organisatie uitvoert. (BusinessObject) Medewerker Een persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt. (BusinessObject) Klant Een persoon die het exclusief gebruiksrecht krijgt door middel van een huurovereenkomst. (BusinessObject) Huurder Een persoon die het geheel of gedeeltelijk eigendom van een kadastraal object verkrijgt tegen een vergoeding. (BusinessObject) Koper (van vastgoed) Een (beoogd) huishouden dat de intentie heeft te verhuizen naar een woning. Toelichting: Veel woningcorporaties participeren in samenwerkingsverbanden voor woonruimteverdeling. In dat geval is de woninzoekende 'klant' van de woonruimteverdeler. Zodra een woningzoekende een woning gaat huren van één van de deelnemende woninbgcorporaties, dan is sprake van een klantoverdrachtsmoment indien de definitieve verhuring automatisch is gekoppeld aan de beeindiging van de inschrijving bij de woonruimteverdeler. (BusinessObject) Woningzoekende Een vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken. (BusinessObject) Vereniging van Eigenaren Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt om haar leden in staat te stellen zelfstandig te voorzien in het beheer en onderhoud van de door hen bewoonde woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving. (BusinessObject) Wooncoöperatie Een persoon die via zakelijk recht de bevoegdheid heeft gekregen andermans onroerende zaak te gebruiken. (BusinessObject) Erfpachter Iemand die van rechtswege of met goedkeuring dezelfde rechten heeft als de hoofdhuurder. (BusinessObject) Medehuurder Een persoon die goederen en/of diensten levert aan een klant. (BusinessObject) Leverancier Een openbaar ambtenaar met wettelijke bevoegdheden om onder meer betaling af te dwingen. (BusinessObject) Deurwaarder Een persoon die in opdracht van de Vereniging van Eigenaren VvE-beheerdiensten levert. (BusinessObject) VvE-beheerder Een persoon die als derde partij een door de hoofdhuurder gehuurde onroerende zaak geheel of gedeeltelijk huurt van de hoofdhuurder. (BusinessObject) Onderhuurder Een indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Indirect belanghebbende Een potentiële klant. (BusinessObject) Prospect Een persoon die één of meer natuurlijke en/of rechtspersonen vertegenwoordigt. (BusinessObject) Contactpersoon Een natuurlijk persoon voor wie de woning de primaire verblijfplaats is. (BusinessObject) Bewoner Een lid van een Vereniging van Eigenaren Toelichting: Het VvE-lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met het appartmentsrecht. Een VvE-lis is een afgeleide klant want de VvE sluit de beheerovereenkomst. VvE-leden nemen op hun beurt dus alleen indirect diensten van de VvE-beheerder af. (BusinessObject) VvE-lid Een persoon die een kadastraal object bezit. (BusinessObject) Eigenaar (van vastgoed) Een natuurlijk persoon die ergens 'tijdelijk' woonachtig is. (BusinessObject) Thuisloos persoon Een natuurlijk persoon die nergens 'woonachtig' is. (BusinessObject) Dakloos persoon Een persoon die door een rechter is aangewezen om de rechten en plichten van een andere persoon te beheren die dat zelf voor een deel of het geheel niet kan of mag (BusinessObject) Bewindvoerder Persoon, verzekering of (reserve)fonds (risicodrager) waar de te maken kosten in beginsel in rekening worden gebracht. (BusinessObject) Betaler De gemeente is bronhouder van de BAG voor het uitgeven van adressen (BusinessObject) Bronhouder BAG De gemeente is bronhouder van de WOZ voor het bepalen van de WOZ waarde. (BusinessObject) Bronhouder WOZ BusinessObject CBS BusinessObject Bronhouder wijk en buurtindeling Nederlend Zelfstandig onderdeel van de staat gericht het bestuur van de gemeentedoor de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. (BusinessObject) Gemeentebestuur Zelfstandig onderdeel van de staat, de Nederlandse rijksoverheid, gericht het bestuur van Nederland door het parlement (2e en 1e kamer) en de Ministerraad inclusief de departementen. (BusinessObject) Rijksoverheid Zelfstandig onderdeel van de staat gericht het bestuur van de provincie door Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. (BusinessObject) Provinciaal bestuur Een natuurlijk persoon die asiel heeft aangevraagd in Nederland en die een verblijfstatus heeft gekregen om zich tijdelijk of permanent in Nederland te mogen vestigen. (BusinessObject) Statushouder Een melder is iemand die een melding doet bij de woningcorporatie. Een melder kan een klant zijn van de woningcorporatie, maar dat hoeft niet. (BusinessObject) Melder Een persoon die uniek door de woningcorporatie is geïdentificeerd en die recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie zonder dat deze persoon daarvoor noodzakelijkerwijs een overeenkomst met de woningcorporatie heeft afgesloten. De rechten van de afgeleide klant