Vernieuwen energielabels

Procesketen

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Onder het model staat een lijst van de getoonde elementen.
De keten waarin vastgoed wordt geinspecteerd om een nieuw energielabel te kunnen afmelden en te registeren in de vastgoedadministratie. (BusinessInteraction) Vernieuwen energielabels Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geïnspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Het werkproces waarmee de fysieke kenmerken van een enkele verhuurbare- of verkoopbare eenheid of alle verhuur- en verkoopbare eenheden van een (verzameling) gebouw(en) geïnventariseerd/gecontroleerd wordt/worden op grond waarvan een nieuw energielabel bepaald kan worden. (BusinessProcess) Opname eenheid tbv nieuw energielabel BusinessProcess Opnemen kenmerken eenheid Maak foto’s in de woning. Let op: voor het publiceren van foto’s in de eenheid is vastgelegde toestemming van de huurder nodig. Deze foto’s hebben een bredere toepassing: Advertentiedoeleinden. Naar de nieuwe huurder toe. Naar de aannemer toe. Vastlegging van de 'huidige' staat, met name gebruikt voor het aansprakelijk kunnen stellen van huurders voor schade nadat zij weer vertrekken uit de eenheid. Input: Staat van de eenheid Output: Foto’s van de binnen- en buitenkant van de eenheid (BusinessProcess) Maken foto's BusinessProcess Opstellen opnamerapport EPA inclusief bijlagen BusinessProcess Voorbereiden opnamerapport EPA BusinessProcess Versturen opnamerapport EPA inclusief bijlagen Het zorgdragen dat wijzigingen die aan het vastgoed worden doorgevoerd worden, geadministreerd worden in de vastgoedadministratie. (BusinessFunction) Vastgoedregistratie Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreerd in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Actualiseren Vastgoedgegevens is een proces dat wordt doorlopen nadat inspectie of onderhoud in een eenheid of complex is uitgevoerd. Alle essentiële vastgoedelementen welke tijdens de inspectie zijn opgenomen of door het onderhoud zijn aangepast, dienen in de registratie te worden geactualiseerd. Inspiratie: Digitalisering kan in dit proces enorm veel winst opleveren qua tijd, handelingen en datakwaliteit. Tijdens de voor- en eindinspectie bijvoorbeeld kunnen onderstaande gegevens al automatisch zijn verzameld, bijgewerkt en gecontroleerd. Vaak is de vastgoedregistratie versplinterd vastgelegd, verspreid over meerdere afdelingen en systemen. Door vastgoedgegevens te centraliseren voorkom je dubbele registratie en ben je verzekerd van eenduidige en actuele gegevens. Alle stappen in dit proces zijn als optioneel bestempeld, omdat niet bij iedere registratie alle gegevens hoeven worden bijgewerkt. Dat wil niet zeggen dat bijwerken van deze gegevens optioneel is. Aedes ILS: Belangrijk om van tevoren in te richten: waar wordt alle informatie vastgelegd en hoe? Aedes ILS is hierbij een handig hulpmiddel wat zich richt op het gestandaardiseerd vastleggen van (gewijzigde) objecten, bouwdelen en kenmerken/elementen. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van Aedes. Het actualiseren vraagt verder om (periodieke) interne datakwaliteitscontroles zoals controles op volledigheid, juistheid, consistentie, tijdigheid etc. (BusinessProcess) Actualiseren vastgoedgegevens Werk de plattegronden c.q. BIM-modellen bij op basis van de meest actuele informatie. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte plattegronden eenheid (BusinessProcess) Bijwerken plattegronden Werk de vastgoedgegevens bij op basis van de meest actuele informatie, zoals de gegevens over badkamer, keuken en toilet en andere cartotheekitems zoals die van de technische installaties. Verder is het belangrijk om vooraf af te spreken welke vastgoedkenmerken en welke exacte gegevens bijgehouden dienen te worden. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte vastgoedregistratie Met behulp van een app kan tijdens een inspectie eenvoudig worden langsgelopen welke vastgoedgegevens gecontroleerd moeten worden en kunnen deze gegevens naar andere systemen worden verzonden via koppelingen. (BusinessProcess) Bijwerken vastgoedregistratie Werk de woningwaardering bij op basis van de meest actuele informatie. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte woningwaardering (WWS-punten) Het bijwerken van de woningwaardering kan gemakkelijk geautomatiseerd worden. Belangrijk is dat er daarbij een accorderingsstap wordt ingebouwd. (BusinessProcess) Bijwerken woningwaardering Werk de foto’s bij op basis van de meest actuele informatie. Deze foto’s hebben een bredere toepassing: Advertentiedoeleinden. Naar de nieuwe huurder toe. Naar de aannemer toe. Vastlegging van de 'huidige' staat, met name gebruikt voor het aansprakelijk kunnen stellen van huurders voor schade nadat zij weer vertrekken uit de eenheid. Aan de hand van de doeleinden kunnen de foto’s op verschillende locaties worden opgeslagen. