Vastgoedtransactie

Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-b88bd6c2-fcef-e717-c31a-874b2a00eba2
ArchiMate-model  : CORA 4.3
Label  : Vastgoedtransactie
Documentatie  : Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatie gereed maken van vastgoed en/of de beëindiging van de exploitatie van vastgoed.
CORA-concepttype  : Hoofdbedrijfsfunctie
Soort bedrijfsfunctie  : Primair
Bron  : CORA 4.0
Wederverkoop  : Ja
(Her)ontwikkeling eenheden  : Ja
Splitsen vastgoed  : Ja
Bedrijfsfunctiemodel  : Ja
Sector specifiek  : Ja

ArchiMate-views


Relaties


Contextdiagram

Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop en verkoop respectievelijk de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie en vervolgens zorgdragen voor het exploitatie gereed maken van vastgoed en/of de beëindiging van de exploitatie van vastgoed. (BusinessFunction) Vastgoedtrans- actie De keten van processen waarin het in exploitatie nemen van nieuw of herontwikkeld vastgoed wordt gerealiseerd respectievelijk het wijzigen van de exploitatie van vastgoed dat wisselt van DAEB naar NIET-DAEB en vice versa wijzigt. (BusinessInteraction) Overdragen en (opnieuw) in exploitatie nemen vastgoed De verzameling processen van terugkoop t/m verkoop van een verkoopbare eenheid (i.c. het appartementsrecht) waarop de woningcorporatie integraal stuurt. Veel woningcorporaties die het product verkoop onder voorwaarden voeren, hebben dit gecombineerd met een terugkoopregeling. Dat wil zeggen dat zodra de eigenaar de woning wil verkopen een aanbiedingsplicht heeft naar de woningcorporatie. Voor gesplitst vastgoed is dit relatief makkelijk te regelen omdat er geen bloot-eigendom wordt geleverd doch een appartementsrecht. Afhankelijk van de eerder overeengekomen verkoopvoorwaarden, kan het zijn dat de woningcorporatie een terugkoopplicht of een terugkooprecht heeft. Zodra de woningcorporatie de woning terugkoopt, treed een keten van processen in gang om de woning opnieuw aan de markt aan te bieden (tenzij sloop wordt voorzien). Dat kan in de huursector zijn, maar als de woning opnieuw verkocht wordt, is sprake van wederverkoop. De eenheid komt dan tijdelijk op de vlottende balans van de woningcorporatie te staan in plaats van de vaste balans. Omdat zowel de verkoper, de woningcorporatie én een nieuwe koper worden bediend vormt dit in CORA stuurscenario ‘wederverkoop appartementsrechten’. (BusinessInteraction) Wederverkoop appartements- rechten De keten waarin de realisatie van nieuw vastgoed respectievelijk de renovatie van bestaand vastgoed wordt gerealiseerd en vervolgens wordt overgedragen aan de beheerder van betreffend vastgoed. (BusinessInteraction) (Her)ontwikkel- en en opleveren vastgoed Het zorgdragen voor de clustergewijze aankoop respectievelijk verkoop van vastgoed voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Verkoopaanko- op Het zorgdragen voor de verkoop en terugkoop van vastgoedeenheden voor de woningcorporatie. (BusinessFunction) Vastgoedverk- oop De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Het zorgdragen dat de administratieve eenheden worden geadministreerd conform het voorgenomen beleid en in achtneming van wet- en regelgeving (voorheen: In/Uit exploitatie vastgoed). (BusinessFunction) Vastgoedexplo- itatie Het zorgdragen dat de belangen van de woningcorporatie in de Vereniging van Eigenaren worden behartigd en de organisatieonderdelen van de woningcorporatie als (Groot)eigenaar tevens VvE-lid over de VvE-besluiten worden geïnformeerd. (BusinessFunction) (Groot)eigena- ar- vertegenwoor- diging De verzameling processen van terugkoop t/m verkoop van een verkoopbare eenheid (desgewenst incl. erfpachtuitgifte van perceel waarop de eenheid staat) waarop de woningcorporatie integraal stuurt. Veel woningcorporaties die het product verkoop onder voorwaarden voeren, hebben dit gecombineerd met een terugkoopregeling. Dat wil zeggen dat zodra de eigenaar de woning wil verkopen een aanbiedingsplicht heeft naar de woningcorporatie. Voor grondgebonden vastgoed (eengezinswoningen en eventueel bijbehorende garageboxen of bergingen) wordt dit doorgaans geregeld door de grond in (onder)erfpacht te geven en de opstal(len) te verkopen. Afhankelijk van de eerder overeengekomen verkoopvoorwaarden, kan het zijn dat de woningcorporatie een terugkoopplicht of een terugkooprecht heeft. Zodra de woningcorporatie de opstal(len) terugkoopt, treed een keten van processen in gang om de opstal(len) plus grond opnieuw aan de markt aan te bieden (tenzij sloop wordt voorzien). Dat kan in de huursector zijn, maar als de woning opnieuw verkocht wordt, is sprake van wederverkoop. De opstal(len) plus grond komt dan tijdelijk op de vlottende balans van de woningcorporatie te staan in plaats van de vaste balans. Omdat zowel de verkoper, de woningcorporatie én een nieuwe koper worden bediend vormt dit in CORA stuurscenario ‘wederverkoop eenheden’. (BusinessInteraction) Wederverkoop eenheden AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 15:40:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 15:40:21 CESTDeze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 20:45.