komen voort uit de relatie die hij heeft met een klant die wel een overeenkomst heeft met de woningcorporatie. Toelichting CORA: Woningcorporaties zien de rol van klant doorgaans ruimer dan feitelijk op basis van overeenkomsten is geregeld. Immers huurders hebben vaak huishoudens met meerdere leden. Of bij het bevorderen van een leefbare woonomgeving kijken woningcorporaties niet alleen naar de eigen huurders maar ook naar de bewoners van de hele buurt. Er is dan sprake van een indirect belang. (BusinessObject) Afgeleide klant Het stelsel van basisregistraties is het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de overheid. (Grouping) Stelsel van Basisregistraties ArchiMateNote Basis registratie personen Degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen. (BusinessObject) Ingezetene Degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen, die zijn adres voor een maximale termijn van 4 maanden heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen. (BusinessObject) Niet ingezetene ArchiMateNote Handelsregister Een onderneming is “een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen” (BusinessObject) Onderneming Een verband tussen één of meer personen met voldoende mate van zelfstandigheid, inbreng van arbeid of middelen, winstoogmerk en extern optreden (i.g.v. een onderneming) dan wel een in een organisatorisch verband, dat toebehoort aan een niet-natuurlijk persoon welke registratieplichtig is, uitgeoefende activiteit die niet valt onder de criteria voor onderneming of bedrijfsmatigheid welke adresseerbaar is middels ofwel een vestiging ofwel het adres van een bepaalde vertegenwoordiger (i.g.v. een niet-ondernemings-activiteit). (BusinessObject) Maatschappelijke activiteit Grouping Sectorregistratie ArchiMateNote Centraal Insolventieregister (CIR) BusinessObject Schuldsanering Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (Grouping) Gebeurtenissen Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen enkele (meestal drie of meer) personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. (Grouping) Organisatie Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Toelichting: Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie binnen deze (samengestelde) entiteit (BusinessObject) Bedrijf Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Vastgoed wordt ook wel onroerend goed genoemd. Voorbeelden van vastgoed zijn huizen, bedrijfspanden, winkels of fabrieken. Niet alleen de gebouwen vallen onder vastgoed, ook de bijbehorende grond zien we als onderdeel van vastgoed. In CORA maken we onderscheid tussen fysiek vastgoed (dat de GeBoRa als referentie voor de sector gebouwde omgeving gaat uitwerken), gebruik (en functie) respectievelijk administratief (de explotatie van vastgoed). (Grouping) Vastgoed Een bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden. (BusinessObject) Bouwkundig element ArchiMateNote Direct naar domein: Domein Kadaster (BRK) (ArchiMateView) Domein Kadaster (BRK) Domein Gebeurtenissen (ArchiMateView) Domein Gebeurtenissen Domein Financiën (ArchiMateView) Domein Financiën Domein Topografie (ArchiMateView) Domein Topografie Domein Overeenkomsten (ArchiMateView) Domein Overeenkomsten Domein Publicaties (ArchiMateView) Domein Publicaties Domein Matching (ArchiMateView) Domein Matching Domein Energieprestatie (ArchiMateView) Domein Energieprestatie Domein Vastgoed (ArchiMateView) Domein Vastgoed Domein Organisatie (ArchiMateView) Domein Organisatie Relaties (ArchiMateView) Relaties Domein Onderhoud (ArchiMateView) Domein Onderhoud Domein Dossier (ArchiMateView) Domein Dossier Domein Projectontwikkeling (ArchiMateView) Domein Projectontwikkeling Bedrijfsobjectenmodel (ArchiMateView) Bedrijfsobjectenmodel Domein Woningwaardering (ArchiMateView) Domein Woningwaardering Domein Akte (BRK) (ArchiMateView) Domein Akte (BRK) Domein Basis registratie personen (BRP) (ArchiMateView) Domein Basis registratie personen (BRP) Domein Handelsregister (HR) (ArchiMateView) Domein Handelsregister (HR) Domein Inkomen (BRI) (ArchiMateView) Domein Inkomen (BRI) Domein Waarde onroerende zaken (WOZ) (ArchiMateView) Domein Waarde onroerende zaken (WOZ) Domein Adres (BAG) (ArchiMateView) Domein Adres (BAG) AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship heeft AssociationRelationship tbv inkomenstoets AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship indien (onder)erfpa- cht SpecializationRelationship AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship groepeert SpecializationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship indien appartement- srecht AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship n:n AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 15:27:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:27:50 CEST