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte foto’s Variant: Het vastleggen van foto's is nodig om de staat van de eenheid bij oplevering aan de klant vast te leggen. Doel hiervan is om in schadegevallen aansprakelijkheid te kunnen vaststellen. Foto's vastleggen is echter zeer tijdsintensief. De ene woningcorporatie kiest er daarom voor om de foto's niet vast te leggen en dus het risico te aanvaarden dat in bepaalde gevallen schades van bewoning niet te verhalen zijn. Andere woningcorporaties vinden de vastlegging juist wel heel essentieel. Ook zijn er corporaties die de verantwoordelijkheid voor de bewijslast bij de huurder leggen in geval van aansprakelijkheidsvraagstukken. Inspiratie: Er bestaan mogelijkheden om via een app de huurder zelf de foto’s te laten maken. Zo hoeft er geen afspraak gemaakt te worden en kunnen de beelden direct bij het juiste dossier terecht komen. Digitalisering kan ook een bijdrage leveren door foto’s automatisch op de juiste plek te laten archiveren. (BusinessProcess) Bijwerken foto's Werk informatie over aanwezige ZAV en WMO-aanpassingen bij op basis van de meest actuele informatie. Hierbij kan ook worden vastgelegd of een ZAV is goedgekeurd en of deze door de huurder verwijderd dient te worden bij vertrek. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte informatie over ZAV en WMO-aanpassingen Het bijwerken hiervan kan meteen na de voorinspectie gebeuren, maar er zijn ook corporaties die dit pas bijwerken na sleuteluitgifte omdat pas dan de werkelijke staat van de eenheid na mutatieonderhoud zichtbaar is. (BusinessProcess) Bijwerken gegevens ZAV/WMO Werk de vastgoedgegevens bij op basis waarvan het EPA-label is vastgesteld. Dit label wordt verstrekt door een externe organisatie die de keuring uitvoert. Soms komt het voor dat tijdens de eerste inspectie blijkt dat aangetroffen energetische maatregelen van invloed zijn op het label en moet er een nieuw label aangevraagd worden. (NB. Het actualiseren van het EPA-label zelf is een apart proces). Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte informatie over EPA-label. Externe EPA-adviseur heeft toegang tot het systeem van de corporatie en uploadt zelf de geactualiseerde gegevens. Per mail wordt de woningcorporatie hierover geïnformeerd. (BusinessProcess) Bijwerken gegevens EPA label Wanneer de woningwaardering aangepast moet worden, kan hier een akkoord voor nodig zijn van de hiervoor aangewezen afdeling/persoon. Input: voorstel aanpassing woningwaardering Output: geaccordeerde woningwaardering (BusinessProcess) Accorderen woningwaardering Los van de vaste onderdelen van de woninginspectie, kennen sommige corporaties ook een score of een categorie toe aan de woning, met als doel om beter onderhoud te kunnen voorspellen. Ook deze dient bijgewerkt te worden wanneer er zaken gewijzigd zijn in de woning. Input: Uitgevoerde inspectie of onderhoud Output: Bijgewerkte kwaliteitsstaat Om zeker te zijn dat de kwaliteitsstaat van de eenheden in het systeem up-to-date is, kan een APK worden ingericht zodat de informatie niet alleen afkomstig is uit mutaties. (BusinessProcess) Bijwerken kwaliteitsstaat Procesboek: Te actualiseren vastgoedgegevens verwerkt (BusinessEvent) Vastgoedgegevens geactualiseerd Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedrealisatie Het zorgdragen dat een gekwalificeerde vastgoedopname wordt uitgevoerd op basis waarvan een Energieprestatie certificaat Woningbouw / Utiliteitsbouw kan worden geleverd. Alleen EPA-W / EPA-U gecertificeerde medewerkers zijn wettelijk gerechtigd om een energielabel af te melden. (BusinessFunction) Energieprestatie Beheren energielabels is het bedrijfsproces waarmee energielabels initieel worden aangemaakt of onderhouden. (BusinessProcess) Beheren energielabels BusinessProcess Genereren en afmelden energielabel BusinessProcess Verifieren uitkomsten opname BusinessProcess Valideren kenmerken eenheid tbv nieuw label BusinessProcess Afmelden nieuw energielabel BusinessProcess Genereren pre-label Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie. (BusinessService) Geïnspecteerd vastgoed BusinessService Opnamerapport EPA Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garanties, beheerovereenkomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Dit betreft de mutaties in de administratie van alle relevante vastgoedkenmerken die de woningcorporatie beheerd om zicht te hebben en te houden op de samenstelling en kwaliteit van de gehele vastgoedportefeuille en eventuele betrokkenheid van derden (zoals VVE's). (BusinessService) Geactualiseerde vastgoedgegevens Indien een energielabel na uiterlijk 10 jaar is verlopen, is een nieuw energielabel benodigd. (BusinessEvent) Verlopen energielabel Indien vastgoed wordt ontwikkeld, moet ook een energielabel worden bepaald voor woningen en bedrijfsruimten. (BusinessEvent) Ontbrekend energielabel Het inventariseren en registeren van de benodigde bewijslast van de eenheid is uitgevoerd. (BusinessEvent) Opname tbv EPA uitgevoerd Fysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid Verhuurbare en verkoopbare eenheden (uitzonderingen daargelaten) moeten zijn voorzien van een actueel energielabel. (BusinessService) Actueel energielabel BusinessService Afgemeld energielabel BusinessEvent Nieuw energielabel afgemeld Indien de bouwkundige situatie gewijgd wordt kan dit aanleiding zijn voor een nieuw energielabel. (BusinessEvent) Gewijzigde bouwkundige situatie RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship Realiseert RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 02-03-2024 02:01:47 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 02-03-2024 02:01:47 CET
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Vernieuwen energielabels

Prototype

De keten waarin vastgoed wordt geinspecteerd om een nieuw energielabel te kunnen afmelden en te registeren in de vastgoedadministratie.
Indien een woning of bedrijfsruimte (opnieuw) wordt verhuurd of verkocht, dient de eenheid voorzien te zijn van een geldig energielabel. In de procesketen 'Vernieuwen energielabels' zijn de verzameling processen weergegeven die hiervoor minimaal benodigd zijn. Deze procesketen kan ingepast worden in andere procesketens en stuurscenario's.
Woningcorporaties zijn verplicht woningen en bedrijfsruimten te verhuren met een geldig energielabel. Ook voor de jaarlijkse huurverhoging is een geldig energielabel verplicht. Om energielabels te kunnen afmelden is de bedrijfsfunctie EPA benodigd[1]. Hiervoor zijn een viertal certificaten te behalen:

  • EPA-W basis
  • EPA-W detail
  • EPA-U basis
  • EPA-U detail


Sommige woningcorporaties laten medewerkers opleiden om zich te certificeren om zodoende deze expertise vervolgens in eigen huis te hebben en de dienst afgemeld energielabel zelf te kunnen bieden. Andere woningcorporaties kopen deze dienst extern in. Combinaties komen ook voor, bijvoorbeeld voor woningen worden de energielabels zelf afgemeld, terwijl voor bedrijfsruimtes deze dienst extern wordt ingekocht.

Toelichting figuur

In deze figuur zijn de producten, diensten, processen en daarvoor benodigde bedrijfsfuncties van de procesketen in onderlinge samenhang weergeven.
Aan de rechterzijde worden altijd de producten en diensten getoond en links daarvan het betreffende proces weergegeven. De processen worden daarbij geclusterd per bedrijfsfunctie waarbij het uitgangspunt is dat we altijd beginnen met bovenaan de sturende bedrijfsfuncties te modelleren, in het midden de primaire bedrijfsfuncties en onderaan de ondersteunende bedrijfsfuncties.
De verticale weergave maakt het mogelijk om met je muis makkelijker verticaal te kunnen scrollen door de figuur op een beeldscherm.

Elementen


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 15:21.