Legenda
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

Domein Relaties

Referentie
Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie.


Toelichting domein relaties

Het domein Relaties komt nagenoeg overeen met de CORA rollen. Vanuit die hoedanigheid moet ook de samenhang van het domein Relaties worden gezien. Zo kan een persoon tegelijkertijd meerdere rollen vervullen. Per rol zijn gegevens van belang die universeel kunnen zijn en andere die gekoppeld zijn aan specifieke rollen. Zo is de inschrijfdatum van een woningzoekende slechts relevant bij de klantrol woningzoekende, is de ingangsdatum van de lopende huurovereenkomst ook relevant bij de rol huurder en zijn voor- en achternaam universeel voor alle rollen van dezelfde persoon relevant.
Door onderscheid te maken tussen rollen en personen kan derhalve berekend worden hoeveel klanten de woningcorporatie bediend. Daarvoor is het aantal personen met ten minste één van genoemde klantrollen relevant, waarbij de woningcorporatie natuurlijk zelf de diensten levert behorende bij betreffende klantrol (zie CORA producten en diensten).
In het domein Relaties zijn bedrijfsobjecten en/of relaties opgenomen die meer toelichting behoeven:

  • Een bewoner is een indirect belanghebbende die een klantrol kan hebben, bijvoorbeeld als huurder of koper, maar dat hoeft niet[1]. De bewoner die niet op de huurovereenkomst is vermeld of het medehuurderschap heeft verkregen zien we daardoor als een afgeleide klant;
  • Een koper wordt door het passeren van de akte van levering eigenaar van vastgoed. De koper wordt tevens automatisch VVE-lid indien sprake is van het transporteren van een appartementsrecht.
  • De Vereniging van Eigenaren die een beheerovereenkomst heeft gesloten met de woningcorporatie is klant van die woningcorporatie en daardoor direct belanghebbende. De leden van de VVE zijn op hun beurt indirect belanghebbende en zien we dus als een afgeleide klant. Ze zijn als eigenaar zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun eigen appartement maar kunnen meldingen doen betreffende het beheer van het gebouw waar de VvE verantwoordelijk is. Wel kan het zijn dat een VVE-lid als koper van het appartementsrecht een directe klantrol heeft met de woningcorporatie en dus vanuit die hoedanigheid toch direct-belanghebbende is. Dat is vooral van belang als sprake is van een terugkoopregeling of als er met de verkoop van het appartementsrecht bepaalde (garantie)afspraken van toepassing zijn.
  • In aanvulling op de CORA rollen is de erfpachter in het bedrijfsobjectenmodel gekoppeld aan de koper. Erfpachtuitgifte door woningcorporaties heeft louter betrekking op de verkoop van het zakelijk recht op het perceel en - indien sprake is van gesplitst vastgoed - het appartementsrecht.


Bedrijfsobjecten

Je kunt door de regels te selecteren van onderstaande tabel ze heel eenvoudig naar excel kopiëren: [CTRL-C][CTRL-V]


BedrijfsobjectBeschrijvingGroepeert ...Is een specialisatie van ...Heeft relatie met ...
Afgeleide klantEen persoon die uniek door de woningcorporatie is geïdentificeerd en die recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie zonder dat deze persoon daarvoor noodzakelijkerwijs een overeenkomst met de woningcorporatie heeft afgesloten. De rechten van de afgeleide klant komen voort uit de relatie die hij heeft met een klant die wel een overeenkomst heeft met de woningcorporatie. Toelichting CORA: Woningcorporaties zien de rol van klant doorgaans ruimer dan feitelijk op basis van overeenkomsten is geregeld. Immers huurders hebben vaak huishoudens met meerdere leden. Of bij het bevorderen van een leefbare woonomgeving kijken woningcorporaties niet alleen naar de eigen huurders maar ook naar de bewoners van de hele buurt. Er is dan sprake van een indirect belang.
BetalerPersoon, verzekering of (reserve)fonds (risicodrager) waar de te maken kosten in beginsel in rekening worden gebracht.Debiteur
BewindvoerderEen persoon die door een rechter is aangewezen om de rechten en plichten van een andere persoon te beheren die dat zelf voor een deel of het geheel niet kan of mag
BewonerEen natuurlijk persoon voor wie de woning de primaire verblijfplaats is.Afgeleide klantHuishouden
Huurder
Klant
Koper (van vastgoed)
LZ_Overlastmelding
Natuurlijk persoon
VvE-lid
Bronhouder BAGDe gemeente is bronhouder van de BAG voor het uitgeven van adressenAdres (BAG)
Gemeentebestuur
Bronhouder WOZDe gemeente is bronhouder van de WOZ voor het bepalen van de WOZ waarde.Gemeentebestuur
Bronhouder wijk en buurtindeling NederlendCBS
CBS
ContactpersoonEen persoon die één of meer natuurlijke en/of rechtspersonen vertegenwoordigt.Betaler
Bewindvoerder
Contactmoment
Melder
Klant
LZ_Overlastmelding
Leverancier
Natuurlijk persoon
Dakloos persoonEen natuurlijk persoon die nergens 'woonachtig' is.Prospect
DeurwaarderEen openbaar ambtenaar met wettelijke bevoegdheden om onder meer betaling af te dwingen.Leverancier
Direct belanghebbendeEen direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt.Huurder
Klant
Koper (van vastgoed)
Leverancier
Medewerker
Onderhuurder
Vereniging van Eigenaren
VvE-beheerder
Woningzoekende
Rollen
EenpersoonshuishoudenEen huishouden bestaande uit één natuurlijk persoon.Natuurlijk persoon
Eigenaar (van vastgoed)Een persoon die een kadastraal object bezit.VvE-lidBouwkundig element
Installatie
Koper (van vastgoed)
ErfpachterEen persoon die via zakelijk recht de bevoegdheid heeft gekregen andermans onroerende zaak te gebruiken.Erfpachtcanon
GemeentebestuurZelfstandig onderdeel van de staat gericht het bestuur van de gemeentedoor de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.
HuishoudenAlle natuurlijke personen die samen leven en een duurzaam gemeenschappelijke eenheid vormen.Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
HuurderEen persoon die het exclusief gebruiksrecht krijgt door middel van een huurovereenkomst.HuurovereenkomstBewindvoerder
Inkomen
Verhuurdossier
VvE-lid
Indirect belanghebbendeEen indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt.Afgeleide klant
Betaler
Bewindvoerder
Bewoner
Bronhouder BAG
Bronhouder WOZ
Bronhouder wijk en buurtindeling Nederlend
CBS
Contactpersoon
Dakloos persoon
Eigenaar (van vastgoed)
Gemeentebestuur
Melder
Prospect
Provinciaal bestuur
Rijksoverheid
Statushouder
Thuisloos persoon
VvE-lid
RollenNatuurlijk persoon
Rechtspersoon
KlantEen persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt.Afgeleide klant
Erfpachter
Huurder
Koper (van vastgoed)
LZ_Contactinformatie
Medehuurder
Vereniging van Eigenaren
Woningzoekende
Wooncoöperatie
Debiteur
Koper (van vastgoed)Een persoon die het geheel of gedeeltelijk eigendom van een kadastraal object verkrijgt tegen een vergoeding.Erfpachter
TeNaamStelling
LeverancierEen persoon die goederen en/of diensten levert aan een klant.CrediteurBedrijf
Leverende rol
MedehuurderIemand die van rechtswege of met goedkeuring dezelfde rechten heeft als de hoofdhuurder.HuurovereenkomstHuurder
MedewerkerEen natuurlijk persoon ingehuurd of in dienst van een organisatie, die werkzaamheden van de organisatie uitvoert.Contactmoment
LZ_Zaak
Functie
Natuurlijk persoon
Uitvoerende rol
MeerpersoonshuishoudenEen huishouden bestaande uit meerdere natuurlijke personen.Natuurlijk persoon
MelderEen melder is iemand die een melding doet bij de woningcorporatie. Een melder kan een klant zijn van de woningcorporatie, maar dat hoeft niet.MeldingNatuurlijk persoon
Overlastdossier
Natuurlijk persoonEen mens met een identiteit, rechten en plichten.

Definitie BRP: Een natuurlijk persoon waarvan vanwege zijn verblijf in Nederland of vanwege zijn opname als niet-ingezetene een Persoonslijst (PL) is aangelegd.

Toelichting BRP: Elk persoon die naar verwachting in een periode van zes maanden meer dan vier maanden zijn verblijf in Nederland heeft, is verplicht daarvan aangifte te doen, waarbij er een PL wordt aangelegd. Een persoon die daaraan niet voldoet kan zich als niet-ingezetene laten inschrijven. Een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) kan ook personen als niet-ingezetene laten inschrijven.
Ingezetene
Niet ingezetene
Persoon
OnderhuurderEen persoon die als derde partij een door de hoofdhuurder gehuurde onroerende zaak geheel of gedeeltelijk huurt van de hoofdhuurder.Huurder
PersoonEen persoon is een natuurlijk- of een rechtspersoon.RelatiesStukdeel
ProspectEen potentiële klant.Afgeleide klant
Provinciaal bestuurZelfstandig onderdeel van de staat gericht het bestuur van de provincie door Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten.
RechtspersoonEen organisatie die is opgericht en rechten en plichten heeft.Maatschappelijke activiteit
Onderneming
Vereniging van Eigenaren
Wooncoöperatie
Persoon
RelatienetwerkEen relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk.Relaties
RelatiesEen relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie.Bronhouder BAG
Bronhouder wijk en buurtindeling Nederlend
Direct belanghebbende
Eigenaar (van vastgoed)
Gemeentebestuur
Huurder
Klant
Leverancier
Medewerker
Melder
Natuurlijk persoon
Persoon
Provinciaal bestuur
Rechtspersoon
Relatie
Relatienetwerk
Rijksoverheid
Rollen
Vereniging van Eigenaren
VvE-lid
Woningzoekende
Dossier
Organisatie
Vastgoed
RijksoverheidZelfstandig onderdeel van de staat, de Nederlandse rijksoverheid, gericht het bestuur van Nederland door het parlement (2e en 1e kamer) en de Ministerraad inclusief de departementen.
StatushouderEen natuurlijk persoon die asiel heeft aangevraagd in Nederland en die een verblijfstatus heeft gekregen om zich tijdelijk of permanent in Nederland te mogen vestigen.Prospect
Thuisloos persoonEen natuurlijk persoon die ergens 'tijdelijk' woonachtig is.Prospect
Vereniging van EigenarenEen vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken.VvE-lidVVE-beheerovereenkomst
VvE-beheerderEen persoon die in opdracht van de Vereniging van Eigenaren VvE-beheerdiensten levert.LeverancierVereniging van Eigenaren
VvE-lidEen lid van een Vereniging van Eigenaren Toelichting: Het VvE-lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met het appartmentsrecht. Een VvE-lis is een afgeleide klant want de VvE sluit de beheerovereenkomst. VvE-leden nemen op hun beurt dus alleen indirect diensten van de VvE-beheerder af.AppartementsrechtAfgeleide klantEenheid in VVE
Koper (van vastgoed)
WoningzoekendeEen (beoogd) huishouden dat de intentie heeft te verhuizen naar een woning. Toelichting: Veel woningcorporaties participeren in samenwerkingsverbanden voor woonruimteverdeling. In dat geval is de woninzoekende 'klant' van de woonruimteverdeler. Zodra een woningzoekende een woning gaat huren van één van de deelnemende woninbgcorporaties, dan is sprake van een klantoverdrachtsmoment indien de definitieve verhuring automatisch is gekoppeld aan de beeindiging van de inschrijving bij de woonruimteverdeler.Inschrijving / AbonnementProspectVerhuurdossier
WooncoöperatieEen vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt om haar leden in staat te stellen zelfstandig te voorzien in het beheer en onderhoud van de door hen bewoonde woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving.Rechtspersoon

Relaties


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 19:24.